قیمت روز مواد پلاستیک


گروه پلیمری

گرید

کاربرد

تولید کننده

قیمت (تومان)

توضیحات

تاریخ بروز رسانی
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 5620 تزریقی 1395/12/09
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 52518 تزریقی 4,365 1395/12/10
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX5 فیلم مارون 4,400 1395/12/09
پلی اتیلن سنگین (HDPE) I3 UV تزریقی 1395/12/09
پلی اتیلن سنگین (HDPE) I4 UV تزریقی 1395/12/09
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX2 اکستروژن 1395/12/09
پلی اتیلن سنگین (HDPE) F7000 فیلم مهر 4,560 1395/12/10
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 2200 1395/12/09
پلی اتیلن سنگین (HDPE) BL3 بادی باختر-کرمانشاه 4,420 1395/12/10
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 0035 بادی 4,330 1395/12/10
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 3840 دورانی 4,660 1395/12/09
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX3(PE-80 پایپ امیرکبیر 5,300 1395/12/09
پلی اتیلن سنگین (HDPE) HI500 تزریقی 5,300 1395/12/10
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX3(PE-80) لوله شازند اراک 5,150 درب پتروشیمی 1395/12/09
پلی اتیلن سنگین (HDPE) BL3 بادی جم 4,380 1395/12/10
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 5030SA 5,730 1395/10/12
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 60507 جم 1395/12/09
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX5 فیلم جم 4,470 1395/12/09
پلی اتیلن سنگین (HDPE) HF 5110 4,465 1395/12/08
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 52505 جم 1395/12/09
پلی اتیلن سنگین (HDPE) BL4 1395/12/09
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 7000F فیلم ایلام 4,530 1395/12/10
پلی اتیلن سنگین (HDPE) BL3 بادی مارون 4,530 1395/11/27
پلی اتیلن سنگین (HDPE) CRP100N جم 4,780 PE-100 1395/11/12
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX3 جم 1395/12/09
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX5 باختر 4,400 1395/12/09
پلی اتیلن سنگین (HDPE) PE 100 مارون 4,600 1395/12/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 6006 سابیک-Sabic PE-100 1395/12/09
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 5218 پتروشیمی تبریز 1395/12/09
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 52502 1395/12/09
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 52511 1395/12/09
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 5001 1395/12/09
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 60505 1395/12/09
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 5030SA 1395/12/09
پلی اتیلن سنگین (HPDE) 6040 1395/12/09
پلی اتیلن سنگین (HPDE) 6070 1395/12/09
پلی اتیلن سنگین (HPDE) 54B04 پتروشیمی لرستان 4,400 1395/12/09
پلی اتیلن سبک (LDPE) 020 فیلم 5,050 1395/12/10
پلی اتیلن سبک (LDPE) 0075 فیلم 5,160 1395/12/10
پلی اتیلن سبک (LDPE) 0190 فیلم 5,110 1395/12/09
پلی اتیلن سبک (LDPE) 1922 4,980 1395/12/07
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2100 فیلم 5,500 1395/12/08
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2102TN فیلم 5,020 1395/12/08
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2420H 5,030 1395/12/07
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2420D 5,520 1395/12/04
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2004 فیلم 4,960 1395/12/08
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2426K 1395/12/09
پلی اتیلن سبک (LDPE) LTM 2125 آریا ساسول 1395/12/09
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2102TX 4,980 1395/12/09
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2420k 5,020 1395/12/07
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 209AA امیر کبیر 4,810 1395/12/10
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 22501KJ امیرکبیر 4,450 1395/11/30
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) M500026 Sabic 1395/12/09
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 209AA اراک 4,720 1395/12/09
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 209KJ امیرکبیر 4,970 1395/11/12
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 38504 1395/12/09
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 0220AA 1395/12/09
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 0220KJ 1395/12/09
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 22401 پتروشیمی مهاباد 1395/12/09
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE) 22402 پتروشیمی مهاباد 4,540 1395/12/07
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 27402 لرستان 1395/12/07
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 33403 لرستان 1395/12/07
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE) 22501AA 4,530 1395/11/30
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 22403 لرستان 1395/12/07
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) C30S نساجی 5,540 1395/12/08
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) Z30S نساجی 4,940 درب پتروشیمی 1395/12/10
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 510L زرشیمی 5,460 1395/12/07
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 552R زرشیمی 4,720 1395/12/07
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) V30S مارون 6,020 1395/12/07
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 550J جم 5,330 1395/12/08
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 1102XK 5,120 جامبوبگ 1395/11/30
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 510L اراک 4,520 1395/12/09
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 552R جم 4,720 1395/12/07
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 1102XL 5,330 1395/11/30
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 552J اراک 1395/12/09
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) V30G 1395/12/09
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 500 P 1395/12/09
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ZH 500 M 1395/12/09
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) T30S 1395/12/07
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) F30S 1395/12/07
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) PYI-250 1395/12/07
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 510L جم 5,390 1395/11/27
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) T31S 1395/12/09
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) Z30G تزریقی 4,850 1395/12/10
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 060 1395/12/07
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ZH 515MA 5,170 1395/12/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 525J 5,300 1395/12/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 552R اراک 4,730 1395/12/07
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 550J اراک 4,920 1395/11/12
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 550J نوید زرشیمی 5,285 1395/12/08
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 500N 1395/12/07
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 552R مارون 4,730 1395/12/07
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ZH 422 H 1395/12/07
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) P-SIF-30 1395/12/07
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 080 1395/12/07
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 1102L 5,160 1395/11/30
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) T30G 1395/12/07
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) C30G 4,975 1395/11/16
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) V30S اراک 1395/12/07
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 1102K رجـال 1395/12/07
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 380 پلی نار 5,100 1395/12/01
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EP 440L 4,920 1395/12/09
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) ZB 332L 4,740 1395/11/30
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EP 548R 4,980 1395/12/09
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R40 اراک 4,980 1395/12/09
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) 332C 6,050 1395/12/02
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) MR230 C 5,195 1395/12/09
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) ZR230 C 5,240 1395/12/07
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) RP340 N 5,020 1395/11/24
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) J740 6,220 1395/12/07
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) M1600 6,520 1395/12/07
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) RP270 G پلی پروپیلن بادی (PP Blow Molding) 5,295 شازند اراک 1395/12/07
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R60 5,470 1395/12/09
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R40 مارون 4,995 1395/12/07
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EP 440G 4,650 1395/12/07
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) J580S 1395/12/07
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) J550S 1395/12/07
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) RP340 R 4,920 1395/12/09
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) RP230C 1395/12/07
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) 2X83CE 1395/12/07
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R2400 1395/12/07
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) 560 PP شفاف 1395/12/07
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R200P 6,230 1395/11/27
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EPS 30 R 1395/12/07
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EPX-3130 UV 1395/12/07
پلی استایرن معمولی (GPPS) 1540 تبريز 5,950 کریستال 1395/12/08
پلی استایرن معمولی (GPPS) کریستال طه 1395/12/09
پلی استایرن معمولی (GPPS) G144 کره 6,220 1395/11/30
پلی استایرن معمولی (GPPS) 861 کره 1395/12/07
پلی استایرن معمولی (GPPS) 336 6,220 1395/11/30
پلی استایرن معمولی (GPPS) 5250 تایوان 6,220 1395/11/30
پلی استایرن معمولی (GPPS) 1551 5,900 کریستال تخت جمشید 1395/12/08
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 7240 تبريز 6,030 هایمپک 1395/12/08
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 350 تایوان 5,720 1395/11/06
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 9450 تایوان 5,820 1395/11/06
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 425 کـره 1395/12/07
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 724 کـره 6,280 1395/11/30
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 850 1395/12/07
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 5157 7,530 1395/10/06
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) SD 0150 تبريز 10,750 1395/12/03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10415 گلپایگان-قائد بصیر 9,630 1395/12/08
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N50 گلپایگان-قائد بصیر 9,300 1395/12/09
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10417 گلپایگان-قائد بصیر 9,520 1395/12/08
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N70 گلپایگان-قائد بصیر 9,390 1395/12/01
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N80 گلپایگان-قائد بصیر 1395/12/07
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10715 گلپایگان-قائد بصیر 1395/12/07
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10720 گلپایگان-قائد بصیر 1395/12/07
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10733 گلپایگان-قائد بصیر 9,120 1395/12/07
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10730 1395/12/07
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 90913 گلپایگان-قائدبصیر 9,985 1395/12/01
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) HI 121 High Heat 1395/12/07
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N10 1395/12/07
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N 40 8,420 1395/11/12
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10620 1395/12/07
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10442 1395/12/07
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10210 1395/12/07
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) HR2340 مقاوم به حرارت 1395/12/07
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) W157 9,230 1395/11/25
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N 75 1395/12/07
پلی اتیلن ترفتالات (PET) TG641 1395/12/07
پلی اتیلن ترفتالات (PET) BG821 Lottechem 4,480 کو آپ 1395/12/03
پلى اتيلن ترفتالات (PET) Super Bright 1395/12/07
پلى اتيلن ترفتالات (PET) BG781 4,410 1395/12/04
پلى اتيلن ترفتالات (PET) BG785 1395/12/07
پلى اتيلن ترفتالات (PET) BG825 4,460 1395/12/03
پلی اتیلن ترفتالات (PET) BG 821 تندگویان 4,630 1395/12/03
پلی اتیلن ترفتالات (PET) 761 1395/12/07
پلی وینیل کلراید (PVC) S65 سوسپانسیون بندر امام 1395/12/07
پلی وینیل کلراید (PVC) S60 سوسپانسیون بندر امام 1395/12/07
پلی وینیل کلراید (PVC) S70 سوسپانسیون بندر امام 1395/12/07
پلی وینیل کلراید (PVC) 741 1395/12/07
پلی وینیل کلراید (PVC) 701 1395/12/07
پلی وینیل کلراید (PVC) 703 1395/12/07
پلی وینیل کلراید (PVC) EM2070 هانوا امولسیونی (emulsion) 1395/12/07
پلی وینیل کلراید (PVC) EM 3090 هانوا امولسیونی (emulsion) 1395/12/07
پلی وینیل کلراید (PVC) PB 1202 LG امولسیونی (emulsion) 1395/12/07
پلی وینیل کلراید (PVC) PB 1302 LG امولسیونی (emulsion) 1395/12/07
پلی وینیل کلراید (PVC) S57 LG 1395/12/07
پلی وینیل کلراید (PVC) S65 سوسپانسیون اروند 1395/12/07
پلی وینیل کلراید (PVC) S65 سوسپانسیون غدیر 1395/12/07
پلی وینیل کلراید (PVC) S57 سوسپانسیون آبادان 1395/12/07
پلی وینیل کلراید (PVC) S57 سوسپانسیون پتروشیمی غدیر 1395/12/07
پلی وینیل کلراید (PVC) S65 آبادان 1395/12/07
پلی وینیل کلراید (PVC) 80 1395/12/07
پلی وینیل کلراید (PVC) 100 1395/12/07
پلی وینیل کلراید (PVC) 102 1395/12/07
پلی وینیل کلراید (PVC) 104 1395/12/07
پلی وینیل کلراید (PVC) 106 1395/12/07
پلی وینیل کلراید (PVC) 108 1395/12/07
پلی وینیل کلراید (PVC) 110 1395/12/07
پلی وینیل کلراید (PVC) 115 1395/12/07
پلی وینیل کلراید (PVC) 120 1395/12/07
پلی وینیل کلراید (PVC) 129 1395/12/07
پلی وینیل کلراید (PVC) OP 415 1395/12/07
پلی وینیل کلراید (PVC) OP 515 1395/12/07
پلی وینیل کلراید (PVC) Op 415 russian 1395/12/07
پلی وینیل کلراید (PVC) A-1 1395/12/07
پلی وینیل کلراید (PVC) ST 1 1395/12/07
پلی وینیل کلراید (PVC) ST 5 1395/12/07
پلی وینیل کلراید (PVC) ST 10 1395/12/07
پلی وینیل کلراید (PVC) A 1395/12/07
پلی وینیل کلراید (PVC) C 1395/12/07
پلی وینیل کلراید (PVC) C-1 1395/12/07
پلی وینیل کلراید (PVC) D 1395/12/07
پلی وینیل کلراید (PVC) E 1395/12/07
پلی وینیل کلراید (PVC) Welding cable sheathing 1395/12/07

قیمت ارز

قیمت طلا و سکه

سوخت و انرژی

[table id=1 /]

قیمت ارز

قیمت روز مواد پلاستیک


گروه پلیمری

گرید

کاربرد

تولید کننده

قیمت (تومان)

توضیحات

تاریخ بروز رسانی
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 5620 تزریقی 1395/12/09
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 52518 تزریقی 4,365 1395/12/10
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX5 فیلم مارون 4,400 1395/12/09
پلی اتیلن سنگین (HDPE) I3 UV تزریقی 1395/12/09
پلی اتیلن سنگین (HDPE) I4 UV تزریقی 1395/12/09
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX2 اکستروژن 1395/12/09
پلی اتیلن سنگین (HDPE) F7000 فیلم مهر 4,560 1395/12/10
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 2200 1395/12/09
پلی اتیلن سنگین (HDPE) BL3 بادی باختر-کرمانشاه 4,420 1395/12/10
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 0035 بادی 4,330 1395/12/10
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 3840 دورانی 4,660 1395/12/09
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX3(PE-80 پایپ امیرکبیر 5,300 1395/12/09
پلی اتیلن سنگین (HDPE) HI500 تزریقی 5,300 1395/12/10
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX3(PE-80) لوله شازند اراک 5,150 درب پتروشیمی 1395/12/09
پلی اتیلن سنگین (HDPE) BL3 بادی جم 4,380 1395/12/10
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 5030SA 5,730 1395/10/12
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 60507 جم 1395/12/09
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX5 فیلم جم 4,470 1395/12/09
پلی اتیلن سنگین (HDPE) HF 5110 4,465 1395/12/08
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 52505 جم 1395/12/09
پلی اتیلن سنگین (HDPE) BL4 1395/12/09
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 7000F فیلم ایلام 4,530 1395/12/10
پلی اتیلن سنگین (HDPE) BL3 بادی مارون 4,530 1395/11/27
پلی اتیلن سنگین (HDPE) CRP100N جم 4,780 PE-100 1395/11/12
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX3 جم 1395/12/09
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX5 باختر 4,400 1395/12/09
پلی اتیلن سنگین (HDPE) PE 100 مارون 4,600 1395/12/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 6006 سابیک-Sabic PE-100 1395/12/09
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 5218 پتروشیمی تبریز 1395/12/09
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 52502 1395/12/09
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 52511 1395/12/09
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 5001 1395/12/09
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 60505 1395/12/09
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 5030SA 1395/12/09
پلی اتیلن سنگین (HPDE) 6040 1395/12/09
پلی اتیلن سنگین (HPDE) 6070 1395/12/09
پلی اتیلن سنگین (HPDE) 54B04 پتروشیمی لرستان 4,400 1395/12/09
پلی اتیلن سبک (LDPE) 020 فیلم 5,050 1395/12/10
پلی اتیلن سبک (LDPE) 0075 فیلم 5,160 1395/12/10
پلی اتیلن سبک (LDPE) 0190 فیلم 5,110 1395/12/09
پلی اتیلن سبک (LDPE) 1922 4,980 1395/12/07
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2100 فیلم 5,500 1395/12/08
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2102TN فیلم 5,020 1395/12/08
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2420H 5,030 1395/12/07
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2420D 5,520 1395/12/04
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2004 فیلم 4,960 1395/12/08
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2426K 1395/12/09
پلی اتیلن سبک (LDPE) LTM 2125 آریا ساسول 1395/12/09
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2102TX 4,980 1395/12/09
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2420k 5,020 1395/12/07
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 209AA امیر کبیر 4,810 1395/12/10
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 22501KJ امیرکبیر 4,450 1395/11/30
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) M500026 Sabic 1395/12/09
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 209AA اراک 4,720 1395/12/09
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 209KJ امیرکبیر 4,970 1395/11/12
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 38504 1395/12/09
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 0220AA 1395/12/09
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 0220KJ 1395/12/09
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 22401 پتروشیمی مهاباد 1395/12/09
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE) 22402 پتروشیمی مهاباد 4,540 1395/12/07
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 27402 لرستان 1395/12/07
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 33403 لرستان 1395/12/07
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE) 22501AA 4,530 1395/11/30
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 22403 لرستان 1395/12/07
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) C30S نساجی 5,540 1395/12/08
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) Z30S نساجی 4,940 درب پتروشیمی 1395/12/10
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 510L زرشیمی 5,460 1395/12/07
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 552R زرشیمی 4,720 1395/12/07
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) V30S مارون 6,020 1395/12/07
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 550J جم 5,330 1395/12/08
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 1102XK 5,120 جامبوبگ 1395/11/30
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 510L اراک 4,520 1395/12/09
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 552R جم 4,720 1395/12/07
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 1102XL 5,330 1395/11/30
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 552J اراک 1395/12/09
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) V30G 1395/12/09
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 500 P 1395/12/09
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ZH 500 M 1395/12/09
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) T30S 1395/12/07
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) F30S 1395/12/07
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) PYI-250 1395/12/07
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 510L جم 5,390 1395/11/27
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) T31S 1395/12/09
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) Z30G تزریقی 4,850 1395/12/10
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 060 1395/12/07
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ZH 515MA 5,170 1395/12/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 525J 5,300 1395/12/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 552R اراک 4,730 1395/12/07
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 550J اراک 4,920 1395/11/12
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 550J نوید زرشیمی 5,285 1395/12/08
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 500N 1395/12/07
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 552R مارون 4,730 1395/12/07
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ZH 422 H 1395/12/07
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) P-SIF-30 1395/12/07
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 080 1395/12/07
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 1102L 5,160 1395/11/30
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) T30G 1395/12/07
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) C30G 4,975 1395/11/16
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) V30S اراک 1395/12/07
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 1102K رجـال 1395/12/07
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 380 پلی نار 5,100 1395/12/01
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EP 440L 4,920 1395/12/09
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) ZB 332L 4,740 1395/11/30
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EP 548R 4,980 1395/12/09
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R40 اراک 4,980 1395/12/09
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) 332C 6,050 1395/12/02
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) MR230 C 5,195 1395/12/09
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) ZR230 C 5,240 1395/12/07
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) RP340 N 5,020 1395/11/24
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) J740 6,220 1395/12/07
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) M1600 6,520 1395/12/07
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) RP270 G پلی پروپیلن بادی (PP Blow Molding) 5,295 شازند اراک 1395/12/07
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R60 5,470 1395/12/09
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R40 مارون 4,995 1395/12/07
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EP 440G 4,650 1395/12/07
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) J580S 1395/12/07
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) J550S 1395/12/07
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) RP340 R 4,920 1395/12/09
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) RP230C 1395/12/07
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) 2X83CE 1395/12/07
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R2400 1395/12/07
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) 560 PP شفاف 1395/12/07
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R200P 6,230 1395/11/27
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EPS 30 R 1395/12/07
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EPX-3130 UV 1395/12/07
پلی استایرن معمولی (GPPS) 1540 تبريز 5,950 کریستال 1395/12/08
پلی استایرن معمولی (GPPS) کریستال طه 1395/12/09
پلی استایرن معمولی (GPPS) G144 کره 6,220 1395/11/30
پلی استایرن معمولی (GPPS) 861 کره 1395/12/07
پلی استایرن معمولی (GPPS) 336 6,220 1395/11/30
پلی استایرن معمولی (GPPS) 5250 تایوان 6,220 1395/11/30
پلی استایرن معمولی (GPPS) 1551 5,900 کریستال تخت جمشید 1395/12/08
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 7240 تبريز 6,030 هایمپک 1395/12/08
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 350 تایوان 5,720 1395/11/06
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 9450 تایوان 5,820 1395/11/06
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 425 کـره 1395/12/07
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 724 کـره 6,280 1395/11/30
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 850 1395/12/07
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 5157 7,530 1395/10/06
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) SD 0150 تبريز 10,750 1395/12/03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10415 گلپایگان-قائد بصیر 9,630 1395/12/08
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N50 گلپایگان-قائد بصیر 9,300 1395/12/09
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10417 گلپایگان-قائد بصیر 9,520 1395/12/08
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N70 گلپایگان-قائد بصیر 9,390 1395/12/01
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N80 گلپایگان-قائد بصیر 1395/12/07
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10715 گلپایگان-قائد بصیر 1395/12/07
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10720 گلپایگان-قائد بصیر 1395/12/07
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10733 گلپایگان-قائد بصیر 9,120 1395/12/07
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10730 1395/12/07
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 90913 گلپایگان-قائدبصیر 9,985 1395/12/01
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) HI 121 High Heat 1395/12/07
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N10 1395/12/07
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N 40 8,420 1395/11/12
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10620 1395/12/07
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10442 1395/12/07
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10210 1395/12/07
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) HR2340 مقاوم به حرارت 1395/12/07
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) W157 9,230 1395/11/25
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N 75 1395/12/07
پلی اتیلن ترفتالات (PET) TG641 1395/12/07
پلی اتیلن ترفتالات (PET) BG821 Lottechem 4,480 کو آپ 1395/12/03
پلى اتيلن ترفتالات (PET) Super Bright 1395/12/07
پلى اتيلن ترفتالات (PET) BG781 4,410 1395/12/04
پلى اتيلن ترفتالات (PET) BG785 1395/12/07
پلى اتيلن ترفتالات (PET) BG825 4,460 1395/12/03
پلی اتیلن ترفتالات (PET) BG 821 تندگویان 4,630 1395/12/03
پلی اتیلن ترفتالات (PET) 761 1395/12/07
پلی وینیل کلراید (PVC) S65 سوسپانسیون بندر امام 1395/12/07
پلی وینیل کلراید (PVC) S60 سوسپانسیون بندر امام 1395/12/07
پلی وینیل کلراید (PVC) S70 سوسپانسیون بندر امام 1395/12/07
پلی وینیل کلراید (PVC) 741 1395/12/07
پلی وینیل کلراید (PVC) 701 1395/12/07
پلی وینیل کلراید (PVC) 703 1395/12/07
پلی وینیل کلراید (PVC) EM2070 هانوا امولسیونی (emulsion) 1395/12/07
پلی وینیل کلراید (PVC) EM 3090 هانوا امولسیونی (emulsion) 1395/12/07
پلی وینیل کلراید (PVC) PB 1202 LG امولسیونی (emulsion) 1395/12/07
پلی وینیل کلراید (PVC) PB 1302 LG امولسیونی (emulsion) 1395/12/07
پلی وینیل کلراید (PVC) S57 LG 1395/12/07
پلی وینیل کلراید (PVC) S65 سوسپانسیون اروند 1395/12/07
پلی وینیل کلراید (PVC) S65 سوسپانسیون غدیر 1395/12/07
پلی وینیل کلراید (PVC) S57 سوسپانسیون آبادان 1395/12/07
پلی وینیل کلراید (PVC) S57 سوسپانسیون پتروشیمی غدیر 1395/12/07
پلی وینیل کلراید (PVC) S65 آبادان 1395/12/07
پلی وینیل کلراید (PVC) 80 1395/12/07
پلی وینیل کلراید (PVC) 100 1395/12/07
پلی وینیل کلراید (PVC) 102 1395/12/07
پلی وینیل کلراید (PVC) 104 1395/12/07
پلی وینیل کلراید (PVC) 106 1395/12/07
پلی وینیل کلراید (PVC) 108 1395/12/07
پلی وینیل کلراید (PVC) 110 1395/12/07
پلی وینیل کلراید (PVC) 115 1395/12/07
پلی وینیل کلراید (PVC) 120 1395/12/07
پلی وینیل کلراید (PVC) 129 1395/12/07
پلی وینیل کلراید (PVC) OP 415 1395/12/07
پلی وینیل کلراید (PVC) OP 515 1395/12/07
پلی وینیل کلراید (PVC) Op 415 russian 1395/12/07
پلی وینیل کلراید (PVC) A-1 1395/12/07
پلی وینیل کلراید (PVC) ST 1 1395/12/07
پلی وینیل کلراید (PVC) ST 5 1395/12/07
پلی وینیل کلراید (PVC) ST 10 1395/12/07
پلی وینیل کلراید (PVC) A 1395/12/07
پلی وینیل کلراید (PVC) C 1395/12/07
پلی وینیل کلراید (PVC) C-1 1395/12/07
پلی وینیل کلراید (PVC) D 1395/12/07
پلی وینیل کلراید (PVC) E 1395/12/07
پلی وینیل کلراید (PVC) Welding cable sheathing 1395/12/07

قیمت لاستیک خام

قیمت طلا و سکه

سوخت و انرژی