قیمت روز مواد پلاستیک

 


گروه پلیمری

گرید

کاربرد

تولید کننده

قیمت (تومان)

توضیحات

تاریخ بروز رسانی
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 5620 تزریقی پتروشیمی اراک 1396/12/22
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 52518 تزریقی پتروشیمی جم 5,430 1396/12/20
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX5 فیلم پتروشیمی مارون 6,250 1396/12/20
پلی اتیلن سنگین (HDPE) I3 UV تزریقی 1396/12/22
پلی اتیلن سنگین (HDPE) I4 UV تزریقی 1396/12/22
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX2 اکستروژن 1396/12/22
پلی اتیلن سنگین (HDPE) F7000 فیلم پتروشیمی مهر 6,300 1396/12/20
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 2200 پتروشیمی ایلام 1396/12/22
پلی اتیلن سنگین (HDPE) BL3 بادی پتروشیمی باختر-کرمانشاه 6,180 1396/12/20
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 0035 بادی پتروشیمی بندرامام 6,170 1396/12/20
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 3840 دورانی پتروشیمی تبریز 6,140 1396/12/20
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX3(PE-80 پایپ پتروشیمی امیرکبیر 7,220 1396/12/13
پلی اتیلن سنگین (HDPE) HI500 تزریقی پتروشیمی بندرامام 5,370 1396/12/20
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX3(PE-80) لوله پتروشیمی شازند اراک 7,170 1396/12/13
پلی اتیلن سنگین (HDPE) BL3 بادی پتروشیمی جم 6,420 1396/12/20
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 5030SA تزریقی پتروشیمی تبریز 6,185 1396/12/09
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 60507 جم 1396/12/22
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX5 فیلم پتروشیمی جم 6,280 1396/12/20
پلی اتیلن سنگین (HDPE) HF 5110 فیلم پتروشیمی آریاساسول 6,300 1396/12/19
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 52505 جم 1396/12/22
پلی اتیلن سنگین (HDPE) BL4 پتروشیمی باختر 1396/12/22
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 7000F فیلم پتروشیمی ایلام 6,260 1396/12/20
پلی اتیلن سنگین (HDPE) BL3 بادی پتروشیمی مارون 6,250 1396/12/20
پلی اتیلن سنگین (HDPE) CRP100N جم PE-100 1396/12/22
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX3 پایپ پتروشیمی جم 1396/12/22
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX5 فیلم پتروشیمی باختر 6,250 1396/12/20
پلی اتیلن سنگین (HDPE) PE100 پایپ پتروشیمی مارون 7,175 1396/12/13
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 6006 سابیک-Sabic PE-100 1396/12/22
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 5218 پتروشیمی تبریز 1396/12/22
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 52502 پتروشیمی جم 1396/12/22
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 52511 1396/12/22
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 5001 1396/12/22
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 60505 1396/12/22
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 5030SA 1396/12/22
پلی اتیلن سنگین (HPDE) 6040 تزریقی پتروشیمی جم 1396/12/22
پلی اتیلن سنگین (HPDE) 6070 1396/12/22
پلی اتیلن سنگین (HPDE) 54B04 پتروشیمی لرستان 5,350 1396/12/05
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 3490 پایپ – PE100 بروج خود رنگ مشکی 1396/12/22
پلی اتیلن سبک (LDPE) 020 فیلم پتروشیمی بندرامام 5,840 1396/12/20
پلی اتیلن سبک (LDPE) 0075 فیلم پتروشیمی بندرامام 6,220 1396/12/20
پلی اتیلن سبک (LDPE) 0190 فیلم پتروشیمی آریاساسول 5,870 1396/12/20
پلی اتیلن سبک (LDPE) 1922 تزریقی پتروشیمی لاله 6,220 1396/12/02
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2100 فیلم پتروشیمی لاله 5,800 1396/09/25
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2102TN فیلم پتروشیمی لاله 5,790 1396/12/20
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2420H پتروشیمی امیرکبیر 5,720 1396/12/16
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2420D پتروشیمی امیرکبیر 1396/12/22
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2004TC فیلم پتروشیمی لاله 5,600 1396/12/12
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2426K 1396/12/22
پلی اتیلن سبک (LDPE) LTM 2125 آریا ساسول 1396/12/22
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2102TX فیلم پتروشیمی لاله 5,720 1396/12/14
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2420K فیلم پتروشیمی امیرکبیر 1396/12/22
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2420H فیلم پتروشیمی کردستان 5,820 1396/12/05
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2420E 5,760 1396/12/20
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 209AA فیلم پتروشیمی امیر کبیر 5,800 1396/12/20
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 22501KJ فیلم پتروشیمی جم 1396/12/22
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) M500026 Sabic 1396/12/22
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 209AA فیلم پتروشیمی اراک 5,720 1396/12/20
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 209KJ فیلم پتروشیمی امیرکبیر 5,895 1396/11/30
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 38504 1396/12/22
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 0220AA 1396/12/22
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 0220KJ 1396/12/22
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 22401 پتروشیمی مهاباد 1396/12/22
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE) 22402 فیلم پتروشیمی مهاباد 4,845 1396/10/10
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 27402 لرستان 1396/12/22
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 33403 لرستان 1396/12/22
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE) 22501AA فیلم پتروشیمی جم 4,970 1396/09/28
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 22403 لرستان 1396/12/22
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 22B02 تزریقی پتروشیمی مهاباد 5,700 1396/12/20
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) C30S نساجی- تزریقی پتروشیمی مارون 6,620 1396/12/20
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) Z30S نساجی- تزریقی پتروشیمی مارون 6,410 1396/12/20
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ZH 510L نساجی- تزریقی پتروشیمی نوید زر شیمی 6,620 1396/12/20
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 552R نوید زرشیمی 1396/12/22
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) V30S تزریقی پتروشیمی مارون 6,520 1396/10/11
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 550J نساجی- تزریقی پتروشیمی جم 6,900 1396/11/18
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 1102XK نساجی- تزریقی پتروشیمی رجال 6,660 درب پتروشیمی 1396/12/20
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 510L اراک 1396/12/22
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 552R نساجی- تزریقی پتروشیمی جم 6,390 1396/12/20
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 1102XL نساجی- تزریقی پتروشیمی رجال 6,660 1396/12/19
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 552J اراک 1396/12/22
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) V30G تزریقی پتروشیمی مارون 1396/12/22
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 500 P پتروشیمی جم 1396/12/22
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ZH 500 M نساجی- تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی 6,920 1396/12/16
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) T30S 1396/12/22
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) F30S 1396/12/22
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) PYI-250 نساجی- تزریقی پتروشیمی پلی نار 6,350 1396/11/18
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 510L نساجی- تزریقی پتروشیمی جم 6,620 1396/12/16
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) T31S 1396/12/22
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) Z30G تزریقی پتروشیمی مارون 6,250 1396/12/06
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 060 نساجی- تزریقی پتروشیمی پلی نار 6,520 درب پتروشیمی 1396/12/16
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 525J نساجی- تزریقی پتروشیمی مارون 1396/12/22
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 552R نساجی- تزریقی پتروشیمی اراک 6,410 1396/12/20
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 550J اراک 1396/12/22
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 550J نساجی- تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی 1396/12/22
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 500N 1396/12/22
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 552R نساجی- تزریقی پتروشیمی مارون 6,390 1396/12/20
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ZH 422 H 1396/12/22
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) P-SIF-30 1396/12/22
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 080 1396/12/22
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 1102L نساجی- تزریقی پتروشیمی رجال 6,630 1396/12/20
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) T30G 1396/12/22
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) C30G تزریقی پتروشیمی مارون 6,520 1396/11/28
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) V30S تزریقی پتروشیمی اراک 1396/12/22
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 1102K رجـال 1396/12/22
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 380 پلی نار 1396/12/22
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 030 پلی نار 1396/12/22
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 500j نساجی- تزریقی پتروشیمی مارون 1396/12/22
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) X30G تزریقی پتروشیمی مارون 5,660 1396/10/20
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 525J نساجی- تزریقی پتروشیمی جم 6,620 1396/11/30
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EP 440L تزریقی پتروشیمی جم 6,650 1396/12/14
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) ZB 332L تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی 6,380 1396/11/10
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EP 548R تزریقی پتروشیمی جم 6,960 1396/12/14
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R40 تزریقی پتروشیمی اراک 6,700 1396/12/15
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) 332C اتصالات پتروشیمی نوید زرشیمی 7,590 1396/12/12
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) MR230 C لوله پتروشیمی مارون 6,620 1396/12/20
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) ZR230 C لوله پتروشیمی نوید زرشیمی 6,620 1396/12/20
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) RP340 N 1396/12/22
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) J740 تزریقی هیوسانگ 6,670 1396/12/20
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) M1600 تزریقی ال جی 7,720 1396/12/20
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) RP270 G بادی (PP Blow Molding) پتروشیمی اراک 7,050 شازند اراک 1396/12/19
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R60 اتصالات پتروشیمی اراک 1396/12/22
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R40 تزریقی پتروشیمی مارون 1396/12/22
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EP 440G اتصالات پتروشیمی جم 6,520 1396/12/14
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) J580S 1396/12/22
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) J550S 1396/12/22
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ZH 515MA تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی 6,490 1396/12/20
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) RP340 R تزریقی پتروشیمی جم 8,530 1396/12/12
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) RP230C 1396/12/22
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) 2X83CE پتروشیمی اراک 6,130 1396/10/30
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R2400 پایپ 6,570 1396/12/19
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) 560 PP شفاف 1396/12/22
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R200P پایپ هیوسانگ 6,520 1396/12/20
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EPS 30 R 1396/12/22
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EPX-3130 UV 1396/12/22
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) 548T IML- تزریقی پتروشیمی جم 6,930 1396/11/30
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) ZR340 تزریقی پتروشیمی نوید زر شیمی 6,430 1396/11/10
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) RP345 تزریقی- IML پتروشیمی جم 8,600 1396/12/19
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) تزریق پتروشیمی اراک 6,880 1396/12/12
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) تزریق پتروشیمی اراک 6,880 1396/12/12
پلی استایرن معمولی (GPPS) 1540 تبريز 7,710 کریستال 1396/12/20
پلی استایرن معمولی (GPPS) کریستال طه 1396/12/22
پلی استایرن معمولی (GPPS) G144 کره 9,820 1396/12/16
پلی استایرن معمولی (GPPS) 861 کره 9,230 1396/12/16
پلی استایرن معمولی (GPPS) 336 9,230 1396/12/16
پلی استایرن معمولی (GPPS) 5250 تایوان 7,720 1396/09/28
پلی استایرن معمولی (GPPS) 1551 7,480 کریستال تخت جمشید 1396/12/15
پلی استایرن معمولی (GPPS) 1160 تبريز 6,930 1396/11/10
پلی استایرن معمولی (GPPS) 1460 تبريز 6,930 1396/11/10
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 7240 تبريز 8,570 هایمپک 1396/12/20
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 350 تایوان 1396/12/22
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 9450 تایوان 8,375 1396/11/29
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 425 کـره 1396/12/22
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 724 کـره 8,030 1396/11/01
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 850 1396/12/22
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 5157 9,180 1396/10/19
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 616 تایوان 7,460 1396/10/24
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) SD 0150 تبريز 11,380 1396/12/12
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10415 گلپایگان-قائد بصیر 11,220 1396/12/19
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N50 گلپایگان-قائد بصیر 10,720 1396/12/20
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10417 گلپایگان-قائد بصیر 11,150 1396/12/19
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N70 گلپایگان-قائد بصیر 10,700 1396/12/19
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N80 گلپایگان-قائد بصیر 1396/12/22
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10715 گلپایگان-قائد بصیر 1396/12/22
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10720 گلپایگان-قائد بصیر 11,280 1396/12/12
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10733 گلپایگان-قائد بصیر 11,220 1396/12/19
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10730 1396/12/22
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 90913 گلپایگان-قائدبصیر 11,140 1396/12/12
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) HI 121 High Heat 1396/12/22
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N10 1396/12/22
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N40 8,270 1396/09/19
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10620 1396/12/22
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10442 1396/12/22
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10210 1396/12/22
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) HR2340 مقاوم به حرارت 1396/12/22
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) W157 9,430 1396/11/02
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N 75 1396/12/22
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 777C High Heat Chimei-taiwan 1396/12/22
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) DH500 High Heat گلپایگان 12,500 1396/09/19
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 2330 High Heat تبریز 1396/12/22
اکریلونیتریل بوتادین استایرن /پلی
کربنات(PC/ABS)
265N گلپایگان 1396/12/22
پلی اتیلن ترفتالات (PET) TG641 1396/12/22
پلی اتیلن ترفتالات (PET) BG821 Lottechem کو آپ 1396/12/22
پلى اتيلن ترفتالات (PET) Super Bright 1396/12/22
پلى اتيلن ترفتالات (PET) BG781 پتروشیمی تندگویان 6,720 1396/12/20
پلى اتيلن ترفتالات (PET) BG785 پتروشیمی تندگویان درب پتروشیمی 1396/12/21
پلى اتيلن ترفتالات (PET) BG825 پتروشیمی تندگویان 6,220 1396/12/08
پلی اتیلن ترفتالات (PET) BG 821 تندگویان 6,280 1396/12/08
پلی اتیلن ترفتالات (PET) 761 1396/12/22
پلى اتيلن ترفتالات (PET) 821 بطري TK Chemical 5,435 TEX PET 1396/12/02
پلی وینیل کلراید (PVC) S65 سوسپانسیون بندر امام 4,670 درب پتروشیمی 1396/12/20
پلی وینیل کلراید (PVC) S60 سوسپانسیون بندر امام 1396/12/22
پلی وینیل کلراید (PVC) S70 سوسپانسیون آبادان 5,450 1396/12/19
پلی وینیل کلراید (PVC) 741 1396/12/22
پلی وینیل کلراید (PVC) 701 1396/12/22
پلی وینیل کلراید (PVC) 703 1396/12/22
پلی وینیل کلراید (PVC) EM2070 هانوا امولسیونی (emulsion) 1396/12/22
پلی وینیل کلراید (PVC) EM 3090 هانوا امولسیونی (emulsion) 1396/12/22
پلی وینیل کلراید (PVC) PB 1202 LG امولسیونی (emulsion) 1396/12/22
پلی وینیل کلراید (PVC) PB 1302 LG امولسیونی (emulsion) 1396/12/22
پلی وینیل کلراید (PVC) S57 LG 1396/12/22
پلی وینیل کلراید (PVC) S65 سوسپانسیون اروند 4,620 درب پتروشیمی 1396/12/20
پلی وینیل کلراید (PVC) S65 سوسپانسیون غدیر 4,770 درب پتروشیمی 1396/12/20
پلی وینیل کلراید (PVC) S57 سوسپانسیون آبادان 4,920 1396/10/11
پلی وینیل کلراید (PVC) S57 سوسپانسیون پتروشیمی غدیر 1396/12/22
پلی وینیل کلراید (PVC) S65 آبادان درب پتروشیمی 1396/12/22
پلی وینیل کلراید (PVC) 80 1396/12/22
پلی وینیل کلراید (PVC) 100 1396/12/22
پلی وینیل کلراید (PVC) 102 1396/12/22
پلی وینیل کلراید (PVC) 104 1396/12/22
پلی وینیل کلراید (PVC) 106 1396/12/22
پلی وینیل کلراید (PVC) 108 1396/12/22
پلی وینیل کلراید (PVC) 110 1396/12/22
پلی وینیل کلراید (PVC) 115 1396/12/22
پلی وینیل کلراید (PVC) 120 1396/12/22
پلی وینیل کلراید (PVC) 129 1396/12/22
پلی وینیل کلراید (PVC) OP 415 1396/12/22
پلی وینیل کلراید (PVC) OP 515 1396/12/22
پلی وینیل کلراید (PVC) Op 415 russian 1396/12/22
پلی وینیل کلراید (PVC) A-1 1396/12/22
پلی وینیل کلراید (PVC) ST 1 1396/12/22
پلی وینیل کلراید (PVC) ST 5 1396/12/22
پلی وینیل کلراید (PVC) ST 10 1396/12/22
پلی وینیل کلراید (PVC) A 1396/12/22
پلی وینیل کلراید (PVC) C 1396/12/22
پلی وینیل کلراید (PVC) C-1 1396/12/22
پلی وینیل کلراید (PVC) D 1396/12/22
پلی وینیل کلراید (PVC) E 1396/12/22
پلی وینیل کلراید (PVC) Welding cable sheathing 1396/12/22

قیمت ارز

قیمت طلا و سکه

سوخت و انرژی

[table id=1 /]

قیمت ارز

قیمت روز مواد پلاستیک

 


گروه پلیمری

گرید

کاربرد

تولید کننده

قیمت (تومان)

توضیحات

تاریخ بروز رسانی
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 5620 تزریقی پتروشیمی اراک 1396/12/22
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 52518 تزریقی پتروشیمی جم 5,430 1396/12/20
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX5 فیلم پتروشیمی مارون 6,250 1396/12/20
پلی اتیلن سنگین (HDPE) I3 UV تزریقی 1396/12/22
پلی اتیلن سنگین (HDPE) I4 UV تزریقی 1396/12/22
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX2 اکستروژن 1396/12/22
پلی اتیلن سنگین (HDPE) F7000 فیلم پتروشیمی مهر 6,300 1396/12/20
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 2200 پتروشیمی ایلام 1396/12/22
پلی اتیلن سنگین (HDPE) BL3 بادی پتروشیمی باختر-کرمانشاه 6,180 1396/12/20
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 0035 بادی پتروشیمی بندرامام 6,170 1396/12/20
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 3840 دورانی پتروشیمی تبریز 6,140 1396/12/20
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX3(PE-80 پایپ پتروشیمی امیرکبیر 7,220 1396/12/13
پلی اتیلن سنگین (HDPE) HI500 تزریقی پتروشیمی بندرامام 5,370 1396/12/20
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX3(PE-80) لوله پتروشیمی شازند اراک 7,170 1396/12/13
پلی اتیلن سنگین (HDPE) BL3 بادی پتروشیمی جم 6,420 1396/12/20
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 5030SA تزریقی پتروشیمی تبریز 6,185 1396/12/09
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 60507 جم 1396/12/22
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX5 فیلم پتروشیمی جم 6,280 1396/12/20
پلی اتیلن سنگین (HDPE) HF 5110 فیلم پتروشیمی آریاساسول 6,300 1396/12/19
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 52505 جم 1396/12/22
پلی اتیلن سنگین (HDPE) BL4 پتروشیمی باختر 1396/12/22
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 7000F فیلم پتروشیمی ایلام 6,260 1396/12/20
پلی اتیلن سنگین (HDPE) BL3 بادی پتروشیمی مارون 6,250 1396/12/20
پلی اتیلن سنگین (HDPE) CRP100N جم PE-100 1396/12/22
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX3 پایپ پتروشیمی جم 1396/12/22
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX5 فیلم پتروشیمی باختر 6,250 1396/12/20
پلی اتیلن سنگین (HDPE) PE100 پایپ پتروشیمی مارون 7,175 1396/12/13
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 6006 سابیک-Sabic PE-100 1396/12/22
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 5218 پتروشیمی تبریز 1396/12/22
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 52502 پتروشیمی جم 1396/12/22
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 52511 1396/12/22
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 5001 1396/12/22
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 60505 1396/12/22
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 5030SA 1396/12/22
پلی اتیلن سنگین (HPDE) 6040 تزریقی پتروشیمی جم 1396/12/22
پلی اتیلن سنگین (HPDE) 6070 1396/12/22
پلی اتیلن سنگین (HPDE) 54B04 پتروشیمی لرستان 5,350 1396/12/05
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 3490 پایپ – PE100 بروج خود رنگ مشکی 1396/12/22
پلی اتیلن سبک (LDPE) 020 فیلم پتروشیمی بندرامام 5,840 1396/12/20
پلی اتیلن سبک (LDPE) 0075 فیلم پتروشیمی بندرامام 6,220 1396/12/20
پلی اتیلن سبک (LDPE) 0190 فیلم پتروشیمی آریاساسول 5,870 1396/12/20
پلی اتیلن سبک (LDPE) 1922 تزریقی پتروشیمی لاله 6,220 1396/12/02
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2100 فیلم پتروشیمی لاله 5,800 1396/09/25
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2102TN فیلم پتروشیمی لاله 5,790 1396/12/20
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2420H پتروشیمی امیرکبیر 5,720 1396/12/16
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2420D پتروشیمی امیرکبیر 1396/12/22
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2004TC فیلم پتروشیمی لاله 5,600 1396/12/12
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2426K 1396/12/22
پلی اتیلن سبک (LDPE) LTM 2125 آریا ساسول 1396/12/22
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2102TX فیلم پتروشیمی لاله 5,720 1396/12/14
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2420K فیلم پتروشیمی امیرکبیر 1396/12/22
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2420H فیلم پتروشیمی کردستان 5,820 1396/12/05
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2420E 5,760 1396/12/20
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 209AA فیلم پتروشیمی امیر کبیر 5,800 1396/12/20
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 22501KJ فیلم پتروشیمی جم 1396/12/22
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) M500026 Sabic 1396/12/22
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 209AA فیلم پتروشیمی اراک 5,720 1396/12/20
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 209KJ فیلم پتروشیمی امیرکبیر 5,895 1396/11/30
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 38504 1396/12/22
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 0220AA 1396/12/22
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 0220KJ 1396/12/22
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 22401 پتروشیمی مهاباد 1396/12/22
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE) 22402 فیلم پتروشیمی مهاباد 4,845 1396/10/10
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 27402 لرستان 1396/12/22
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 33403 لرستان 1396/12/22
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE) 22501AA فیلم پتروشیمی جم 4,970 1396/09/28
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 22403 لرستان 1396/12/22
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 22B02 تزریقی پتروشیمی مهاباد 5,700 1396/12/20
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) C30S نساجی- تزریقی پتروشیمی مارون 6,620 1396/12/20
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) Z30S نساجی- تزریقی پتروشیمی مارون 6,410 1396/12/20
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ZH 510L نساجی- تزریقی پتروشیمی نوید زر شیمی 6,620 1396/12/20
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 552R نوید زرشیمی 1396/12/22
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) V30S تزریقی پتروشیمی مارون 6,520 1396/10/11
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 550J نساجی- تزریقی پتروشیمی جم 6,900 1396/11/18
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 1102XK نساجی- تزریقی پتروشیمی رجال 6,660 درب پتروشیمی 1396/12/20
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 510L اراک 1396/12/22
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 552R نساجی- تزریقی پتروشیمی جم 6,390 1396/12/20
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 1102XL نساجی- تزریقی پتروشیمی رجال 6,660 1396/12/19
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 552J اراک 1396/12/22
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) V30G تزریقی پتروشیمی مارون 1396/12/22
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 500 P پتروشیمی جم 1396/12/22
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ZH 500 M نساجی- تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی 6,920 1396/12/16
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) T30S 1396/12/22
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) F30S 1396/12/22
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) PYI-250 نساجی- تزریقی پتروشیمی پلی نار 6,350 1396/11/18
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 510L نساجی- تزریقی پتروشیمی جم 6,620 1396/12/16
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) T31S 1396/12/22
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) Z30G تزریقی پتروشیمی مارون 6,250 1396/12/06
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 060 نساجی- تزریقی پتروشیمی پلی نار 6,520 درب پتروشیمی 1396/12/16
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 525J نساجی- تزریقی پتروشیمی مارون 1396/12/22
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 552R نساجی- تزریقی پتروشیمی اراک 6,410 1396/12/20
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 550J اراک 1396/12/22
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 550J نساجی- تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی 1396/12/22
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 500N 1396/12/22
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 552R نساجی- تزریقی پتروشیمی مارون 6,390 1396/12/20
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ZH 422 H 1396/12/22
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) P-SIF-30 1396/12/22
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 080 1396/12/22
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 1102L نساجی- تزریقی پتروشیمی رجال 6,630 1396/12/20
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) T30G 1396/12/22
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) C30G تزریقی پتروشیمی مارون 6,520 1396/11/28
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) V30S تزریقی پتروشیمی اراک 1396/12/22
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 1102K رجـال 1396/12/22
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 380 پلی نار 1396/12/22
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 030 پلی نار 1396/12/22
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 500j نساجی- تزریقی پتروشیمی مارون 1396/12/22
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) X30G تزریقی پتروشیمی مارون 5,660 1396/10/20
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 525J نساجی- تزریقی پتروشیمی جم 6,620 1396/11/30
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EP 440L تزریقی پتروشیمی جم 6,650 1396/12/14
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) ZB 332L تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی 6,380 1396/11/10
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EP 548R تزریقی پتروشیمی جم 6,960 1396/12/14
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R40 تزریقی پتروشیمی اراک 6,700 1396/12/15
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) 332C اتصالات پتروشیمی نوید زرشیمی 7,590 1396/12/12
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) MR230 C لوله پتروشیمی مارون 6,620 1396/12/20
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) ZR230 C لوله پتروشیمی نوید زرشیمی 6,620 1396/12/20
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) RP340 N 1396/12/22
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) J740 تزریقی هیوسانگ 6,670 1396/12/20
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) M1600 تزریقی ال جی 7,720 1396/12/20
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) RP270 G بادی (PP Blow Molding) پتروشیمی اراک 7,050 شازند اراک 1396/12/19
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R60 اتصالات پتروشیمی اراک 1396/12/22
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R40 تزریقی پتروشیمی مارون 1396/12/22
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EP 440G اتصالات پتروشیمی جم 6,520 1396/12/14
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) J580S 1396/12/22
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) J550S 1396/12/22
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ZH 515MA تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی 6,490 1396/12/20
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) RP340 R تزریقی پتروشیمی جم 8,530 1396/12/12
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) RP230C 1396/12/22
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) 2X83CE پتروشیمی اراک 6,130 1396/10/30
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R2400 پایپ 6,570 1396/12/19
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) 560 PP شفاف 1396/12/22
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R200P پایپ هیوسانگ 6,520 1396/12/20
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EPS 30 R 1396/12/22
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EPX-3130 UV 1396/12/22
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) 548T IML- تزریقی پتروشیمی جم 6,930 1396/11/30
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) ZR340 تزریقی پتروشیمی نوید زر شیمی 6,430 1396/11/10
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) RP345 تزریقی- IML پتروشیمی جم 8,600 1396/12/19
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) تزریق پتروشیمی اراک 6,880 1396/12/12
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) تزریق پتروشیمی اراک 6,880 1396/12/12
پلی استایرن معمولی (GPPS) 1540 تبريز 7,710 کریستال 1396/12/20
پلی استایرن معمولی (GPPS) کریستال طه 1396/12/22
پلی استایرن معمولی (GPPS) G144 کره 9,820 1396/12/16
پلی استایرن معمولی (GPPS) 861 کره 9,230 1396/12/16
پلی استایرن معمولی (GPPS) 336 9,230 1396/12/16
پلی استایرن معمولی (GPPS) 5250 تایوان 7,720 1396/09/28
پلی استایرن معمولی (GPPS) 1551 7,480 کریستال تخت جمشید 1396/12/15
پلی استایرن معمولی (GPPS) 1160 تبريز 6,930 1396/11/10
پلی استایرن معمولی (GPPS) 1460 تبريز 6,930 1396/11/10
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 7240 تبريز 8,570 هایمپک 1396/12/20
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 350 تایوان 1396/12/22
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 9450 تایوان 8,375 1396/11/29
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 425 کـره 1396/12/22
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 724 کـره 8,030 1396/11/01
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 850 1396/12/22
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 5157 9,180 1396/10/19
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 616 تایوان 7,460 1396/10/24
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) SD 0150 تبريز 11,380 1396/12/12
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10415 گلپایگان-قائد بصیر 11,220 1396/12/19
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N50 گلپایگان-قائد بصیر 10,720 1396/12/20
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10417 گلپایگان-قائد بصیر 11,150 1396/12/19
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N70 گلپایگان-قائد بصیر 10,700 1396/12/19
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N80 گلپایگان-قائد بصیر 1396/12/22
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10715 گلپایگان-قائد بصیر 1396/12/22
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10720 گلپایگان-قائد بصیر 11,280 1396/12/12
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10733 گلپایگان-قائد بصیر 11,220 1396/12/19
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10730 1396/12/22
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 90913 گلپایگان-قائدبصیر 11,140 1396/12/12
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) HI 121 High Heat 1396/12/22
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N10 1396/12/22
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N40 8,270 1396/09/19
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10620 1396/12/22
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10442 1396/12/22
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10210 1396/12/22
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) HR2340 مقاوم به حرارت 1396/12/22
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) W157 9,430 1396/11/02
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N 75 1396/12/22
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 777C High Heat Chimei-taiwan 1396/12/22
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) DH500 High Heat گلپایگان 12,500 1396/09/19
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 2330 High Heat تبریز 1396/12/22
اکریلونیتریل بوتادین استایرن /پلی
کربنات(PC/ABS)
265N گلپایگان 1396/12/22
پلی اتیلن ترفتالات (PET) TG641 1396/12/22
پلی اتیلن ترفتالات (PET) BG821 Lottechem کو آپ 1396/12/22
پلى اتيلن ترفتالات (PET) Super Bright 1396/12/22
پلى اتيلن ترفتالات (PET) BG781 پتروشیمی تندگویان 6,720 1396/12/20
پلى اتيلن ترفتالات (PET) BG785 پتروشیمی تندگویان درب پتروشیمی 1396/12/21
پلى اتيلن ترفتالات (PET) BG825 پتروشیمی تندگویان 6,220 1396/12/08
پلی اتیلن ترفتالات (PET) BG 821 تندگویان 6,280 1396/12/08
پلی اتیلن ترفتالات (PET) 761 1396/12/22
پلى اتيلن ترفتالات (PET) 821 بطري TK Chemical 5,435 TEX PET 1396/12/02
پلی وینیل کلراید (PVC) S65 سوسپانسیون بندر امام 4,670 درب پتروشیمی 1396/12/20
پلی وینیل کلراید (PVC) S60 سوسپانسیون بندر امام 1396/12/22
پلی وینیل کلراید (PVC) S70 سوسپانسیون آبادان 5,450 1396/12/19
پلی وینیل کلراید (PVC) 741 1396/12/22
پلی وینیل کلراید (PVC) 701 1396/12/22
پلی وینیل کلراید (PVC) 703 1396/12/22
پلی وینیل کلراید (PVC) EM2070 هانوا امولسیونی (emulsion) 1396/12/22
پلی وینیل کلراید (PVC) EM 3090 هانوا امولسیونی (emulsion) 1396/12/22
پلی وینیل کلراید (PVC) PB 1202 LG امولسیونی (emulsion) 1396/12/22
پلی وینیل کلراید (PVC) PB 1302 LG امولسیونی (emulsion) 1396/12/22
پلی وینیل کلراید (PVC) S57 LG 1396/12/22
پلی وینیل کلراید (PVC) S65 سوسپانسیون اروند 4,620 درب پتروشیمی 1396/12/20
پلی وینیل کلراید (PVC) S65 سوسپانسیون غدیر 4,770 درب پتروشیمی 1396/12/20
پلی وینیل کلراید (PVC) S57 سوسپانسیون آبادان 4,920 1396/10/11
پلی وینیل کلراید (PVC) S57 سوسپانسیون پتروشیمی غدیر 1396/12/22
پلی وینیل کلراید (PVC) S65 آبادان درب پتروشیمی 1396/12/22
پلی وینیل کلراید (PVC) 80 1396/12/22
پلی وینیل کلراید (PVC) 100 1396/12/22
پلی وینیل کلراید (PVC) 102 1396/12/22
پلی وینیل کلراید (PVC) 104 1396/12/22
پلی وینیل کلراید (PVC) 106 1396/12/22
پلی وینیل کلراید (PVC) 108 1396/12/22
پلی وینیل کلراید (PVC) 110 1396/12/22
پلی وینیل کلراید (PVC) 115 1396/12/22
پلی وینیل کلراید (PVC) 120 1396/12/22
پلی وینیل کلراید (PVC) 129 1396/12/22
پلی وینیل کلراید (PVC) OP 415 1396/12/22
پلی وینیل کلراید (PVC) OP 515 1396/12/22
پلی وینیل کلراید (PVC) Op 415 russian 1396/12/22
پلی وینیل کلراید (PVC) A-1 1396/12/22
پلی وینیل کلراید (PVC) ST 1 1396/12/22
پلی وینیل کلراید (PVC) ST 5 1396/12/22
پلی وینیل کلراید (PVC) ST 10 1396/12/22
پلی وینیل کلراید (PVC) A 1396/12/22
پلی وینیل کلراید (PVC) C 1396/12/22
پلی وینیل کلراید (PVC) C-1 1396/12/22
پلی وینیل کلراید (PVC) D 1396/12/22
پلی وینیل کلراید (PVC) E 1396/12/22
پلی وینیل کلراید (PVC) Welding cable sheathing 1396/12/22

قیمت لاستیک خام

قیمت طلا و سکه

سوخت و انرژی