قیمت روز مواد پلاستیک


گروه پلیمری

گرید

کاربرد

تولید کننده

قیمت (تومان)

توضیحات

تاریخ بروز رسانی
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 5620 تزریقی 1396/02/06
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 52518 تزریقی 4,300 1396/02/04
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX5 فیلم مارون 4,500 1396/02/02
پلی اتیلن سنگین (HDPE) I3 UV تزریقی 1396/02/06
پلی اتیلن سنگین (HDPE) I4 UV تزریقی 1396/02/06
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX2 اکستروژن 1396/02/06
پلی اتیلن سنگین (HDPE) F7000 فیلم مهر 4,550 1396/02/06
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 2200 1396/02/06
پلی اتیلن سنگین (HDPE) BL3 بادی باختر-کرمانشاه 4,360 1396/02/06
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 0035 بادی 4,260 1396/02/06
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 3840 دورانی 4,850 1396/02/06
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX3(PE-80 پایپ امیرکبیر 5,200 1396/02/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE) HI500 تزریقی 4,510 1396/02/04
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX3(PE-80) لوله شازند اراک 4,970 درب پتروشیمی 1396/02/06
پلی اتیلن سنگین (HDPE) BL3 بادی جم 4,350 1396/02/06
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 5030SA 5,770 1396/01/29
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 60507 جم 4,520 1396/02/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX5 فیلم جم 4,520 1396/02/06
پلی اتیلن سنگین (HDPE) HF 5110 4,595 1396/02/04
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 52505 جم 1396/02/06
پلی اتیلن سنگین (HDPE) BL4 1396/02/06
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 7000F فیلم ایلام 4,530 1396/02/06
پلی اتیلن سنگین (HDPE) BL3 بادی مارون 4,360 1396/02/06
پلی اتیلن سنگین (HDPE) CRP100N جم PE-100 1396/02/06
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX3 جم 4,970 1396/02/02
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX5 باختر 4,480 1396/02/04
پلی اتیلن سنگین (HDPE) PE 100 مارون 1396/02/06
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 6006 سابیک-Sabic PE-100 1396/02/06
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 5218 پتروشیمی تبریز 1396/02/06
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 52502 1396/02/06
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 52511 1396/02/06
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 5001 1396/02/06
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 60505 1396/02/06
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 5030SA 1396/02/06
پلی اتیلن سنگین (HPDE) 6040 1396/02/06
پلی اتیلن سنگین (HPDE) 6070 1396/02/06
پلی اتیلن سنگین (HPDE) 54B04 پتروشیمی لرستان 4,350 1396/01/29
پلی اتیلن سبک (LDPE) 020 فیلم 4,880 1396/02/04
پلی اتیلن سبک (LDPE) 0075 فیلم 4,960 1396/02/03
پلی اتیلن سبک (LDPE) 0190 فیلم 4,940 1396/02/06
پلی اتیلن سبک (LDPE) 1922 5,230 1396/01/29
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2100 فیلم 5,300 1396/02/03
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2102TN فیلم 4,860 1396/02/06
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2420H 5,020 1396/02/04
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2420D 1396/02/06
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2004 فیلم 4,880 1396/02/04
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2426K 1396/02/06
پلی اتیلن سبک (LDPE) LTM 2125 آریا ساسول 1396/02/06
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2102TX 4,850 1396/02/06
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2420K 4,920 1396/02/03
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 209AA امیر کبیر 4,960 1396/02/04
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 22501KJ امیرکبیر 4,690 1396/01/28
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) M500026 Sabic 1396/02/06
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 209AA اراک 4,840 1396/02/04
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 209KJ امیرکبیر 5,020 1396/02/03
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 38504 1396/02/06
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 0220AA 1396/02/06
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 0220KJ 1396/02/06
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 22401 پتروشیمی مهاباد 1396/02/06
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE) 22402 پتروشیمی مهاباد 4,620 1396/01/23
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 27402 لرستان 1396/02/06
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 33403 لرستان 1396/02/06
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE) 22501AA 4,700 1396/01/28
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 22403 لرستان 1396/02/06
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) C30S نساجی 4,985 1396/02/06
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) Z30S نساجی 4,900 1396/02/06
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 510L زرشیمی 4,900 1396/01/20
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 552R 1396/02/06
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) V30S مارون 6,100 1396/02/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 550J جم 5,300 1396/02/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 1102XK 5,190 1396/02/02
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 510L اراک 1396/02/06
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 552R جم 4,850 1396/02/06
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 1102XL 4,940 1396/02/02
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 552J اراک 1396/02/06
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) V30G 1396/02/06
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 500 P 1396/02/06
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ZH 500 M 1396/02/06
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) T30S 1396/02/06
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) F30S 1396/02/06
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) PYI-250 4,720 1396/01/19
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 510L جم 4,890 1396/02/06
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) T31S 1396/02/06
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) Z30G تزریقی 4,850 1396/02/06
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 060 4,970 درب پتروشیمی 1396/01/19
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ZH 515MA 4,990 1396/01/19
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 525J 5,020 1396/02/02
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 552R اراک 4,850 1396/02/06
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 550J اراک 1396/02/06
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 550J نوید زرشیمی 5,250 1396/02/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 500N 1396/02/06
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 552R مارون 4,850 1396/02/06
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ZH 422 H 1396/02/06
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) P-SIF-30 1396/02/06
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 080 1396/02/06
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 1102L 4,920 1396/01/19
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) T30G 1396/02/06
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) C30G 1396/02/06
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) V30S اراک 1396/02/06
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 1102K رجـال 1396/02/06
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 380 پلی نار 1396/02/06
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 030 پلی نار 4,880 1396/01/19
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EP 440L 5,480 1396/02/04
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) ZB 332L 4,840 1396/02/03
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EP 548R 5,590 1396/02/04
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R40 اراک 5,280 1396/02/04
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) 332C 6,080 1396/02/04
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) MR230 C 6,170 1396/02/03
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) ZR230 C 6,130 1396/02/04
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) RP340 N 1396/02/06
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) J740 6,050 1396/01/29
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) M1600 6,320 1396/01/26
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) RP270 G پلی پروپیلن بادی (PP Blow Molding) 5,600 شازند اراک 1396/01/27
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R60 5,560 1396/01/28
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R40 مارون 1396/02/06
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EP 440G 4,940 1396/02/04
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) J580S 1396/02/06
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) J550S 1396/02/06
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) RP340 R 5,500 1396/02/02
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) RP230C 1396/02/06
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) 2X83CE 1396/02/06
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R2400 6,100 1396/01/28
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) 560 PP شفاف 1396/02/06
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R200P 6,180 1396/01/28
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EPS 30 R 1396/02/06
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EPX-3130 UV 1396/02/06
پلی استایرن معمولی (GPPS) 1540 تبريز 5,770 کریستال 1396/02/06
پلی استایرن معمولی (GPPS) کریستال طه 1396/02/06
پلی استایرن معمولی (GPPS) G144 کره 5,970 1396/02/03
پلی استایرن معمولی (GPPS) 861 کره 1396/02/06
پلی استایرن معمولی (GPPS) 336 5,780 1396/02/03
پلی استایرن معمولی (GPPS) 5250 تایوان 5,970 1396/02/03
پلی استایرن معمولی (GPPS) 1551 5,725 کریستال تخت جمشید 1396/02/03
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 7240 تبريز 5,750 هایمپک 1396/02/06
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 350 تایوان 5,770 1396/02/03
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 9450 تایوان 5,860 1396/02/03
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 425 کـره 1396/02/06
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 724 کـره 5,920 1396/02/03
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 850 1396/02/06
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 5157 5,990 1396/01/19
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) SD 0150 تبريز 8,030 1396/02/04
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10415 گلپایگان-قائد بصیر 8,390 1396/02/04
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N50 گلپایگان-قائد بصیر 7,880 1396/02/04
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10417 گلپایگان-قائد بصیر 8,390 1396/02/04
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N70 گلپایگان-قائد بصیر 1396/02/06
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N80 گلپایگان-قائد بصیر 1396/02/06
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10715 گلپایگان-قائد بصیر 1396/02/06
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10720 گلپایگان-قائد بصیر 8,375 1396/02/04
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10733 گلپایگان-قائد بصیر 8,380 1396/02/04
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10730 1396/02/06
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 90913 گلپایگان-قائدبصیر 8,420 1396/02/04
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) HI 121 High Heat 1396/02/06
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N10 1396/02/06
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N 40 1396/02/06
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10620 1396/02/06
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10442 1396/02/06
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10210 1396/02/06
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) HR2340 مقاوم به حرارت 1396/02/06
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) W157 1396/02/06
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N 75 1396/02/06
پلی اتیلن ترفتالات (PET) TG641 1396/02/06
پلی اتیلن ترفتالات (PET) BG821 Lottechem 4,320 کو آپ 1396/02/06
پلى اتيلن ترفتالات (PET) Super Bright 1396/02/06
پلى اتيلن ترفتالات (PET) BG781 4,260 1396/02/06
پلى اتيلن ترفتالات (PET) BG785 4,200 1396/02/06
پلى اتيلن ترفتالات (PET) BG825 4,280 1396/02/06
پلی اتیلن ترفتالات (PET) BG 821 تندگویان 1396/02/06
پلی اتیلن ترفتالات (PET) 761 1396/02/06
پلی وینیل کلراید (PVC) S65 سوسپانسیون بندر امام 3,800 1396/01/29
پلی وینیل کلراید (PVC) S60 سوسپانسیون بندر امام 1396/02/06
پلی وینیل کلراید (PVC) S70 سوسپانسیون آبادان 4,225 1396/01/28
پلی وینیل کلراید (PVC) 741 1396/02/06
پلی وینیل کلراید (PVC) 701 1396/02/06
پلی وینیل کلراید (PVC) 703 1396/02/06
پلی وینیل کلراید (PVC) EM2070 هانوا امولسیونی (emulsion) 1396/02/06
پلی وینیل کلراید (PVC) EM 3090 هانوا امولسیونی (emulsion) 1396/02/06
پلی وینیل کلراید (PVC) PB 1202 LG امولسیونی (emulsion) 1396/02/06
پلی وینیل کلراید (PVC) PB 1302 LG امولسیونی (emulsion) 1396/02/06
پلی وینیل کلراید (PVC) S57 LG 1396/02/06
پلی وینیل کلراید (PVC) S65 سوسپانسیون اروند 4,790 1396/02/02
پلی وینیل کلراید (PVC) S65 سوسپانسیون غدیر 4,790 1396/02/02
پلی وینیل کلراید (PVC) S57 سوسپانسیون آبادان 4,220 1396/01/28
پلی وینیل کلراید (PVC) S57 سوسپانسیون پتروشیمی غدیر 1396/02/06
پلی وینیل کلراید (PVC) S65 آبادان 1396/02/06
پلی وینیل کلراید (PVC) 80 1396/02/06
پلی وینیل کلراید (PVC) 100 1396/02/06
پلی وینیل کلراید (PVC) 102 1396/02/06
پلی وینیل کلراید (PVC) 104 1396/02/06
پلی وینیل کلراید (PVC) 106 1396/02/06
پلی وینیل کلراید (PVC) 108 1396/02/06
پلی وینیل کلراید (PVC) 110 1396/02/06
پلی وینیل کلراید (PVC) 115 1396/02/06
پلی وینیل کلراید (PVC) 120 1396/02/06
پلی وینیل کلراید (PVC) 129 1396/02/06
پلی وینیل کلراید (PVC) OP 415 1396/02/06
پلی وینیل کلراید (PVC) OP 515 1396/02/06
پلی وینیل کلراید (PVC) Op 415 russian 1396/02/06
پلی وینیل کلراید (PVC) A-1 1396/02/06
پلی وینیل کلراید (PVC) ST 1 1396/02/06
پلی وینیل کلراید (PVC) ST 5 1396/02/06
پلی وینیل کلراید (PVC) ST 10 1396/02/06
پلی وینیل کلراید (PVC) A 1396/02/06
پلی وینیل کلراید (PVC) C 1396/02/06
پلی وینیل کلراید (PVC) C-1 1396/02/06
پلی وینیل کلراید (PVC) D 1396/02/06
پلی وینیل کلراید (PVC) E 1396/02/06
پلی وینیل کلراید (PVC) Welding cable sheathing 1396/02/06

قیمت ارز

قیمت طلا و سکه

سوخت و انرژی

[table id=1 /]

قیمت ارز

قیمت روز مواد پلاستیک


گروه پلیمری

گرید

کاربرد

تولید کننده

قیمت (تومان)

توضیحات

تاریخ بروز رسانی
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 5620 تزریقی 1396/02/06
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 52518 تزریقی 4,300 1396/02/04
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX5 فیلم مارون 4,500 1396/02/02
پلی اتیلن سنگین (HDPE) I3 UV تزریقی 1396/02/06
پلی اتیلن سنگین (HDPE) I4 UV تزریقی 1396/02/06
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX2 اکستروژن 1396/02/06
پلی اتیلن سنگین (HDPE) F7000 فیلم مهر 4,550 1396/02/06
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 2200 1396/02/06
پلی اتیلن سنگین (HDPE) BL3 بادی باختر-کرمانشاه 4,360 1396/02/06
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 0035 بادی 4,260 1396/02/06
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 3840 دورانی 4,850 1396/02/06
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX3(PE-80 پایپ امیرکبیر 5,200 1396/02/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE) HI500 تزریقی 4,510 1396/02/04
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX3(PE-80) لوله شازند اراک 4,970 درب پتروشیمی 1396/02/06
پلی اتیلن سنگین (HDPE) BL3 بادی جم 4,350 1396/02/06
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 5030SA 5,770 1396/01/29
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 60507 جم 4,520 1396/02/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX5 فیلم جم 4,520 1396/02/06
پلی اتیلن سنگین (HDPE) HF 5110 4,595 1396/02/04
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 52505 جم 1396/02/06
پلی اتیلن سنگین (HDPE) BL4 1396/02/06
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 7000F فیلم ایلام 4,530 1396/02/06
پلی اتیلن سنگین (HDPE) BL3 بادی مارون 4,360 1396/02/06
پلی اتیلن سنگین (HDPE) CRP100N جم PE-100 1396/02/06
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX3 جم 4,970 1396/02/02
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX5 باختر 4,480 1396/02/04
پلی اتیلن سنگین (HDPE) PE 100 مارون 1396/02/06
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 6006 سابیک-Sabic PE-100 1396/02/06
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 5218 پتروشیمی تبریز 1396/02/06
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 52502 1396/02/06
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 52511 1396/02/06
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 5001 1396/02/06
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 60505 1396/02/06
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 5030SA 1396/02/06
پلی اتیلن سنگین (HPDE) 6040 1396/02/06
پلی اتیلن سنگین (HPDE) 6070 1396/02/06
پلی اتیلن سنگین (HPDE) 54B04 پتروشیمی لرستان 4,350 1396/01/29
پلی اتیلن سبک (LDPE) 020 فیلم 4,880 1396/02/04
پلی اتیلن سبک (LDPE) 0075 فیلم 4,960 1396/02/03
پلی اتیلن سبک (LDPE) 0190 فیلم 4,940 1396/02/06
پلی اتیلن سبک (LDPE) 1922 5,230 1396/01/29
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2100 فیلم 5,300 1396/02/03
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2102TN فیلم 4,860 1396/02/06
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2420H 5,020 1396/02/04
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2420D 1396/02/06
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2004 فیلم 4,880 1396/02/04
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2426K 1396/02/06
پلی اتیلن سبک (LDPE) LTM 2125 آریا ساسول 1396/02/06
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2102TX 4,850 1396/02/06
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2420K 4,920 1396/02/03
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 209AA امیر کبیر 4,960 1396/02/04
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 22501KJ امیرکبیر 4,690 1396/01/28
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) M500026 Sabic 1396/02/06
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 209AA اراک 4,840 1396/02/04
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 209KJ امیرکبیر 5,020 1396/02/03
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 38504 1396/02/06
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 0220AA 1396/02/06
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 0220KJ 1396/02/06
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 22401 پتروشیمی مهاباد 1396/02/06
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE) 22402 پتروشیمی مهاباد 4,620 1396/01/23
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 27402 لرستان 1396/02/06
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 33403 لرستان 1396/02/06
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE) 22501AA 4,700 1396/01/28
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 22403 لرستان 1396/02/06
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) C30S نساجی 4,985 1396/02/06
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) Z30S نساجی 4,900 1396/02/06
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 510L زرشیمی 4,900 1396/01/20
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 552R 1396/02/06
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) V30S مارون 6,100 1396/02/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 550J جم 5,300 1396/02/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 1102XK 5,190 1396/02/02
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 510L اراک 1396/02/06
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 552R جم 4,850 1396/02/06
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 1102XL 4,940 1396/02/02
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 552J اراک 1396/02/06
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) V30G 1396/02/06
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 500 P 1396/02/06
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ZH 500 M 1396/02/06
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) T30S 1396/02/06
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) F30S 1396/02/06
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) PYI-250 4,720 1396/01/19
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 510L جم 4,890 1396/02/06
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) T31S 1396/02/06
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) Z30G تزریقی 4,850 1396/02/06
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 060 4,970 درب پتروشیمی 1396/01/19
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ZH 515MA 4,990 1396/01/19
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 525J 5,020 1396/02/02
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 552R اراک 4,850 1396/02/06
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 550J اراک 1396/02/06
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 550J نوید زرشیمی 5,250 1396/02/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 500N 1396/02/06
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 552R مارون 4,850 1396/02/06
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ZH 422 H 1396/02/06
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) P-SIF-30 1396/02/06
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 080 1396/02/06
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 1102L 4,920 1396/01/19
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) T30G 1396/02/06
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) C30G 1396/02/06
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) V30S اراک 1396/02/06
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 1102K رجـال 1396/02/06
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 380 پلی نار 1396/02/06
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 030 پلی نار 4,880 1396/01/19
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EP 440L 5,480 1396/02/04
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) ZB 332L 4,840 1396/02/03
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EP 548R 5,590 1396/02/04
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R40 اراک 5,280 1396/02/04
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) 332C 6,080 1396/02/04
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) MR230 C 6,170 1396/02/03
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) ZR230 C 6,130 1396/02/04
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) RP340 N 1396/02/06
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) J740 6,050 1396/01/29
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) M1600 6,320 1396/01/26
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) RP270 G پلی پروپیلن بادی (PP Blow Molding) 5,600 شازند اراک 1396/01/27
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R60 5,560 1396/01/28
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R40 مارون 1396/02/06
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EP 440G 4,940 1396/02/04
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) J580S 1396/02/06
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) J550S 1396/02/06
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) RP340 R 5,500 1396/02/02
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) RP230C 1396/02/06
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) 2X83CE 1396/02/06
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R2400 6,100 1396/01/28
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) 560 PP شفاف 1396/02/06
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R200P 6,180 1396/01/28
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EPS 30 R 1396/02/06
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EPX-3130 UV 1396/02/06
پلی استایرن معمولی (GPPS) 1540 تبريز 5,770 کریستال 1396/02/06
پلی استایرن معمولی (GPPS) کریستال طه 1396/02/06
پلی استایرن معمولی (GPPS) G144 کره 5,970 1396/02/03
پلی استایرن معمولی (GPPS) 861 کره 1396/02/06
پلی استایرن معمولی (GPPS) 336 5,780 1396/02/03
پلی استایرن معمولی (GPPS) 5250 تایوان 5,970 1396/02/03
پلی استایرن معمولی (GPPS) 1551 5,725 کریستال تخت جمشید 1396/02/03
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 7240 تبريز 5,750 هایمپک 1396/02/06
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 350 تایوان 5,770 1396/02/03
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 9450 تایوان 5,860 1396/02/03
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 425 کـره 1396/02/06
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 724 کـره 5,920 1396/02/03
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 850 1396/02/06
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 5157 5,990 1396/01/19
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) SD 0150 تبريز 8,030 1396/02/04
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10415 گلپایگان-قائد بصیر 8,390 1396/02/04
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N50 گلپایگان-قائد بصیر 7,880 1396/02/04
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10417 گلپایگان-قائد بصیر 8,390 1396/02/04
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N70 گلپایگان-قائد بصیر 1396/02/06
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N80 گلپایگان-قائد بصیر 1396/02/06
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10715 گلپایگان-قائد بصیر 1396/02/06
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10720 گلپایگان-قائد بصیر 8,375 1396/02/04
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10733 گلپایگان-قائد بصیر 8,380 1396/02/04
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10730 1396/02/06
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 90913 گلپایگان-قائدبصیر 8,420 1396/02/04
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) HI 121 High Heat 1396/02/06
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N10 1396/02/06
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N 40 1396/02/06
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10620 1396/02/06
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10442 1396/02/06
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10210 1396/02/06
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) HR2340 مقاوم به حرارت 1396/02/06
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) W157 1396/02/06
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N 75 1396/02/06
پلی اتیلن ترفتالات (PET) TG641 1396/02/06
پلی اتیلن ترفتالات (PET) BG821 Lottechem 4,320 کو آپ 1396/02/06
پلى اتيلن ترفتالات (PET) Super Bright 1396/02/06
پلى اتيلن ترفتالات (PET) BG781 4,260 1396/02/06
پلى اتيلن ترفتالات (PET) BG785 4,200 1396/02/06
پلى اتيلن ترفتالات (PET) BG825 4,280 1396/02/06
پلی اتیلن ترفتالات (PET) BG 821 تندگویان 1396/02/06
پلی اتیلن ترفتالات (PET) 761 1396/02/06
پلی وینیل کلراید (PVC) S65 سوسپانسیون بندر امام 3,800 1396/01/29
پلی وینیل کلراید (PVC) S60 سوسپانسیون بندر امام 1396/02/06
پلی وینیل کلراید (PVC) S70 سوسپانسیون آبادان 4,225 1396/01/28
پلی وینیل کلراید (PVC) 741 1396/02/06
پلی وینیل کلراید (PVC) 701 1396/02/06
پلی وینیل کلراید (PVC) 703 1396/02/06
پلی وینیل کلراید (PVC) EM2070 هانوا امولسیونی (emulsion) 1396/02/06
پلی وینیل کلراید (PVC) EM 3090 هانوا امولسیونی (emulsion) 1396/02/06
پلی وینیل کلراید (PVC) PB 1202 LG امولسیونی (emulsion) 1396/02/06
پلی وینیل کلراید (PVC) PB 1302 LG امولسیونی (emulsion) 1396/02/06
پلی وینیل کلراید (PVC) S57 LG 1396/02/06
پلی وینیل کلراید (PVC) S65 سوسپانسیون اروند 4,790 1396/02/02
پلی وینیل کلراید (PVC) S65 سوسپانسیون غدیر 4,790 1396/02/02
پلی وینیل کلراید (PVC) S57 سوسپانسیون آبادان 4,220 1396/01/28
پلی وینیل کلراید (PVC) S57 سوسپانسیون پتروشیمی غدیر 1396/02/06
پلی وینیل کلراید (PVC) S65 آبادان 1396/02/06
پلی وینیل کلراید (PVC) 80 1396/02/06
پلی وینیل کلراید (PVC) 100 1396/02/06
پلی وینیل کلراید (PVC) 102 1396/02/06
پلی وینیل کلراید (PVC) 104 1396/02/06
پلی وینیل کلراید (PVC) 106 1396/02/06
پلی وینیل کلراید (PVC) 108 1396/02/06
پلی وینیل کلراید (PVC) 110 1396/02/06
پلی وینیل کلراید (PVC) 115 1396/02/06
پلی وینیل کلراید (PVC) 120 1396/02/06
پلی وینیل کلراید (PVC) 129 1396/02/06
پلی وینیل کلراید (PVC) OP 415 1396/02/06
پلی وینیل کلراید (PVC) OP 515 1396/02/06
پلی وینیل کلراید (PVC) Op 415 russian 1396/02/06
پلی وینیل کلراید (PVC) A-1 1396/02/06
پلی وینیل کلراید (PVC) ST 1 1396/02/06
پلی وینیل کلراید (PVC) ST 5 1396/02/06
پلی وینیل کلراید (PVC) ST 10 1396/02/06
پلی وینیل کلراید (PVC) A 1396/02/06
پلی وینیل کلراید (PVC) C 1396/02/06
پلی وینیل کلراید (PVC) C-1 1396/02/06
پلی وینیل کلراید (PVC) D 1396/02/06
پلی وینیل کلراید (PVC) E 1396/02/06
پلی وینیل کلراید (PVC) Welding cable sheathing 1396/02/06

قیمت لاستیک خام

قیمت طلا و سکه

سوخت و انرژی