قیمت روز مواد پلاستیکگروه پلیمری


گرید


کاربرد


تولید کننده


قیمت (تومان)


توضیحات


تاریخ بروز رسانی
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 5620 تزریقی پتروشیمی اراک 1396/05/11
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 52518 تزریقی پتروشیمی جم 4,420 1396/05/11
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX5 فیلم پتروشیمی مارون 4,360 1396/05/11
پلی اتیلن سنگین (HDPE) I3 UV تزریقی 1396/05/11
پلی اتیلن سنگین (HDPE) I4 UV تزریقی 1396/05/11
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX2 اکستروژن 1396/05/11
پلی اتیلن سنگین (HDPE) F7000 فیلم پتروشیمی مهر 4,350 1396/05/11
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 2200 پتروشیمی ایلام 4,620 1396/05/11
پلی اتیلن سنگین (HDPE) BL3 بادی پتروشیمی باختر-کرمانشاه 4,290 1396/05/10
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 0035 بادی پتروشیمی بندرامام 4,190 1396/05/11
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 3840 دورانی پتروشیمی تبریز 4,256 1396/05/11
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX3(PE-80 پایپ پتروشیمی امیرکبیر 4,745 1396/05/10
پلی اتیلن سنگین (HDPE) HI500 تزریقی پتروشیمی بندرامام 5,200 1396/05/08
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX3(PE-80) لوله پتروشیمی شازند اراک 4,710 1396/05/10
پلی اتیلن سنگین (HDPE) BL3 بادی پتروشیمی جم 4,350 1396/05/10
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 5030SA تزریقی پتروشیمی تبریز 5,630 1396/05/10
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 60507 جم 1396/05/11
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX5 فیلم پتروشیمی جم 4,280 1396/05/10
پلی اتیلن سنگین (HDPE) HF 5110 فیلم پتروشیمی آریاساسول 4,310 1396/05/10
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 52505 جم 1396/05/11
پلی اتیلن سنگین (HDPE) BL4 پتروشیمی باختر 1396/05/11
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 7000F فیلم پتروشیمی ایلام 4,380 1396/05/11
پلی اتیلن سنگین (HDPE) BL3 بادی پتروشیمی مارون 4,320 1396/05/10
پلی اتیلن سنگین (HDPE) CRP100N جم PE-100 1396/05/11
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX3 پایپ پتروشیمی جم 4,720 1396/05/10
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX5 فیلم پتروشیمی باختر 4,275 1396/05/08
پلی اتیلن سنگین (HDPE) PE100 پایپ پتروشیمی مارون 4,675 درب پتروشیمی 1396/05/10
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 6006 سابیک-Sabic PE-100 1396/05/11
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 5218 پتروشیمی تبریز 1396/05/11
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 52502 پتروشیمی جم 1396/05/11
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 52511 1396/05/11
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 5001 1396/05/11
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 60505 1396/05/11
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 5030SA 1396/05/11
پلی اتیلن سنگین (HPDE) 6040 تزریقی پتروشیمی جم 1396/05/11
پلی اتیلن سنگین (HPDE) 6070 1396/05/11
پلی اتیلن سنگین (HPDE) 54B04 پتروشیمی لرستان 1396/05/11
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 3490 پایپ – PE100 بروج 6,280 خود رنگ مشکی 1396/05/07
پلی اتیلن سبک (LDPE) 020 فیلم پتروشیمی بندرامام 4,695 1396/05/10
پلی اتیلن سبک (LDPE) 0075 فیلم پتروشیمی بندرامام 5,010 1396/05/11
پلی اتیلن سبک (LDPE) 0190 فیلم پتروشیمی آریاساسول 4,575 1396/05/10
پلی اتیلن سبک (LDPE) 1922 تزریقی پتروشیمی لاله 5,460 1396/05/10
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2100 فیلم پتروشیمی لاله 5,000 درب پتروشیمی 1396/05/10
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2102TN فیلم پتروشیمی لاله 4,870 1396/05/10
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2420H پتروشیمی امیرکبیر 4,600 1396/05/07
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2420D پتروشیمی امیرکبیر 5,000 1396/05/10
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2004TC فیلم پتروشیمی امیرکبیر 4,420 1396/05/07
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2426K 1396/05/11
پلی اتیلن سبک (LDPE) LTM 2125 آریا ساسول 1396/05/11
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2102TX فیلم پتروشیمی لاله 4,360 1396/05/10
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2420K فیلم پتروشیمی امیرکبیر 4,430 1396/05/10
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2420H فیلم پتروشیمی کردستان 4,320 1396/05/07
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 209AA فیلم پتروشیمی امیر کبیر 4,430 1396/05/11
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 22501KJ فیلم پتروشیمی جم 1396/05/11
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) M500026 Sabic 1396/05/11
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 209AA فیلم پتروشیمی اراک 4,320 1396/05/11
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 209KJ فیلم پتروشیمی امیرکبیر 5,130 1396/05/07
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 38504 1396/05/11
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 0220AA 1396/05/11
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 0220KJ 1396/05/11
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 22401 پتروشیمی مهاباد 1396/05/11
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE) 22402 فیلم پتروشیمی مهاباد 0 1396/05/11
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 27402 لرستان 1396/05/11
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 33403 لرستان 1396/05/11
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE) 22501AA فیلم پتروشیمی جم 4,350 1396/05/10
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 22403 لرستان 1396/05/11
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) C30S نساجی- تزریقی پتروشیمی مارون 4,400 1396/05/11
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) Z30S نساجی- تزریقی پتروشیمی مارون 4,410 1396/05/11
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 510L نساجی- تزریقی پتروشیمی زرشیمی 1396/05/11
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 552R 1396/05/11
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) V30S تزریقی پتروشیمی مارون 1396/05/11
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 550J نساجی- تزریقی پتروشیمی جم 4,550 1396/05/11
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 1102XK نساجی- تزریقی پتروشیمی رجال 4,540 1396/05/11
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 510L اراک 1396/05/11
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 552R نساجی- تزریقی پتروشیمی جم 4,400 1396/05/11
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 1102XL نساجی- تزریقی پتروشیمی رجال 4,720 1396/04/07
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 552J اراک 1396/05/11
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) V30G تزریقی پتروشیمی مارون 4,725 1396/05/08
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 500 P 1396/05/11
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ZH 500 M نساجی- تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی 4,620 1396/03/23
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) T30S 1396/05/11
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) F30S 1396/05/11
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) PYI-250 نساجی- تزریقی پتروشیمی پلی نار 4,360 1396/04/15
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 510L نساجی- تزریقی پتروشیمی جم 4,450 1396/05/10
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) T31S 1396/05/11
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) Z30G تزریقی پتروشیمی مارون 4,420 1396/05/10
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 060 نساجی- تزریقی پتروشیمی پلی نار 4,470 1396/05/10
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 525J نساجی- تزریقی پتروشیمی مارون 1396/05/11
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 552R نساجی- تزریقی پتروشیمی اراک 4,400 1396/05/11
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 550J اراک 1396/05/11
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 550J نساجی- تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی 1396/05/11
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 500N 1396/05/11
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 552R نساجی- تزریقی پتروشیمی مارون 4,405 1396/05/11
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ZH 422 H 1396/05/11
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) P-SIF-30 1396/05/11
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 080 1396/05/11
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 1102L نساجی- تزریقی پتروشیمی رجال 4,340 1396/05/11
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) T30G 1396/05/11
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) C30G تزریقی پتروشیمی مارون 4,360 درب پتروشیمی 1396/05/11
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) V30S تزریقی پتروشیمی اراک 4,760 1396/05/10
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 1102K رجـال 1396/05/11
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 380 پلی نار 1396/05/11
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 030 پلی نار 1396/05/11
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 500 j نساجی- تزریقی پتروشیمی مارون 4,510 1396/03/28
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) X30G تزریقی پتروشیمی مارون 4,400 1396/05/11
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 525J نساجی- تزریقی پتروشیمی جم 4,520 1396/05/10
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EP 440L تزریقی پتروشیمی جم 4,900 1396/05/11
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) ZB 332L تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی 4,970 1396/05/11
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EP 548R تزریقی پتروشیمی جم 4,890 1396/05/11
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R40 تزریقی پتروشیمی اراک 5,090 1396/05/09
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) 332C اتصالات پتروشیمی نوید زرشیمی 5,520 1396/05/08
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) MR230 C لوله پتروشیمی مارون 5,770 درب پتروشیمی 1396/05/11
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) ZR230 C لوله پتروشیمی نوید زرشیمی 5,140 درب پتروشیمی 1396/05/08
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) RP340 N 1396/05/11
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) J740 تزریقی هیوسانگ 5,270 1396/05/09
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) M1600 تزریقی ال جی 5,420 1396/05/09
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) RP270 G بادی (PP Blow Molding) پتروشیمی اراک 5,030 شازند اراک 1396/05/11
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R60 اتصالات پتروشیمی اراک 6,920 1396/05/10
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R40 تزریقی پتروشیمی مارون 1396/05/11
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EP 440G اتصالات پتروشیمی جم 4,970 1396/05/10
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) J580S 1396/05/11
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) J550S 1396/05/11
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ZH 515MA تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی 4,885 1396/05/11
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) RP340 R تزریقی پتروشیمی جم 5,090 1396/05/07
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) RP230C 1396/05/11
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) 2X83CE پتروشیمی اراک 5,420 1396/05/08
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R2400 پایپ 1396/05/11
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) 560 PP شفاف 1396/05/11
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R200P پایپ هیوسانگ 5,920 1396/05/11
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EPS 30 R 1396/05/11
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EPX-3130 UV 1396/05/11
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) 548T IML- تزریقی پتروشیمی جم 4,930 1396/05/10
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) ZR340 تزریقی پتروشیمی نوید زر شیمی 5,030 1396/05/10
پلی استایرن معمولی (GPPS) 1540 تبريز 5,400 کریستال 1396/05/11
پلی استایرن معمولی (GPPS) کریستال طه 1396/05/11
پلی استایرن معمولی (GPPS) G144 کره 5,530 1396/04/31
پلی استایرن معمولی (GPPS) 861 کره 5,520 1396/04/24
پلی استایرن معمولی (GPPS) 336 5,400 1396/04/24
پلی استایرن معمولی (GPPS) 5250 تایوان 5,595 1396/05/08
پلی استایرن معمولی (GPPS) 1551 5,085 کریستال تخت جمشید 1396/05/10
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 7240 تبريز 5,780 هایمپک 1396/05/11
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 350 تایوان 5,675 1396/04/21
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 9450 تایوان 5,770 1396/05/08
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 425 کـره 1396/05/11
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 724 کـره 5,780 1396/04/20
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 850 1396/05/11
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 5157 6,110 1396/04/11
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 616 تایوان 5,660 1396/04/24
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) SD 0150 تبريز 8,150 1396/05/11
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10415 گلپایگان-قائد بصیر 8,670 1396/05/08
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N50 گلپایگان-قائد بصیر 8,180 1396/05/10
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10417 گلپایگان-قائد بصیر 8,480 1396/05/03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N70 گلپایگان-قائد بصیر 8,080 1396/05/02
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N80 گلپایگان-قائد بصیر 1396/05/11
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10715 گلپایگان-قائد بصیر 1396/05/11
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10720 گلپایگان-قائد بصیر 8,450 1396/05/03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10733 گلپایگان-قائد بصیر 8,530 1396/03/23
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10730 1396/05/11
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 90913 گلپایگان-قائدبصیر 8,430 1396/05/03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) HI 121 High Heat 1396/05/11
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N10 1396/05/11
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N40 8,270 1396/05/09
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10620 1396/05/11
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10442 1396/05/11
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10210 1396/05/11
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) HR2340 مقاوم به حرارت 1396/05/11
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) W157 6,920 1396/03/23
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N 75 1396/05/11
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 777C High Heat Chimei-taiwan 14,500 1396/05/05
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) DH500 High Heat گلپایگان 12,500 1396/05/05
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 2330 High Heat تبریز 11,000 1396/05/05
پلی اتیلن ترفتالات (PET) TG641 1396/05/11
پلی اتیلن ترفتالات (PET) BG821 Lottechem 4,435 کو آپ 1396/05/09
پلى اتيلن ترفتالات (PET) Super Bright 1396/05/11
پلى اتيلن ترفتالات (PET) BG781 پتروشیمی تندگویان 4,510 1396/05/11
پلى اتيلن ترفتالات (PET) BG785 پتروشیمی تندگویان 1396/05/11
پلى اتيلن ترفتالات (PET) BG825 پتروشیمی تندگویان 4,500 1396/05/11
پلی اتیلن ترفتالات (PET) BG 821 تندگویان 4,530 1396/05/11
پلی اتیلن ترفتالات (PET) 761 1396/05/11
پلى اتيلن ترفتالات (PET) 821 بطري TK Chemical TEX PET 1396/05/11
پلی وینیل کلراید (PVC) S65 سوسپانسیون بندر امام 3,595 درب پتروشیمی 1396/05/07
پلی وینیل کلراید (PVC) S60 سوسپانسیون بندر امام 1396/05/11
پلی وینیل کلراید (PVC) S70 سوسپانسیون آبادان 4,040 1396/05/09
پلی وینیل کلراید (PVC) 741 1396/05/11
پلی وینیل کلراید (PVC) 701 1396/05/11
پلی وینیل کلراید (PVC) 703 1396/05/11
پلی وینیل کلراید (PVC) EM2070 هانوا امولسیونی (emulsion) 1396/05/11
پلی وینیل کلراید (PVC) EM 3090 هانوا امولسیونی (emulsion) 1396/05/11
پلی وینیل کلراید (PVC) PB 1202 LG امولسیونی (emulsion) 1396/05/11
پلی وینیل کلراید (PVC) PB 1302 LG امولسیونی (emulsion) 1396/05/11
پلی وینیل کلراید (PVC) S57 LG 1396/05/11
پلی وینیل کلراید (PVC) S65 سوسپانسیون اروند 3,590 درب پتروشیمی 1396/05/07
پلی وینیل کلراید (PVC) S65 سوسپانسیون غدیر 3,595 درب پتروشیمی 1396/05/07
پلی وینیل کلراید (PVC) S57 سوسپانسیون آبادان 3,965 1396/05/07
پلی وینیل کلراید (PVC) S57 سوسپانسیون پتروشیمی غدیر 1396/05/11
پلی وینیل کلراید (PVC) S65 آبادان 1396/05/11
پلی وینیل کلراید (PVC) 80 1396/05/11
پلی وینیل کلراید (PVC) 100 1396/05/11
پلی وینیل کلراید (PVC) 102 1396/05/11
پلی وینیل کلراید (PVC) 104 1396/05/11
پلی وینیل کلراید (PVC) 106 1396/05/11
پلی وینیل کلراید (PVC) 108 1396/05/11
پلی وینیل کلراید (PVC) 110 1396/05/11
پلی وینیل کلراید (PVC) 115 1396/05/11
پلی وینیل کلراید (PVC) 120 1396/05/11
پلی وینیل کلراید (PVC) 129 1396/05/11
پلی وینیل کلراید (PVC) OP 415 1396/05/11
پلی وینیل کلراید (PVC) OP 515 1396/05/11
پلی وینیل کلراید (PVC) Op 415 russian 1396/05/11
پلی وینیل کلراید (PVC) A-1 1396/05/11
پلی وینیل کلراید (PVC) ST 1 1396/05/11
پلی وینیل کلراید (PVC) ST 5 1396/05/11
پلی وینیل کلراید (PVC) ST 10 1396/05/11
پلی وینیل کلراید (PVC) A 1396/05/11
پلی وینیل کلراید (PVC) C 1396/05/11
پلی وینیل کلراید (PVC) C-1 1396/05/10
پلی وینیل کلراید (PVC) D 1396/05/11
پلی وینیل کلراید (PVC) E 1396/05/11
پلی وینیل کلراید (PVC) Welding cable sheathing 1396/05/11

قیمت ارز

قیمت طلا و سکه

سوخت و انرژی

[table id=1 /]

قیمت ارز

قیمت روز مواد پلاستیکگروه پلیمری


گرید


کاربرد


تولید کننده


قیمت (تومان)


توضیحات


تاریخ بروز رسانی
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 5620 تزریقی پتروشیمی اراک 1396/05/11
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 52518 تزریقی پتروشیمی جم 4,420 1396/05/11
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX5 فیلم پتروشیمی مارون 4,360 1396/05/11
پلی اتیلن سنگین (HDPE) I3 UV تزریقی 1396/05/11
پلی اتیلن سنگین (HDPE) I4 UV تزریقی 1396/05/11
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX2 اکستروژن 1396/05/11
پلی اتیلن سنگین (HDPE) F7000 فیلم پتروشیمی مهر 4,350 1396/05/11
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 2200 پتروشیمی ایلام 4,620 1396/05/11
پلی اتیلن سنگین (HDPE) BL3 بادی پتروشیمی باختر-کرمانشاه 4,290 1396/05/10
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 0035 بادی پتروشیمی بندرامام 4,190 1396/05/11
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 3840 دورانی پتروشیمی تبریز 4,256 1396/05/11
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX3(PE-80 پایپ پتروشیمی امیرکبیر 4,745 1396/05/10
پلی اتیلن سنگین (HDPE) HI500 تزریقی پتروشیمی بندرامام 5,200 1396/05/08
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX3(PE-80) لوله پتروشیمی شازند اراک 4,710 1396/05/10
پلی اتیلن سنگین (HDPE) BL3 بادی پتروشیمی جم 4,350 1396/05/10
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 5030SA تزریقی پتروشیمی تبریز 5,630 1396/05/10
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 60507 جم 1396/05/11
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX5 فیلم پتروشیمی جم 4,280 1396/05/10
پلی اتیلن سنگین (HDPE) HF 5110 فیلم پتروشیمی آریاساسول 4,310 1396/05/10
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 52505 جم 1396/05/11
پلی اتیلن سنگین (HDPE) BL4 پتروشیمی باختر 1396/05/11
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 7000F فیلم پتروشیمی ایلام 4,380 1396/05/11
پلی اتیلن سنگین (HDPE) BL3 بادی پتروشیمی مارون 4,320 1396/05/10
پلی اتیلن سنگین (HDPE) CRP100N جم PE-100 1396/05/11
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX3 پایپ پتروشیمی جم 4,720 1396/05/10
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX5 فیلم پتروشیمی باختر 4,275 1396/05/08
پلی اتیلن سنگین (HDPE) PE100 پایپ پتروشیمی مارون 4,675 درب پتروشیمی 1396/05/10
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 6006 سابیک-Sabic PE-100 1396/05/11
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 5218 پتروشیمی تبریز 1396/05/11
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 52502 پتروشیمی جم 1396/05/11
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 52511 1396/05/11
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 5001 1396/05/11
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 60505 1396/05/11
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 5030SA 1396/05/11
پلی اتیلن سنگین (HPDE) 6040 تزریقی پتروشیمی جم 1396/05/11
پلی اتیلن سنگین (HPDE) 6070 1396/05/11
پلی اتیلن سنگین (HPDE) 54B04 پتروشیمی لرستان 1396/05/11
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 3490 پایپ – PE100 بروج 6,280 خود رنگ مشکی 1396/05/07
پلی اتیلن سبک (LDPE) 020 فیلم پتروشیمی بندرامام 4,695 1396/05/10
پلی اتیلن سبک (LDPE) 0075 فیلم پتروشیمی بندرامام 5,010 1396/05/11
پلی اتیلن سبک (LDPE) 0190 فیلم پتروشیمی آریاساسول 4,575 1396/05/10
پلی اتیلن سبک (LDPE) 1922 تزریقی پتروشیمی لاله 5,460 1396/05/10
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2100 فیلم پتروشیمی لاله 5,000 درب پتروشیمی 1396/05/10
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2102TN فیلم پتروشیمی لاله 4,870 1396/05/10
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2420H پتروشیمی امیرکبیر 4,600 1396/05/07
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2420D پتروشیمی امیرکبیر 5,000 1396/05/10
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2004TC فیلم پتروشیمی امیرکبیر 4,420 1396/05/07
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2426K 1396/05/11
پلی اتیلن سبک (LDPE) LTM 2125 آریا ساسول 1396/05/11
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2102TX فیلم پتروشیمی لاله 4,360 1396/05/10
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2420K فیلم پتروشیمی امیرکبیر 4,430 1396/05/10
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2420H فیلم پتروشیمی کردستان 4,320 1396/05/07
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 209AA فیلم پتروشیمی امیر کبیر 4,430 1396/05/11
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 22501KJ فیلم پتروشیمی جم 1396/05/11
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) M500026 Sabic 1396/05/11
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 209AA فیلم پتروشیمی اراک 4,320 1396/05/11
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 209KJ فیلم پتروشیمی امیرکبیر 5,130 1396/05/07
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 38504 1396/05/11
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 0220AA 1396/05/11
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 0220KJ 1396/05/11
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 22401 پتروشیمی مهاباد 1396/05/11
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE) 22402 فیلم پتروشیمی مهاباد 0 1396/05/11
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 27402 لرستان 1396/05/11
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 33403 لرستان 1396/05/11
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE) 22501AA فیلم پتروشیمی جم 4,350 1396/05/10
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 22403 لرستان 1396/05/11
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) C30S نساجی- تزریقی پتروشیمی مارون 4,400 1396/05/11
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) Z30S نساجی- تزریقی پتروشیمی مارون 4,410 1396/05/11
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 510L نساجی- تزریقی پتروشیمی زرشیمی 1396/05/11
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 552R 1396/05/11
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) V30S تزریقی پتروشیمی مارون 1396/05/11
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 550J نساجی- تزریقی پتروشیمی جم 4,550 1396/05/11
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 1102XK نساجی- تزریقی پتروشیمی رجال 4,540 1396/05/11
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 510L اراک 1396/05/11
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 552R نساجی- تزریقی پتروشیمی جم 4,400 1396/05/11
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 1102XL نساجی- تزریقی پتروشیمی رجال 4,720 1396/04/07
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 552J اراک 1396/05/11
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) V30G تزریقی پتروشیمی مارون 4,725 1396/05/08
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 500 P 1396/05/11
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ZH 500 M نساجی- تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی 4,620 1396/03/23
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) T30S 1396/05/11
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) F30S 1396/05/11
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) PYI-250 نساجی- تزریقی پتروشیمی پلی نار 4,360 1396/04/15
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 510L نساجی- تزریقی پتروشیمی جم 4,450 1396/05/10
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) T31S 1396/05/11
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) Z30G تزریقی پتروشیمی مارون 4,420 1396/05/10
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 060 نساجی- تزریقی پتروشیمی پلی نار 4,470 1396/05/10
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 525J نساجی- تزریقی پتروشیمی مارون 1396/05/11
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 552R نساجی- تزریقی پتروشیمی اراک 4,400 1396/05/11
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 550J اراک 1396/05/11
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 550J نساجی- تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی 1396/05/11
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 500N 1396/05/11
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 552R نساجی- تزریقی پتروشیمی مارون 4,405 1396/05/11
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ZH 422 H 1396/05/11
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) P-SIF-30 1396/05/11
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 080 1396/05/11
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 1102L نساجی- تزریقی پتروشیمی رجال 4,340 1396/05/11
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) T30G 1396/05/11
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) C30G تزریقی پتروشیمی مارون 4,360 درب پتروشیمی 1396/05/11
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) V30S تزریقی پتروشیمی اراک 4,760 1396/05/10
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 1102K رجـال 1396/05/11
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 380 پلی نار 1396/05/11
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 030 پلی نار 1396/05/11
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 500 j نساجی- تزریقی پتروشیمی مارون 4,510 1396/03/28
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) X30G تزریقی پتروشیمی مارون 4,400 1396/05/11
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 525J نساجی- تزریقی پتروشیمی جم 4,520 1396/05/10
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EP 440L تزریقی پتروشیمی جم 4,900 1396/05/11
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) ZB 332L تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی 4,970 1396/05/11
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EP 548R تزریقی پتروشیمی جم 4,890 1396/05/11
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R40 تزریقی پتروشیمی اراک 5,090 1396/05/09
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) 332C اتصالات پتروشیمی نوید زرشیمی 5,520 1396/05/08
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) MR230 C لوله پتروشیمی مارون 5,770 درب پتروشیمی 1396/05/11
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) ZR230 C لوله پتروشیمی نوید زرشیمی 5,140 درب پتروشیمی 1396/05/08
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) RP340 N 1396/05/11
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) J740 تزریقی هیوسانگ 5,270 1396/05/09
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) M1600 تزریقی ال جی 5,420 1396/05/09
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) RP270 G بادی (PP Blow Molding) پتروشیمی اراک 5,030 شازند اراک 1396/05/11
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R60 اتصالات پتروشیمی اراک 6,920 1396/05/10
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R40 تزریقی پتروشیمی مارون 1396/05/11
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EP 440G اتصالات پتروشیمی جم 4,970 1396/05/10
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) J580S 1396/05/11
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) J550S 1396/05/11
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ZH 515MA تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی 4,885 1396/05/11
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) RP340 R تزریقی پتروشیمی جم 5,090 1396/05/07
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) RP230C 1396/05/11
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) 2X83CE پتروشیمی اراک 5,420 1396/05/08
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R2400 پایپ 1396/05/11
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) 560 PP شفاف 1396/05/11
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R200P پایپ هیوسانگ 5,920 1396/05/11
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EPS 30 R 1396/05/11
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EPX-3130 UV 1396/05/11
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) 548T IML- تزریقی پتروشیمی جم 4,930 1396/05/10
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) ZR340 تزریقی پتروشیمی نوید زر شیمی 5,030 1396/05/10
پلی استایرن معمولی (GPPS) 1540 تبريز 5,400 کریستال 1396/05/11
پلی استایرن معمولی (GPPS) کریستال طه 1396/05/11
پلی استایرن معمولی (GPPS) G144 کره 5,530 1396/04/31
پلی استایرن معمولی (GPPS) 861 کره 5,520 1396/04/24
پلی استایرن معمولی (GPPS) 336 5,400 1396/04/24
پلی استایرن معمولی (GPPS) 5250 تایوان 5,595 1396/05/08
پلی استایرن معمولی (GPPS) 1551 5,085 کریستال تخت جمشید 1396/05/10
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 7240 تبريز 5,780 هایمپک 1396/05/11
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 350 تایوان 5,675 1396/04/21
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 9450 تایوان 5,770 1396/05/08
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 425 کـره 1396/05/11
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 724 کـره 5,780 1396/04/20
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 850 1396/05/11
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 5157 6,110 1396/04/11
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 616 تایوان 5,660 1396/04/24
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) SD 0150 تبريز 8,150 1396/05/11
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10415 گلپایگان-قائد بصیر 8,670 1396/05/08
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N50 گلپایگان-قائد بصیر 8,180 1396/05/10
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10417 گلپایگان-قائد بصیر 8,480 1396/05/03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N70 گلپایگان-قائد بصیر 8,080 1396/05/02
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N80 گلپایگان-قائد بصیر 1396/05/11
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10715 گلپایگان-قائد بصیر 1396/05/11
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10720 گلپایگان-قائد بصیر 8,450 1396/05/03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10733 گلپایگان-قائد بصیر 8,530 1396/03/23
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10730 1396/05/11
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 90913 گلپایگان-قائدبصیر 8,430 1396/05/03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) HI 121 High Heat 1396/05/11
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N10 1396/05/11
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N40 8,270 1396/05/09
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10620 1396/05/11
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10442 1396/05/11
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10210 1396/05/11
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) HR2340 مقاوم به حرارت 1396/05/11
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) W157 6,920 1396/03/23
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N 75 1396/05/11
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 777C High Heat Chimei-taiwan 14,500 1396/05/05
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) DH500 High Heat گلپایگان 12,500 1396/05/05
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 2330 High Heat تبریز 11,000 1396/05/05
پلی اتیلن ترفتالات (PET) TG641 1396/05/11
پلی اتیلن ترفتالات (PET) BG821 Lottechem 4,435 کو آپ 1396/05/09
پلى اتيلن ترفتالات (PET) Super Bright 1396/05/11
پلى اتيلن ترفتالات (PET) BG781 پتروشیمی تندگویان 4,510 1396/05/11
پلى اتيلن ترفتالات (PET) BG785 پتروشیمی تندگویان 1396/05/11
پلى اتيلن ترفتالات (PET) BG825 پتروشیمی تندگویان 4,500 1396/05/11
پلی اتیلن ترفتالات (PET) BG 821 تندگویان 4,530 1396/05/11
پلی اتیلن ترفتالات (PET) 761 1396/05/11
پلى اتيلن ترفتالات (PET) 821 بطري TK Chemical TEX PET 1396/05/11
پلی وینیل کلراید (PVC) S65 سوسپانسیون بندر امام 3,595 درب پتروشیمی 1396/05/07
پلی وینیل کلراید (PVC) S60 سوسپانسیون بندر امام 1396/05/11
پلی وینیل کلراید (PVC) S70 سوسپانسیون آبادان 4,040 1396/05/09
پلی وینیل کلراید (PVC) 741 1396/05/11
پلی وینیل کلراید (PVC) 701 1396/05/11
پلی وینیل کلراید (PVC) 703 1396/05/11
پلی وینیل کلراید (PVC) EM2070 هانوا امولسیونی (emulsion) 1396/05/11
پلی وینیل کلراید (PVC) EM 3090 هانوا امولسیونی (emulsion) 1396/05/11
پلی وینیل کلراید (PVC) PB 1202 LG امولسیونی (emulsion) 1396/05/11
پلی وینیل کلراید (PVC) PB 1302 LG امولسیونی (emulsion) 1396/05/11
پلی وینیل کلراید (PVC) S57 LG 1396/05/11
پلی وینیل کلراید (PVC) S65 سوسپانسیون اروند 3,590 درب پتروشیمی 1396/05/07
پلی وینیل کلراید (PVC) S65 سوسپانسیون غدیر 3,595 درب پتروشیمی 1396/05/07
پلی وینیل کلراید (PVC) S57 سوسپانسیون آبادان 3,965 1396/05/07
پلی وینیل کلراید (PVC) S57 سوسپانسیون پتروشیمی غدیر 1396/05/11
پلی وینیل کلراید (PVC) S65 آبادان 1396/05/11
پلی وینیل کلراید (PVC) 80 1396/05/11
پلی وینیل کلراید (PVC) 100 1396/05/11
پلی وینیل کلراید (PVC) 102 1396/05/11
پلی وینیل کلراید (PVC) 104 1396/05/11
پلی وینیل کلراید (PVC) 106 1396/05/11
پلی وینیل کلراید (PVC) 108 1396/05/11
پلی وینیل کلراید (PVC) 110 1396/05/11
پلی وینیل کلراید (PVC) 115 1396/05/11
پلی وینیل کلراید (PVC) 120 1396/05/11
پلی وینیل کلراید (PVC) 129 1396/05/11
پلی وینیل کلراید (PVC) OP 415 1396/05/11
پلی وینیل کلراید (PVC) OP 515 1396/05/11
پلی وینیل کلراید (PVC) Op 415 russian 1396/05/11
پلی وینیل کلراید (PVC) A-1 1396/05/11
پلی وینیل کلراید (PVC) ST 1 1396/05/11
پلی وینیل کلراید (PVC) ST 5 1396/05/11
پلی وینیل کلراید (PVC) ST 10 1396/05/11
پلی وینیل کلراید (PVC) A 1396/05/11
پلی وینیل کلراید (PVC) C 1396/05/11
پلی وینیل کلراید (PVC) C-1 1396/05/10
پلی وینیل کلراید (PVC) D 1396/05/11
پلی وینیل کلراید (PVC) E 1396/05/11
پلی وینیل کلراید (PVC) Welding cable sheathing 1396/05/11

قیمت لاستیک خام

قیمت طلا و سکه

سوخت و انرژی