قیمت روز مواد پلاستیک


گروه پلیمری

گرید

کاربرد

تولید کننده

قیمت (تومان)

توضیحات

تاریخ بروز رسانی
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 5620 تزریقی پتروشیمی اراک 1397/03/30
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 52518 تزریقی پتروشیمی جم 6,320 1397/03/28
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX5 فیلم پتروشیمی مارون 7,300 1397/03/28
پلی اتیلن سنگین (HDPE) I3 UV تزریقی 1397/03/30
پلی اتیلن سنگین (HDPE) I4 UV تزریقی 1397/03/30
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX2 اکستروژن 1397/03/30
پلی اتیلن سنگین (HDPE) F7000 فیلم پتروشیمی مهر 7,430 1397/03/28
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 2200 پتروشیمی ایلام 1397/03/30
پلی اتیلن سنگین (HDPE) BL3 بادی پتروشیمی باختر-کرمانشاه 9,180 1397/03/28
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 0035 بادی پتروشیمی بندرامام 12,530 1397/03/28
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 3840 دورانی پتروشیمی تبریز 8,350 1397/03/28
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX3(PE-80 پایپ پتروشیمی امیرکبیر 8,400 1397/03/23
پلی اتیلن سنگین (HDPE) HI500 تزریقی پتروشیمی بندرامام 6,295 1397/03/28
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX3(PE-80) لوله پتروشیمی شازند اراک 8,180 1397/03/23
پلی اتیلن سنگین (HDPE) BL3 بادی پتروشیمی جم 9,030 1397/03/28
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 5030SA تزریقی پتروشیمی تبریز 6,730 1397/03/23
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 60507 جم 1397/03/30
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX5 فیلم پتروشیمی جم 7,170 1397/03/23
پلی اتیلن سنگین (HDPE) HF 5110 فیلم پتروشیمی آریاساسول 7,300 1397/03/28
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 52505 جم 1397/03/30
پلی اتیلن سنگین (HDPE) BL4 پتروشیمی باختر 7,030 1397/03/28
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 7000F فیلم پتروشیمی ایلام 7,480 1397/03/23
پلی اتیلن سنگین (HDPE) BL3 بادی پتروشیمی مارون 9,040 1397/03/07
پلی اتیلن سنگین (HDPE) CRP100N جم 7,340 PE-100 1397/03/02
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX3 پایپ پتروشیمی جم 7,560 1397/03/19
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX5 فیلم پتروشیمی باختر 7,300 1397/03/28
پلی اتیلن سنگین (HDPE) PE100 پایپ پتروشیمی مارون 7,610 1397/03/19
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 6006 سابیک-Sabic PE-100 1397/03/30
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 5218 پتروشیمی تبریز 1397/03/30
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 52502 پتروشیمی جم 1397/03/30
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 52511 1397/03/30
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 5001 1397/03/30
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 60505 1397/03/30
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 5030SA 1397/03/30
پلی اتیلن سنگین (HPDE) 6040 تزریقی پتروشیمی جم 1397/03/30
پلی اتیلن سنگین (HPDE) 6070 1397/03/30
پلی اتیلن سنگین (HPDE) 54B04 پتروشیمی لرستان 1397/03/30
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 3490 پایپ – PE100 بروج خود رنگ مشکی 1397/03/30
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX3 پایپ ایلام 7,560 1397/03/19
پلی اتیلن سبک (LDPE) 020 فیلم پتروشیمی بندرامام 6,670 1397/03/28
پلی اتیلن سبک (LDPE) 0075 فیلم پتروشیمی بندرامام 7,080 1397/03/23
پلی اتیلن سبک (LDPE) 0190 فیلم پتروشیمی آریاساسول 6,680 1397/03/23
پلی اتیلن سبک (LDPE) 1922 تزریقی پتروشیمی لاله 6,130 1397/03/28
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2100 فیلم پتروشیمی لاله 1397/03/30
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2102TN فیلم پتروشیمی لاله 6,100 1397/03/13
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2420H پتروشیمی امیرکبیر 6,330 1397/03/28
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2420D پتروشیمی امیرکبیر 5,630 1397/03/19
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2004TC فیلم پتروشیمی لاله 6,220 1397/03/21
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2426K 1397/03/30
پلی اتیلن سبک (LDPE) LTM 2125 آریا ساسول 1397/03/30
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2102TX فیلم پتروشیمی لاله 6,100 1397/03/13
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2420K فیلم پتروشیمی امیرکبیر 6,030 1397/03/13
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2420H فیلم پتروشیمی کردستان 1397/03/30
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2420E 6,000 1397/03/13
پلی اتیلن سبک (LDPE) 1922 تزریقی آریاساسول 1397/03/30
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2420F فيلم اميركبير 5,900 1397/02/23
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 209AA فیلم پتروشیمی امیر کبیر 6,395 1397/03/28
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 22501KJ فیلم پتروشیمی جم 1397/03/30
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) M500026 Sabic 1397/03/30
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 209AA فیلم پتروشیمی اراک 6,000 1397/03/21
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 209KJ فیلم پتروشیمی امیرکبیر 1397/03/30
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 38504 1397/03/30
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 0220AA 1397/03/30
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 0220KJ 1397/03/30
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 22401 پتروشیمی مهاباد 1397/03/30
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE) 22402 فیلم پتروشیمی مهاباد 1397/03/30
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 27402 لرستان 1397/03/30
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 33403 لرستان 1397/03/30
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE) 22501AA فیلم پتروشیمی جم 5,970 1397/02/31
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 22403 لرستان 1397/03/30
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 22B02 تزریقی پتروشیمی مهاباد 5,920 1397/02/31
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) C30S نساجی- تزریقی پتروشیمی مارون 7,650 1397/03/28
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) Z30S نساجی- تزریقی پتروشیمی مارون 8,700 1397/03/28
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ZH 510L نساجی- تزریقی پتروشیمی نوید زر شیمی 1397/03/30
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 552R نوید زرشیمی 7,170 1397/02/29
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) V30S تزریقی پتروشیمی مارون 1397/03/30
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 550J نساجی- تزریقی پتروشیمی جم 7,100 1397/03/13
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 1102XK نساجی- تزریقی پتروشیمی رجال 7,150 درب پتروشیمی 1397/03/19
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 510L اراک 1397/03/30
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 552R نساجی- تزریقی پتروشیمی جم 8,000 1397/03/21
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 1102XL نساجی- تزریقی پتروشیمی رجال 7,110 1397/03/19
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 552J اراک 1397/03/30
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) V30G تزریقی پتروشیمی مارون 1397/03/30
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 500 P پتروشیمی جم 1397/03/30
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ZH 500 M نساجی- تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی 1397/03/30
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) T30S 1397/03/30
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) F30S 1397/03/30
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) PYI-250 نساجی- تزریقی پتروشیمی پلی نار 7,170 1397/02/30
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 510L نساجی- تزریقی پتروشیمی جم 7,680 1397/03/28
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) T31S 1397/03/30
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) Z30G تزریقی پتروشیمی مارون 7,780 1397/03/21
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 060 نساجی- تزریقی پتروشیمی پلی نار 6,970 درب پتروشیمی 1397/02/30
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ZH 515MA تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی 7,120 1397/03/02
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 525J نساجی- تزریقی پتروشیمی مارون 1397/03/30
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 552R نساجی- تزریقی پتروشیمی اراک 7,770 1397/03/19
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 550J اراک 7,275 1397/03/10
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 550J نساجی- تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی 7,070 1397/03/13
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 500N 1397/03/30
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 552R نساجی- تزریقی پتروشیمی مارون 7,720 1397/03/07
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ZH 422 H 1397/03/30
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) P-SIF-30 1397/03/30
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 080 1397/03/30
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 1102L نساجی- تزریقی پتروشیمی رجال 7,170 1397/03/05
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) T30G 1397/03/30
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) C30G تزریقی پتروشیمی مارون 7,180 1397/03/21
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) V30S تزریقی پتروشیمی اراک 7,830 1397/03/21
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 1102K رجـال 1397/03/30
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 380 پلی نار 1397/03/30
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 030 پلی نار 1397/03/30
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 500J نساجی- تزریقی پتروشیمی مارون 1397/03/30
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) X30G تزریقی پتروشیمی مارون 1397/03/30
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 525J نساجی- تزریقی پتروشیمی جم 7,150 1397/03/13
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EP 440L تزریقی پتروشیمی جم 7,400 1397/03/28
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) ZB 332L تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی 7,300 1397/03/13
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EP 548R تزریقی پتروشیمی جم 7,750 1397/03/28
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R40 تزریقی پتروشیمی اراک 8,330 1397/03/28
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) 332C اتصالات پتروشیمی نوید زرشیمی 8,050 1397/03/28
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) MR230 C لوله پتروشیمی مارون 7,880 1397/03/28
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) ZR230 C لوله پتروشیمی نوید زرشیمی 7,450 1397/03/13
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) RP340 N 1397/03/30
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) J740 تزریقی هیوسانگ 8,420 1397/03/07
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) M1600 تزریقی ال جی 8,520 1397/02/31
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) RP270 G بادی (PP Blow Molding) پتروشیمی اراک 7,750 شازند اراک 1397/03/01
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R60 اتصالات پتروشیمی اراک 9,800 1397/03/13
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R40 تزریقی پتروشیمی مارون 6,950 1397/03/13
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EP 440G اتصالات پتروشیمی جم 7,000 1397/02/17
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) J580S 1397/03/30
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) J550S 1397/03/30
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) RP340 R تزریقی پتروشیمی جم 7,450 1397/03/21
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) RP230C 1397/03/30
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) 2X83CE پتروشیمی اراک 7,650 1397/03/21
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R2400 پایپ 8,520 1397/02/31
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) 560 PP شفاف 1397/03/30
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R200P پایپ هیوسانگ 8,240 1397/03/29
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EPS 30 R 1397/03/30
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EPX-3130 UV 1397/03/30
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) 548T IML- تزریقی پتروشیمی جم 1397/03/30
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) ZR340 تزریقی پتروشیمی نوید زر شیمی 1397/03/30
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) RP345 تزریقی- IML پتروشیمی جم 8,320 1397/03/07
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) تزریق پتروشیمی اراک 1397/03/30
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) تزریق پتروشیمی اراک 1397/03/30
پلی استایرن معمولی (GPPS) 1540 تبريز 7,820 کریستال 1397/03/28
پلی استایرن معمولی (GPPS) کریستال طه 1397/03/30
پلی استایرن معمولی (GPPS) G144 کره 9,520 1397/03/28
پلی استایرن معمولی (GPPS) 861 کره 9,520 1397/03/28
پلی استایرن معمولی (GPPS) 336 7,890 1397/03/28
پلی استایرن معمولی (GPPS) 5250 تایوان 1397/03/30
پلی استایرن معمولی (GPPS) 1551 7,690 کریستال تخت جمشید 1397/03/28
پلی استایرن معمولی (GPPS) 1160 تبريز 7,320 1397/03/21
پلی استایرن معمولی (GPPS) 1460 تبريز 1397/03/30
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 7240 تبريز 9,810 هایمپک 1397/03/28
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 350 تایوان 1397/03/30
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 9450 تایوان 8,450 1397/02/09
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 425 کـره 1397/03/30
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 724 کـره 1397/03/30
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 850 1397/03/30
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 5157 1397/03/30
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 616 تایوان 8,400 1397/02/09
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) SD 0150 تبريز 10,630 1397/03/28
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10415 گلپایگان-قائد بصیر 10,920 1397/03/28
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N50 گلپایگان-قائد بصیر 1,035 1397/03/28
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10417 گلپایگان-قائد بصیر 10,920 1397/03/28
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N70 گلپایگان-قائد بصیر 1397/03/30
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N80 گلپایگان-قائد بصیر 1397/03/30
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10715 گلپایگان-قائد بصیر 1397/03/30
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10720 گلپایگان-قائد بصیر 10,920 1397/03/28
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10733 گلپایگان-قائد بصیر 10,570 1397/03/07
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10730 1397/03/30
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 90913 گلپایگان-قائدبصیر 10,790 1397/03/28
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) HI 121 High Heat 1397/03/30
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N10 1397/03/30
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N40 1397/03/30
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10620 1397/03/30
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10442 1397/03/30
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10210 1397/03/30
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) HR2340 مقاوم به حرارت 1397/03/30
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) W157 10,100 1397/03/02
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N 75 1397/03/30
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 777C High Heat Chimei-taiwan 1397/03/30
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) DH500 High Heat گلپایگان 1397/03/30
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 2330 High Heat تبریز 1397/03/30
اکریلونیتریل بوتادین استایرن /پلی
کربنات(PC/ABS)
265N گلپایگان 1397/03/30
پلی اتیلن ترفتالات (PET) TG641 1397/03/30
پلی اتیلن ترفتالات (PET) BG821 Lottechem کو آپ 1397/03/30
پلى اتيلن ترفتالات (PET) Super Bright 1397/03/30
پلى اتيلن ترفتالات (PET) BG781 پتروشیمی تندگویان 10,435 1397/03/23
پلى اتيلن ترفتالات (PET) BG785 پتروشیمی تندگویان 9,175 1397/02/30
پلى اتيلن ترفتالات (PET) BG825 پتروشیمی تندگویان 9,220 1397/02/30
پلی اتیلن ترفتالات (PET) BG 821 تندگویان 10,090 درب پتروشیمی 1397/03/23
پلی اتیلن ترفتالات (PET) 761 1397/03/30
پلى اتيلن ترفتالات (PET) 821 بطري TK Chemical TEX PET 1397/03/30
پلی اتیلن ترفتالات (PET) TG645 تندگویان 1397/03/30
پلی وینیل کلراید (PVC) S65 سوسپانسیون بندر امام 1397/03/30
پلی وینیل کلراید (PVC) S60 سوسپانسیون بندر امام 1397/03/30
پلی وینیل کلراید (PVC) S70 سوسپانسیون آبادان 6,250 1397/02/27
پلی وینیل کلراید (PVC) 741 1397/03/30
پلی وینیل کلراید (PVC) 701 1397/03/30
پلی وینیل کلراید (PVC) 703 1397/03/30
پلی وینیل کلراید (PVC) EM2070 هانوا امولسیونی (emulsion) 1397/03/30
پلی وینیل کلراید (PVC) EM 3090 هانوا امولسیونی (emulsion) 1397/03/30
پلی وینیل کلراید (PVC) PB 1202 LG 6,220 امولسیونی (emulsion) 1397/03/07
پلی وینیل کلراید (PVC) PB 1302 LG 6,420 امولسیونی (emulsion) 1397/03/07
پلی وینیل کلراید (PVC) S57 LG 1397/03/30
پلی وینیل کلراید (PVC) S65 سوسپانسیون اروند 4,800 1397/03/13
پلی وینیل کلراید (PVC) S65 سوسپانسیون غدیر 1397/03/30
پلی وینیل کلراید (PVC) S57 سوسپانسیون آبادان 5,300 1397/02/27
پلی وینیل کلراید (PVC) S57 سوسپانسیون پتروشیمی غدیر 1397/03/30
پلی وینیل کلراید (PVC) S65 آبادان درب پتروشیمی 1397/03/30
پلی وینیل کلراید (PVC) 80 1397/03/30
پلی وینیل کلراید (PVC) 100 1397/03/30
پلی وینیل کلراید (PVC) 102 1397/03/30
پلی وینیل کلراید (PVC) 104 1397/03/30
پلی وینیل کلراید (PVC) 106 1397/03/30
پلی وینیل کلراید (PVC) 108 1397/03/30
پلی وینیل کلراید (PVC) 110 1397/03/30
پلی وینیل کلراید (PVC) 115 1397/03/30
پلی وینیل کلراید (PVC) 120 1397/03/30
پلی وینیل کلراید (PVC) 129 1397/03/30
پلی وینیل کلراید (PVC) OP 415 1397/03/30
پلی وینیل کلراید (PVC) OP 515 1397/03/30
پلی وینیل کلراید (PVC) Op 415 russian 1397/03/30
پلی وینیل کلراید (PVC) A-1 1397/03/30
پلی وینیل کلراید (PVC) ST 1 1397/03/30
پلی وینیل کلراید (PVC) ST 5 1397/03/30
پلی وینیل کلراید (PVC) ST 10 1397/03/30
پلی وینیل کلراید (PVC) A 1397/03/30
پلی وینیل کلراید (PVC) C 1397/03/30
پلی وینیل کلراید (PVC) C-1 1397/03/30
پلی وینیل کلراید (PVC) D 1397/03/30
پلی وینیل کلراید (PVC) E 1397/03/30
پلی وینیل کلراید (PVC) Welding cable sheathing 1397/03/30
پلی وینیل کلراید (PVC) S65 بندر امام 4,530 درب پتروشیمی 1397/03/19
پلی وینیل کلراید (PVC) S65 سوسپانسیون اروند 4,540 درب پتروشیمی 1397/03/19
پلی وینیل کلراید (PVC) S65 سوسپانسیون غدیر درب پتروشیمی 1397/03/30

قیمت ارز

قیمت طلا و سکه

سوخت و انرژی

[table id=1 /]

قیمت ارز

قیمت روز مواد پلاستیک


گروه پلیمری

گرید

کاربرد

تولید کننده

قیمت (تومان)

توضیحات

تاریخ بروز رسانی
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 5620 تزریقی پتروشیمی اراک 1397/03/30
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 52518 تزریقی پتروشیمی جم 6,320 1397/03/28
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX5 فیلم پتروشیمی مارون 7,300 1397/03/28
پلی اتیلن سنگین (HDPE) I3 UV تزریقی 1397/03/30
پلی اتیلن سنگین (HDPE) I4 UV تزریقی 1397/03/30
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX2 اکستروژن 1397/03/30
پلی اتیلن سنگین (HDPE) F7000 فیلم پتروشیمی مهر 7,430 1397/03/28
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 2200 پتروشیمی ایلام 1397/03/30
پلی اتیلن سنگین (HDPE) BL3 بادی پتروشیمی باختر-کرمانشاه 9,180 1397/03/28
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 0035 بادی پتروشیمی بندرامام 12,530 1397/03/28
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 3840 دورانی پتروشیمی تبریز 8,350 1397/03/28
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX3(PE-80 پایپ پتروشیمی امیرکبیر 8,400 1397/03/23
پلی اتیلن سنگین (HDPE) HI500 تزریقی پتروشیمی بندرامام 6,295 1397/03/28
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX3(PE-80) لوله پتروشیمی شازند اراک 8,180 1397/03/23
پلی اتیلن سنگین (HDPE) BL3 بادی پتروشیمی جم 9,030 1397/03/28
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 5030SA تزریقی پتروشیمی تبریز 6,730 1397/03/23
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 60507 جم 1397/03/30
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX5 فیلم پتروشیمی جم 7,170 1397/03/23
پلی اتیلن سنگین (HDPE) HF 5110 فیلم پتروشیمی آریاساسول 7,300 1397/03/28
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 52505 جم 1397/03/30
پلی اتیلن سنگین (HDPE) BL4 پتروشیمی باختر 7,030 1397/03/28
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 7000F فیلم پتروشیمی ایلام 7,480 1397/03/23
پلی اتیلن سنگین (HDPE) BL3 بادی پتروشیمی مارون 9,040 1397/03/07
پلی اتیلن سنگین (HDPE) CRP100N جم 7,340 PE-100 1397/03/02
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX3 پایپ پتروشیمی جم 7,560 1397/03/19
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX5 فیلم پتروشیمی باختر 7,300 1397/03/28
پلی اتیلن سنگین (HDPE) PE100 پایپ پتروشیمی مارون 7,610 1397/03/19
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 6006 سابیک-Sabic PE-100 1397/03/30
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 5218 پتروشیمی تبریز 1397/03/30
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 52502 پتروشیمی جم 1397/03/30
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 52511 1397/03/30
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 5001 1397/03/30
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 60505 1397/03/30
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 5030SA 1397/03/30
پلی اتیلن سنگین (HPDE) 6040 تزریقی پتروشیمی جم 1397/03/30
پلی اتیلن سنگین (HPDE) 6070 1397/03/30
پلی اتیلن سنگین (HPDE) 54B04 پتروشیمی لرستان 1397/03/30
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 3490 پایپ – PE100 بروج خود رنگ مشکی 1397/03/30
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX3 پایپ ایلام 7,560 1397/03/19
پلی اتیلن سبک (LDPE) 020 فیلم پتروشیمی بندرامام 6,670 1397/03/28
پلی اتیلن سبک (LDPE) 0075 فیلم پتروشیمی بندرامام 7,080 1397/03/23
پلی اتیلن سبک (LDPE) 0190 فیلم پتروشیمی آریاساسول 6,680 1397/03/23
پلی اتیلن سبک (LDPE) 1922 تزریقی پتروشیمی لاله 6,130 1397/03/28
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2100 فیلم پتروشیمی لاله 1397/03/30
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2102TN فیلم پتروشیمی لاله 6,100 1397/03/13
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2420H پتروشیمی امیرکبیر 6,330 1397/03/28
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2420D پتروشیمی امیرکبیر 5,630 1397/03/19
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2004TC فیلم پتروشیمی لاله 6,220 1397/03/21
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2426K 1397/03/30
پلی اتیلن سبک (LDPE) LTM 2125 آریا ساسول 1397/03/30
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2102TX فیلم پتروشیمی لاله 6,100 1397/03/13
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2420K فیلم پتروشیمی امیرکبیر 6,030 1397/03/13
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2420H فیلم پتروشیمی کردستان 1397/03/30
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2420E 6,000 1397/03/13
پلی اتیلن سبک (LDPE) 1922 تزریقی آریاساسول 1397/03/30
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2420F فيلم اميركبير 5,900 1397/02/23
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 209AA فیلم پتروشیمی امیر کبیر 6,395 1397/03/28
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 22501KJ فیلم پتروشیمی جم 1397/03/30
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) M500026 Sabic 1397/03/30
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 209AA فیلم پتروشیمی اراک 6,000 1397/03/21
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 209KJ فیلم پتروشیمی امیرکبیر 1397/03/30
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 38504 1397/03/30
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 0220AA 1397/03/30
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 0220KJ 1397/03/30
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 22401 پتروشیمی مهاباد 1397/03/30
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE) 22402 فیلم پتروشیمی مهاباد 1397/03/30
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 27402 لرستان 1397/03/30
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 33403 لرستان 1397/03/30
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE) 22501AA فیلم پتروشیمی جم 5,970 1397/02/31
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 22403 لرستان 1397/03/30
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 22B02 تزریقی پتروشیمی مهاباد 5,920 1397/02/31
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) C30S نساجی- تزریقی پتروشیمی مارون 7,650 1397/03/28
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) Z30S نساجی- تزریقی پتروشیمی مارون 8,700 1397/03/28
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ZH 510L نساجی- تزریقی پتروشیمی نوید زر شیمی 1397/03/30
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 552R نوید زرشیمی 7,170 1397/02/29
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) V30S تزریقی پتروشیمی مارون 1397/03/30
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 550J نساجی- تزریقی پتروشیمی جم 7,100 1397/03/13
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 1102XK نساجی- تزریقی پتروشیمی رجال 7,150 درب پتروشیمی 1397/03/19
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 510L اراک 1397/03/30
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 552R نساجی- تزریقی پتروشیمی جم 8,000 1397/03/21
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 1102XL نساجی- تزریقی پتروشیمی رجال 7,110 1397/03/19
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 552J اراک 1397/03/30
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) V30G تزریقی پتروشیمی مارون 1397/03/30
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 500 P پتروشیمی جم 1397/03/30
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ZH 500 M نساجی- تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی 1397/03/30
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) T30S 1397/03/30
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) F30S 1397/03/30
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) PYI-250 نساجی- تزریقی پتروشیمی پلی نار 7,170 1397/02/30
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 510L نساجی- تزریقی پتروشیمی جم 7,680 1397/03/28
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) T31S 1397/03/30
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) Z30G تزریقی پتروشیمی مارون 7,780 1397/03/21
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 060 نساجی- تزریقی پتروشیمی پلی نار 6,970 درب پتروشیمی 1397/02/30
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ZH 515MA تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی 7,120 1397/03/02
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 525J نساجی- تزریقی پتروشیمی مارون 1397/03/30
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 552R نساجی- تزریقی پتروشیمی اراک 7,770 1397/03/19
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 550J اراک 7,275 1397/03/10
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 550J نساجی- تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی 7,070 1397/03/13
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 500N 1397/03/30
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 552R نساجی- تزریقی پتروشیمی مارون 7,720 1397/03/07
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ZH 422 H 1397/03/30
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) P-SIF-30 1397/03/30
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 080 1397/03/30
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 1102L نساجی- تزریقی پتروشیمی رجال 7,170 1397/03/05
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) T30G 1397/03/30
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) C30G تزریقی پتروشیمی مارون 7,180 1397/03/21
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) V30S تزریقی پتروشیمی اراک 7,830 1397/03/21
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 1102K رجـال 1397/03/30
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 380 پلی نار 1397/03/30
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 030 پلی نار 1397/03/30
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 500J نساجی- تزریقی پتروشیمی مارون 1397/03/30
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) X30G تزریقی پتروشیمی مارون 1397/03/30
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 525J نساجی- تزریقی پتروشیمی جم 7,150 1397/03/13
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EP 440L تزریقی پتروشیمی جم 7,400 1397/03/28
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) ZB 332L تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی 7,300 1397/03/13
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EP 548R تزریقی پتروشیمی جم 7,750 1397/03/28
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R40 تزریقی پتروشیمی اراک 8,330 1397/03/28
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) 332C اتصالات پتروشیمی نوید زرشیمی 8,050 1397/03/28
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) MR230 C لوله پتروشیمی مارون 7,880 1397/03/28
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) ZR230 C لوله پتروشیمی نوید زرشیمی 7,450 1397/03/13
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) RP340 N 1397/03/30
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) J740 تزریقی هیوسانگ 8,420 1397/03/07
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) M1600 تزریقی ال جی 8,520 1397/02/31
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) RP270 G بادی (PP Blow Molding) پتروشیمی اراک 7,750 شازند اراک 1397/03/01
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R60 اتصالات پتروشیمی اراک 9,800 1397/03/13
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R40 تزریقی پتروشیمی مارون 6,950 1397/03/13
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EP 440G اتصالات پتروشیمی جم 7,000 1397/02/17
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) J580S 1397/03/30
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) J550S 1397/03/30
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) RP340 R تزریقی پتروشیمی جم 7,450 1397/03/21
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) RP230C 1397/03/30
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) 2X83CE پتروشیمی اراک 7,650 1397/03/21
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R2400 پایپ 8,520 1397/02/31
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) 560 PP شفاف 1397/03/30
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R200P پایپ هیوسانگ 8,240 1397/03/29
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EPS 30 R 1397/03/30
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EPX-3130 UV 1397/03/30
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) 548T IML- تزریقی پتروشیمی جم 1397/03/30
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) ZR340 تزریقی پتروشیمی نوید زر شیمی 1397/03/30
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) RP345 تزریقی- IML پتروشیمی جم 8,320 1397/03/07
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) تزریق پتروشیمی اراک 1397/03/30
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) تزریق پتروشیمی اراک 1397/03/30
پلی استایرن معمولی (GPPS) 1540 تبريز 7,820 کریستال 1397/03/28
پلی استایرن معمولی (GPPS) کریستال طه 1397/03/30
پلی استایرن معمولی (GPPS) G144 کره 9,520 1397/03/28
پلی استایرن معمولی (GPPS) 861 کره 9,520 1397/03/28
پلی استایرن معمولی (GPPS) 336 7,890 1397/03/28
پلی استایرن معمولی (GPPS) 5250 تایوان 1397/03/30
پلی استایرن معمولی (GPPS) 1551 7,690 کریستال تخت جمشید 1397/03/28
پلی استایرن معمولی (GPPS) 1160 تبريز 7,320 1397/03/21
پلی استایرن معمولی (GPPS) 1460 تبريز 1397/03/30
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 7240 تبريز 9,810 هایمپک 1397/03/28
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 350 تایوان 1397/03/30
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 9450 تایوان 8,450 1397/02/09
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 425 کـره 1397/03/30
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 724 کـره 1397/03/30
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 850 1397/03/30
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 5157 1397/03/30
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 616 تایوان 8,400 1397/02/09
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) SD 0150 تبريز 10,630 1397/03/28
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10415 گلپایگان-قائد بصیر 10,920 1397/03/28
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N50 گلپایگان-قائد بصیر 1,035 1397/03/28
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10417 گلپایگان-قائد بصیر 10,920 1397/03/28
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N70 گلپایگان-قائد بصیر 1397/03/30
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N80 گلپایگان-قائد بصیر 1397/03/30
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10715 گلپایگان-قائد بصیر 1397/03/30
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10720 گلپایگان-قائد بصیر 10,920 1397/03/28
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10733 گلپایگان-قائد بصیر 10,570 1397/03/07
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10730 1397/03/30
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 90913 گلپایگان-قائدبصیر 10,790 1397/03/28
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) HI 121 High Heat 1397/03/30
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N10 1397/03/30
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N40 1397/03/30
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10620 1397/03/30
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10442 1397/03/30
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10210 1397/03/30
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) HR2340 مقاوم به حرارت 1397/03/30
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) W157 10,100 1397/03/02
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N 75 1397/03/30
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 777C High Heat Chimei-taiwan 1397/03/30
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) DH500 High Heat گلپایگان 1397/03/30
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 2330 High Heat تبریز 1397/03/30
اکریلونیتریل بوتادین استایرن /پلی
کربنات(PC/ABS)
265N گلپایگان 1397/03/30
پلی اتیلن ترفتالات (PET) TG641 1397/03/30
پلی اتیلن ترفتالات (PET) BG821 Lottechem کو آپ 1397/03/30
پلى اتيلن ترفتالات (PET) Super Bright 1397/03/30
پلى اتيلن ترفتالات (PET) BG781 پتروشیمی تندگویان 10,435 1397/03/23
پلى اتيلن ترفتالات (PET) BG785 پتروشیمی تندگویان 9,175 1397/02/30
پلى اتيلن ترفتالات (PET) BG825 پتروشیمی تندگویان 9,220 1397/02/30
پلی اتیلن ترفتالات (PET) BG 821 تندگویان 10,090 درب پتروشیمی 1397/03/23
پلی اتیلن ترفتالات (PET) 761 1397/03/30
پلى اتيلن ترفتالات (PET) 821 بطري TK Chemical TEX PET 1397/03/30
پلی اتیلن ترفتالات (PET) TG645 تندگویان 1397/03/30
پلی وینیل کلراید (PVC) S65 سوسپانسیون بندر امام 1397/03/30
پلی وینیل کلراید (PVC) S60 سوسپانسیون بندر امام 1397/03/30
پلی وینیل کلراید (PVC) S70 سوسپانسیون آبادان 6,250 1397/02/27
پلی وینیل کلراید (PVC) 741 1397/03/30
پلی وینیل کلراید (PVC) 701 1397/03/30
پلی وینیل کلراید (PVC) 703 1397/03/30
پلی وینیل کلراید (PVC) EM2070 هانوا امولسیونی (emulsion) 1397/03/30
پلی وینیل کلراید (PVC) EM 3090 هانوا امولسیونی (emulsion) 1397/03/30
پلی وینیل کلراید (PVC) PB 1202 LG 6,220 امولسیونی (emulsion) 1397/03/07
پلی وینیل کلراید (PVC) PB 1302 LG 6,420 امولسیونی (emulsion) 1397/03/07
پلی وینیل کلراید (PVC) S57 LG 1397/03/30
پلی وینیل کلراید (PVC) S65 سوسپانسیون اروند 4,800 1397/03/13
پلی وینیل کلراید (PVC) S65 سوسپانسیون غدیر 1397/03/30
پلی وینیل کلراید (PVC) S57 سوسپانسیون آبادان 5,300 1397/02/27
پلی وینیل کلراید (PVC) S57 سوسپانسیون پتروشیمی غدیر 1397/03/30
پلی وینیل کلراید (PVC) S65 آبادان درب پتروشیمی 1397/03/30
پلی وینیل کلراید (PVC) 80 1397/03/30
پلی وینیل کلراید (PVC) 100 1397/03/30
پلی وینیل کلراید (PVC) 102 1397/03/30
پلی وینیل کلراید (PVC) 104 1397/03/30
پلی وینیل کلراید (PVC) 106 1397/03/30
پلی وینیل کلراید (PVC) 108 1397/03/30
پلی وینیل کلراید (PVC) 110 1397/03/30
پلی وینیل کلراید (PVC) 115 1397/03/30
پلی وینیل کلراید (PVC) 120 1397/03/30
پلی وینیل کلراید (PVC) 129 1397/03/30
پلی وینیل کلراید (PVC) OP 415 1397/03/30
پلی وینیل کلراید (PVC) OP 515 1397/03/30
پلی وینیل کلراید (PVC) Op 415 russian 1397/03/30
پلی وینیل کلراید (PVC) A-1 1397/03/30
پلی وینیل کلراید (PVC) ST 1 1397/03/30
پلی وینیل کلراید (PVC) ST 5 1397/03/30
پلی وینیل کلراید (PVC) ST 10 1397/03/30
پلی وینیل کلراید (PVC) A 1397/03/30
پلی وینیل کلراید (PVC) C 1397/03/30
پلی وینیل کلراید (PVC) C-1 1397/03/30
پلی وینیل کلراید (PVC) D 1397/03/30
پلی وینیل کلراید (PVC) E 1397/03/30
پلی وینیل کلراید (PVC) Welding cable sheathing 1397/03/30
پلی وینیل کلراید (PVC) S65 بندر امام 4,530 درب پتروشیمی 1397/03/19
پلی وینیل کلراید (PVC) S65 سوسپانسیون اروند 4,540 درب پتروشیمی 1397/03/19
پلی وینیل کلراید (PVC) S65 سوسپانسیون غدیر درب پتروشیمی 1397/03/30

قیمت لاستیک خام

قیمت طلا و سکه

سوخت و انرژی