قیمت روز مواد پلاستیک


گروه پلیمری

گرید

کاربرد

تولید کننده

قیمت (تومان)

توضیحات

تاریخ بروز رسانی
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 5620 تزریقی پتروشیمی اراک 1396/09/21
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 52518 تزریقی پتروشیمی جم 4,720 1396/09/21
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX5 فیلم پتروشیمی مارون 5,340 1396/09/21
پلی اتیلن سنگین (HDPE) I3 UV تزریقی 1396/09/21
پلی اتیلن سنگین (HDPE) I4 UV تزریقی 1396/09/21
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX2 اکستروژن 5,570 1396/09/20
پلی اتیلن سنگین (HDPE) F7000 فیلم پتروشیمی مهر 5,290 1396/09/20
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 2200 پتروشیمی ایلام 5,320 1396/09/20
پلی اتیلن سنگین (HDPE) BL3 بادی پتروشیمی باختر-کرمانشاه 5,151 1396/09/21
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 0035 بادی پتروشیمی بندرامام 5,400 1396/09/21
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 3840 دورانی پتروشیمی تبریز 4,850 1396/09/20
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX3(PE-80 پایپ پتروشیمی امیرکبیر 6,145 درب پتروشیمی 1396/09/20
پلی اتیلن سنگین (HDPE) HI500 تزریقی پتروشیمی بندرامام 4,620 1396/09/21
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX3(PE-80) لوله پتروشیمی شازند اراک 6,130 1396/09/20
پلی اتیلن سنگین (HDPE) BL3 بادی پتروشیمی جم 5,260 1396/09/20
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 5030SA تزریقی پتروشیمی تبریز 1396/09/21
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 60507 جم 1396/09/21
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX5 فیلم پتروشیمی جم 5,330 1396/09/21
پلی اتیلن سنگین (HDPE) HF 5110 فیلم پتروشیمی آریاساسول 5,310 1396/09/21
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 52505 جم 1396/09/21
پلی اتیلن سنگین (HDPE) BL4 پتروشیمی باختر 1396/09/21
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 7000F فیلم پتروشیمی ایلام 5,180 1396/09/20
پلی اتیلن سنگین (HDPE) BL3 بادی پتروشیمی مارون 1396/09/21
پلی اتیلن سنگین (HDPE) CRP100N جم PE-100 1396/09/21
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX3 پایپ پتروشیمی جم 1396/09/21
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX5 فیلم پتروشیمی باختر 1396/09/21
پلی اتیلن سنگین (HDPE) PE100 پایپ پتروشیمی مارون 5,930 1396/09/19
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 6006 سابیک-Sabic PE-100 1396/09/21
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 5218 پتروشیمی تبریز 1396/09/21
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 52502 پتروشیمی جم 1396/09/21
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 52511 1396/09/21
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 5001 1396/09/21
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 60505 1396/09/21
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 5030SA 1396/09/21
پلی اتیلن سنگین (HPDE) 6040 تزریقی پتروشیمی جم 1396/09/21
پلی اتیلن سنگین (HPDE) 6070 1396/09/21
پلی اتیلن سنگین (HPDE) 54B04 پتروشیمی لرستان 1396/09/21
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 3490 پایپ – PE100 بروج خود رنگ مشکی 1396/09/21
پلی اتیلن سنگین (HDPE 22B02 تزریقی پتروشیمی مهاباد 4,950 1396/09/20
پلی اتیلن سبک (LDPE) 020 فیلم پتروشیمی بندرامام 5,640 1396/09/21
پلی اتیلن سبک (LDPE) 0075 فیلم پتروشیمی بندرامام 5,520 1396/09/20
پلی اتیلن سبک (LDPE) 0190 فیلم پتروشیمی آریاساسول 5,640 1396/09/21
پلی اتیلن سبک (LDPE) 1922 تزریقی پتروشیمی لاله 5,900 1396/09/21
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2100 فیلم پتروشیمی لاله 5,700 1396/09/05
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2102TN فیلم پتروشیمی لاله 5,310 1396/09/11
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2420H پتروشیمی امیرکبیر 5,365 1396/08/29
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2420D پتروشیمی امیرکبیر 1396/09/21
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2004TC فیلم پتروشیمی لاله 5,520 1396/09/08
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2426K 1396/09/21
پلی اتیلن سبک (LDPE) LTM 2125 آریا ساسول 1396/09/21
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2102TX فیلم پتروشیمی لاله 5,310 1396/09/11
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2420K فیلم پتروشیمی امیرکبیر 5,290 1396/09/04
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2420H فیلم پتروشیمی کردستان 5,270 1396/08/29
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 209AA فیلم پتروشیمی امیر کبیر 5,320 1396/09/21
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 22501KJ فیلم پتروشیمی جم 1396/09/21
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) M500026 Sabic 1396/09/21
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 209AA فیلم پتروشیمی اراک 5,170 1396/09/21
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 209KJ فیلم پتروشیمی امیرکبیر 1396/09/21
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 38504 1396/09/21
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 0220AA 1396/09/21
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 0220KJ 1396/09/21
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 22401 پتروشیمی مهاباد 1396/09/21
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE) 22402 فیلم پتروشیمی مهاباد 0 1396/09/21
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 27402 لرستان 1396/09/21
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 33403 لرستان 1396/09/21
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE) 22501AA فیلم پتروشیمی جم 1396/09/21
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 22403 لرستان 1396/09/21
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) C30S نساجی- تزریقی پتروشیمی مارون 5,680 1396/09/21
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) Z30S نساجی- تزریقی پتروشیمی مارون 5,530 1396/09/21
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 510L نساجی- تزریقی 1396/09/21
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 552R 1396/09/21
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) V30S تزریقی پتروشیمی مارون 6,470 1396/09/20
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 550J نساجی- تزریقی پتروشیمی جم 5,520 1396/09/21
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 1102XK نساجی- تزریقی پتروشیمی رجال 5,400 درب پتروشیمی 1396/09/07
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 510L اراک 1396/09/21
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 552R نساجی- تزریقی پتروشیمی جم 5,550 1396/09/21
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 1102XL نساجی- تزریقی پتروشیمی رجال 5,390 1396/09/12
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 552J اراک 1396/09/21
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) V30G تزریقی پتروشیمی مارون 5,560 1396/09/20
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 500 P پتروشیمی جم 5,385 1396/09/07
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ZH 500 M نساجی- تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی 5,400 1396/09/07
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) T30S 1396/09/21
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) F30S 1396/09/21
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) PYI-250 نساجی- تزریقی پتروشیمی پلی نار 1396/09/21
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 510L نساجی- تزریقی پتروشیمی جم 5,610 1396/09/20
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) T31S 1396/09/21
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) Z30G تزریقی پتروشیمی مارون 5,140 1396/09/14
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 060 نساجی- تزریقی پتروشیمی پلی نار 5,500 درب پتروشیمی 1396/09/20
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 525J نساجی- تزریقی پتروشیمی مارون 5,500 1396/09/20
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 552R نساجی- تزریقی پتروشیمی اراک 5,550 1396/09/21
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 550J اراک 1396/09/21
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 550J نساجی- تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی 1396/09/21
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 500N 1396/09/21
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 552R نساجی- تزریقی پتروشیمی مارون 5,550 1396/09/21
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ZH 422 H 1396/09/21
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) P-SIF-30 1396/09/21
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 080 1396/09/21
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 1102L نساجی- تزریقی پتروشیمی رجال 5,390 1396/09/12
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) T30G 1396/09/21
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) C30G تزریقی پتروشیمی مارون 1396/09/21
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) V30S تزریقی پتروشیمی اراک 1396/09/21
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 1102K رجـال 1396/09/21
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 380 پلی نار 1396/09/21
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 030 پلی نار 1396/09/21
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 500j نساجی- تزریقی پتروشیمی مارون 1396/09/21
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) X30G تزریقی پتروشیمی مارون 1396/09/20
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 525J نساجی- تزریقی پتروشیمی جم 5,350 1396/09/14
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EP 440L تزریقی پتروشیمی جم 5,690 1396/09/20
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) ZB 332L تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی 6,060 1396/09/21
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EP 548R تزریقی پتروشیمی جم 5,750 1396/09/21
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R40 تزریقی پتروشیمی اراک 6,260 1396/09/20
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) 332C اتصالات پتروشیمی نوید زرشیمی 6,200 1396/09/20
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) MR230 C لوله پتروشیمی مارون 5,780 1396/09/19
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) ZR230 C لوله پتروشیمی نوید زرشیمی 60,030 1396/09/21
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) RP340 N 1396/09/21
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) J740 تزریقی هیوسانگ 5,570 1396/09/20
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) M1600 تزریقی ال جی 5,550 1396/09/19
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) RP270 G بادی (PP Blow Molding) پتروشیمی اراک 5,735 شازند اراک 1396/09/20
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R60 اتصالات پتروشیمی اراک 7,720 1396/09/19
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R40 تزریقی پتروشیمی مارون 1396/09/21
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EP 440G اتصالات پتروشیمی جم 6,530 1396/09/20
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) J580S 1396/09/21
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) J550S 1396/09/21
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ZH 515MA تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی 5,630 1396/09/19
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) RP340 R تزریقی پتروشیمی جم 7,570 1396/09/20
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) RP230C 1396/09/21
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) 2X83CE پتروشیمی اراک 5,420 1396/05/08
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R2400 پایپ 6,050 1396/09/19
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) 560 PP شفاف 1396/09/20
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R200P پایپ هیوسانگ 6,030 1396/09/21
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EPS 30 R 1396/09/21
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EPX-3130 UV 1396/09/21
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) 548T IML- تزریقی پتروشیمی جم 5,870 1396/09/20
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) ZR340 تزریقی پتروشیمی نوید زر شیمی 1396/09/21
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) RP345 تزریقی- IML پتروشیمی جم 5,900 1396/09/19
پلی استایرن معمولی (GPPS) 1540 تبريز 6,630 کریستال 1396/09/21
پلی استایرن معمولی (GPPS) کریستال طه 1396/09/21
پلی استایرن معمولی (GPPS) G144 کره 10,050 1396/09/20
پلی استایرن معمولی (GPPS) 861 کره 8,030 1396/09/20
پلی استایرن معمولی (GPPS) 336 8,030 1396/09/20
پلی استایرن معمولی (GPPS) 5250 تایوان 8,520 1396/09/21
پلی استایرن معمولی (GPPS) 1551 6,490 کریستال تخت جمشید 1396/09/21
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 7240 تبريز 6,920 هایمپک 1396/09/21
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 350 تایوان 1396/09/21
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 9450 تایوان 6,880 1396/09/21
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 425 کـره 1396/09/21
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 724 کـره 7,120 1396/09/20
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 850 1396/09/21
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 5157 1396/09/21
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 616 تایوان 6,720 1396/09/19
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) SD 0150 تبريز 9,900 1396/09/20
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10415 گلپایگان-قائد بصیر 9,880 1396/09/21
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N50 گلپایگان-قائد بصیر 10,020 1396/09/21
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10417 گلپایگان-قائد بصیر 9,975 1396/09/20
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N70 گلپایگان-قائد بصیر 1396/09/21
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N80 گلپایگان-قائد بصیر 1396/09/21
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10715 گلپایگان-قائد بصیر 1396/09/21
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10720 گلپایگان-قائد بصیر 9,880 1396/09/21
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10733 گلپایگان-قائد بصیر 1396/09/21
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10730 1396/09/21
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 90913 گلپایگان-قائدبصیر 9,690 1396/09/20
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) HI 121 High Heat 1396/09/21
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N10 1396/09/21
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N40 8,270 1396/09/19
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10620 1396/09/21
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10442 1396/09/21
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10210 1396/09/21
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) HR2340 مقاوم به حرارت 1396/09/21
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) W157 1396/09/21
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N 75 1396/09/21
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 777C High Heat Chimei-taiwan 1396/09/21
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) DH500 High Heat گلپایگان 12,500 1396/09/19
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 2330 High Heat تبریز 1396/09/21
اکریلونیتریل بوتادین استایرن /پلی
کربنات(PC/ABS)
265N گلپایگان 1396/09/21
پلی اتیلن ترفتالات (PET) TG641 1396/09/21
پلی اتیلن ترفتالات (PET) BG821 Lottechem کو آپ 1396/09/21
پلى اتيلن ترفتالات (PET) Super Bright 1396/09/21
پلى اتيلن ترفتالات (PET) BG781 پتروشیمی تندگویان 5,630 درب پتروشیمی 1396/09/21
پلى اتيلن ترفتالات (PET) BG785 پتروشیمی تندگویان درب پتروشیمی 1396/09/21
پلى اتيلن ترفتالات (PET) BG825 پتروشیمی تندگویان 1396/09/21
پلی اتیلن ترفتالات (PET) BG 821 تندگویان 5,640 1396/09/21
پلی اتیلن ترفتالات (PET) 761 1396/09/21
پلى اتيلن ترفتالات (PET) 821 بطري TK Chemical TEX PET 1396/09/21
پلی وینیل کلراید (PVC) S65 سوسپانسیون بندر امام درب پتروشیمی 1396/09/21
پلی وینیل کلراید (PVC) S60 سوسپانسیون بندر امام 1396/09/21
پلی وینیل کلراید (PVC) S70 سوسپانسیون آبادان 5,000 1396/09/20
پلی وینیل کلراید (PVC) 741 1396/09/21
پلی وینیل کلراید (PVC) 701 1396/09/21
پلی وینیل کلراید (PVC) 703 1396/09/21
پلی وینیل کلراید (PVC) EM2070 هانوا امولسیونی (emulsion) 1396/09/21
پلی وینیل کلراید (PVC) EM 3090 هانوا امولسیونی (emulsion) 1396/09/21
پلی وینیل کلراید (PVC) PB 1202 LG امولسیونی (emulsion) 1396/09/21
پلی وینیل کلراید (PVC) PB 1302 LG امولسیونی (emulsion) 1396/09/21
پلی وینیل کلراید (PVC) S57 LG 1396/09/21
پلی وینیل کلراید (PVC) S65 سوسپانسیون اروند درب پتروشیمی 1396/09/21
پلی وینیل کلراید (PVC) S65 سوسپانسیون غدیر درب پتروشیمی 1396/09/21
پلی وینیل کلراید (PVC) S57 سوسپانسیون آبادان 1396/09/21
پلی وینیل کلراید (PVC) S57 سوسپانسیون پتروشیمی غدیر 1396/09/21
پلی وینیل کلراید (PVC) S65 آبادان درب پتروشیمی 1396/09/21
پلی وینیل کلراید (PVC) 80 1396/09/21
پلی وینیل کلراید (PVC) 100 1396/09/21
پلی وینیل کلراید (PVC) 102 1396/09/21
پلی وینیل کلراید (PVC) 104 1396/09/21
پلی وینیل کلراید (PVC) 106 1396/09/21
پلی وینیل کلراید (PVC) 108 1396/09/21
پلی وینیل کلراید (PVC) 110 1396/09/21
پلی وینیل کلراید (PVC) 115 1396/09/21
پلی وینیل کلراید (PVC) 120 1396/09/21
پلی وینیل کلراید (PVC) 129 1396/09/21
پلی وینیل کلراید (PVC) OP 415 1396/09/21
پلی وینیل کلراید (PVC) OP 515 1396/09/21
پلی وینیل کلراید (PVC) Op 415 russian 1396/09/21
پلی وینیل کلراید (PVC) A-1 1396/09/21
پلی وینیل کلراید (PVC) ST 1 1396/09/21
پلی وینیل کلراید (PVC) ST 5 1396/09/21
پلی وینیل کلراید (PVC) ST 10 1396/09/21
پلی وینیل کلراید (PVC) A 1396/09/21
پلی وینیل کلراید (PVC) C 1396/09/21
پلی وینیل کلراید (PVC) C-1 1396/09/21
پلی وینیل کلراید (PVC) D 1396/09/21
پلی وینیل کلراید (PVC) E 1396/09/21
پلی وینیل کلراید (PVC) Welding cable sheathing 1396/09/21

قیمت ارز

قیمت طلا و سکه

سوخت و انرژی

[table id=1 /]

قیمت ارز

قیمت روز مواد پلاستیک


گروه پلیمری

گرید

کاربرد

تولید کننده

قیمت (تومان)

توضیحات

تاریخ بروز رسانی
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 5620 تزریقی پتروشیمی اراک 1396/09/21
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 52518 تزریقی پتروشیمی جم 4,720 1396/09/21
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX5 فیلم پتروشیمی مارون 5,340 1396/09/21
پلی اتیلن سنگین (HDPE) I3 UV تزریقی 1396/09/21
پلی اتیلن سنگین (HDPE) I4 UV تزریقی 1396/09/21
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX2 اکستروژن 5,570 1396/09/20
پلی اتیلن سنگین (HDPE) F7000 فیلم پتروشیمی مهر 5,290 1396/09/20
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 2200 پتروشیمی ایلام 5,320 1396/09/20
پلی اتیلن سنگین (HDPE) BL3 بادی پتروشیمی باختر-کرمانشاه 5,151 1396/09/21
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 0035 بادی پتروشیمی بندرامام 5,400 1396/09/21
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 3840 دورانی پتروشیمی تبریز 4,850 1396/09/20
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX3(PE-80 پایپ پتروشیمی امیرکبیر 6,145 درب پتروشیمی 1396/09/20
پلی اتیلن سنگین (HDPE) HI500 تزریقی پتروشیمی بندرامام 4,620 1396/09/21
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX3(PE-80) لوله پتروشیمی شازند اراک 6,130 1396/09/20
پلی اتیلن سنگین (HDPE) BL3 بادی پتروشیمی جم 5,260 1396/09/20
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 5030SA تزریقی پتروشیمی تبریز 1396/09/21
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 60507 جم 1396/09/21
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX5 فیلم پتروشیمی جم 5,330 1396/09/21
پلی اتیلن سنگین (HDPE) HF 5110 فیلم پتروشیمی آریاساسول 5,310 1396/09/21
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 52505 جم 1396/09/21
پلی اتیلن سنگین (HDPE) BL4 پتروشیمی باختر 1396/09/21
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 7000F فیلم پتروشیمی ایلام 5,180 1396/09/20
پلی اتیلن سنگین (HDPE) BL3 بادی پتروشیمی مارون 1396/09/21
پلی اتیلن سنگین (HDPE) CRP100N جم PE-100 1396/09/21
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX3 پایپ پتروشیمی جم 1396/09/21
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX5 فیلم پتروشیمی باختر 1396/09/21
پلی اتیلن سنگین (HDPE) PE100 پایپ پتروشیمی مارون 5,930 1396/09/19
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 6006 سابیک-Sabic PE-100 1396/09/21
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 5218 پتروشیمی تبریز 1396/09/21
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 52502 پتروشیمی جم 1396/09/21
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 52511 1396/09/21
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 5001 1396/09/21
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 60505 1396/09/21
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 5030SA 1396/09/21
پلی اتیلن سنگین (HPDE) 6040 تزریقی پتروشیمی جم 1396/09/21
پلی اتیلن سنگین (HPDE) 6070 1396/09/21
پلی اتیلن سنگین (HPDE) 54B04 پتروشیمی لرستان 1396/09/21
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 3490 پایپ – PE100 بروج خود رنگ مشکی 1396/09/21
پلی اتیلن سنگین (HDPE 22B02 تزریقی پتروشیمی مهاباد 4,950 1396/09/20
پلی اتیلن سبک (LDPE) 020 فیلم پتروشیمی بندرامام 5,640 1396/09/21
پلی اتیلن سبک (LDPE) 0075 فیلم پتروشیمی بندرامام 5,520 1396/09/20
پلی اتیلن سبک (LDPE) 0190 فیلم پتروشیمی آریاساسول 5,640 1396/09/21
پلی اتیلن سبک (LDPE) 1922 تزریقی پتروشیمی لاله 5,900 1396/09/21
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2100 فیلم پتروشیمی لاله 5,700 1396/09/05
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2102TN فیلم پتروشیمی لاله 5,310 1396/09/11
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2420H پتروشیمی امیرکبیر 5,365 1396/08/29
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2420D پتروشیمی امیرکبیر 1396/09/21
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2004TC فیلم پتروشیمی لاله 5,520 1396/09/08
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2426K 1396/09/21
پلی اتیلن سبک (LDPE) LTM 2125 آریا ساسول 1396/09/21
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2102TX فیلم پتروشیمی لاله 5,310 1396/09/11
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2420K فیلم پتروشیمی امیرکبیر 5,290 1396/09/04
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2420H فیلم پتروشیمی کردستان 5,270 1396/08/29
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 209AA فیلم پتروشیمی امیر کبیر 5,320 1396/09/21
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 22501KJ فیلم پتروشیمی جم 1396/09/21
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) M500026 Sabic 1396/09/21
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 209AA فیلم پتروشیمی اراک 5,170 1396/09/21
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 209KJ فیلم پتروشیمی امیرکبیر 1396/09/21
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 38504 1396/09/21
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 0220AA 1396/09/21
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 0220KJ 1396/09/21
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 22401 پتروشیمی مهاباد 1396/09/21
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE) 22402 فیلم پتروشیمی مهاباد 0 1396/09/21
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 27402 لرستان 1396/09/21
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 33403 لرستان 1396/09/21
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE) 22501AA فیلم پتروشیمی جم 1396/09/21
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 22403 لرستان 1396/09/21
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) C30S نساجی- تزریقی پتروشیمی مارون 5,680 1396/09/21
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) Z30S نساجی- تزریقی پتروشیمی مارون 5,530 1396/09/21
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 510L نساجی- تزریقی 1396/09/21
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 552R 1396/09/21
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) V30S تزریقی پتروشیمی مارون 6,470 1396/09/20
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 550J نساجی- تزریقی پتروشیمی جم 5,520 1396/09/21
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 1102XK نساجی- تزریقی پتروشیمی رجال 5,400 درب پتروشیمی 1396/09/07
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 510L اراک 1396/09/21
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 552R نساجی- تزریقی پتروشیمی جم 5,550 1396/09/21
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 1102XL نساجی- تزریقی پتروشیمی رجال 5,390 1396/09/12
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 552J اراک 1396/09/21
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) V30G تزریقی پتروشیمی مارون 5,560 1396/09/20
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 500 P پتروشیمی جم 5,385 1396/09/07
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ZH 500 M نساجی- تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی 5,400 1396/09/07
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) T30S 1396/09/21
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) F30S 1396/09/21
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) PYI-250 نساجی- تزریقی پتروشیمی پلی نار 1396/09/21
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 510L نساجی- تزریقی پتروشیمی جم 5,610 1396/09/20
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) T31S 1396/09/21
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) Z30G تزریقی پتروشیمی مارون 5,140 1396/09/14
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 060 نساجی- تزریقی پتروشیمی پلی نار 5,500 درب پتروشیمی 1396/09/20
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 525J نساجی- تزریقی پتروشیمی مارون 5,500 1396/09/20
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 552R نساجی- تزریقی پتروشیمی اراک 5,550 1396/09/21
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 550J اراک 1396/09/21
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 550J نساجی- تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی 1396/09/21
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 500N 1396/09/21
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 552R نساجی- تزریقی پتروشیمی مارون 5,550 1396/09/21
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ZH 422 H 1396/09/21
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) P-SIF-30 1396/09/21
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 080 1396/09/21
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 1102L نساجی- تزریقی پتروشیمی رجال 5,390 1396/09/12
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) T30G 1396/09/21
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) C30G تزریقی پتروشیمی مارون 1396/09/21
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) V30S تزریقی پتروشیمی اراک 1396/09/21
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 1102K رجـال 1396/09/21
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 380 پلی نار 1396/09/21
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 030 پلی نار 1396/09/21
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 500j نساجی- تزریقی پتروشیمی مارون 1396/09/21
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) X30G تزریقی پتروشیمی مارون 1396/09/20
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 525J نساجی- تزریقی پتروشیمی جم 5,350 1396/09/14
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EP 440L تزریقی پتروشیمی جم 5,690 1396/09/20
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) ZB 332L تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی 6,060 1396/09/21
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EP 548R تزریقی پتروشیمی جم 5,750 1396/09/21
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R40 تزریقی پتروشیمی اراک 6,260 1396/09/20
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) 332C اتصالات پتروشیمی نوید زرشیمی 6,200 1396/09/20
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) MR230 C لوله پتروشیمی مارون 5,780 1396/09/19
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) ZR230 C لوله پتروشیمی نوید زرشیمی 60,030 1396/09/21
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) RP340 N 1396/09/21
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) J740 تزریقی هیوسانگ 5,570 1396/09/20
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) M1600 تزریقی ال جی 5,550 1396/09/19
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) RP270 G بادی (PP Blow Molding) پتروشیمی اراک 5,735 شازند اراک 1396/09/20
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R60 اتصالات پتروشیمی اراک 7,720 1396/09/19
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R40 تزریقی پتروشیمی مارون 1396/09/21
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EP 440G اتصالات پتروشیمی جم 6,530 1396/09/20
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) J580S 1396/09/21
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) J550S 1396/09/21
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ZH 515MA تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی 5,630 1396/09/19
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) RP340 R تزریقی پتروشیمی جم 7,570 1396/09/20
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) RP230C 1396/09/21
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) 2X83CE پتروشیمی اراک 5,420 1396/05/08
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R2400 پایپ 6,050 1396/09/19
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) 560 PP شفاف 1396/09/20
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R200P پایپ هیوسانگ 6,030 1396/09/21
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EPS 30 R 1396/09/21
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EPX-3130 UV 1396/09/21
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) 548T IML- تزریقی پتروشیمی جم 5,870 1396/09/20
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) ZR340 تزریقی پتروشیمی نوید زر شیمی 1396/09/21
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) RP345 تزریقی- IML پتروشیمی جم 5,900 1396/09/19
پلی استایرن معمولی (GPPS) 1540 تبريز 6,630 کریستال 1396/09/21
پلی استایرن معمولی (GPPS) کریستال طه 1396/09/21
پلی استایرن معمولی (GPPS) G144 کره 10,050 1396/09/20
پلی استایرن معمولی (GPPS) 861 کره 8,030 1396/09/20
پلی استایرن معمولی (GPPS) 336 8,030 1396/09/20
پلی استایرن معمولی (GPPS) 5250 تایوان 8,520 1396/09/21
پلی استایرن معمولی (GPPS) 1551 6,490 کریستال تخت جمشید 1396/09/21
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 7240 تبريز 6,920 هایمپک 1396/09/21
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 350 تایوان 1396/09/21
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 9450 تایوان 6,880 1396/09/21
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 425 کـره 1396/09/21
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 724 کـره 7,120 1396/09/20
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 850 1396/09/21
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 5157 1396/09/21
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 616 تایوان 6,720 1396/09/19
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) SD 0150 تبريز 9,900 1396/09/20
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10415 گلپایگان-قائد بصیر 9,880 1396/09/21
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N50 گلپایگان-قائد بصیر 10,020 1396/09/21
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10417 گلپایگان-قائد بصیر 9,975 1396/09/20
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N70 گلپایگان-قائد بصیر 1396/09/21
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N80 گلپایگان-قائد بصیر 1396/09/21
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10715 گلپایگان-قائد بصیر 1396/09/21
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10720 گلپایگان-قائد بصیر 9,880 1396/09/21
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10733 گلپایگان-قائد بصیر 1396/09/21
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10730 1396/09/21
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 90913 گلپایگان-قائدبصیر 9,690 1396/09/20
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) HI 121 High Heat 1396/09/21
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N10 1396/09/21
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N40 8,270 1396/09/19
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10620 1396/09/21
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10442 1396/09/21
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10210 1396/09/21
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) HR2340 مقاوم به حرارت 1396/09/21
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) W157 1396/09/21
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N 75 1396/09/21
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 777C High Heat Chimei-taiwan 1396/09/21
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) DH500 High Heat گلپایگان 12,500 1396/09/19
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 2330 High Heat تبریز 1396/09/21
اکریلونیتریل بوتادین استایرن /پلی
کربنات(PC/ABS)
265N گلپایگان 1396/09/21
پلی اتیلن ترفتالات (PET) TG641 1396/09/21
پلی اتیلن ترفتالات (PET) BG821 Lottechem کو آپ 1396/09/21
پلى اتيلن ترفتالات (PET) Super Bright 1396/09/21
پلى اتيلن ترفتالات (PET) BG781 پتروشیمی تندگویان 5,630 درب پتروشیمی 1396/09/21
پلى اتيلن ترفتالات (PET) BG785 پتروشیمی تندگویان درب پتروشیمی 1396/09/21
پلى اتيلن ترفتالات (PET) BG825 پتروشیمی تندگویان 1396/09/21
پلی اتیلن ترفتالات (PET) BG 821 تندگویان 5,640 1396/09/21
پلی اتیلن ترفتالات (PET) 761 1396/09/21
پلى اتيلن ترفتالات (PET) 821 بطري TK Chemical TEX PET 1396/09/21
پلی وینیل کلراید (PVC) S65 سوسپانسیون بندر امام درب پتروشیمی 1396/09/21
پلی وینیل کلراید (PVC) S60 سوسپانسیون بندر امام 1396/09/21
پلی وینیل کلراید (PVC) S70 سوسپانسیون آبادان 5,000 1396/09/20
پلی وینیل کلراید (PVC) 741 1396/09/21
پلی وینیل کلراید (PVC) 701 1396/09/21
پلی وینیل کلراید (PVC) 703 1396/09/21
پلی وینیل کلراید (PVC) EM2070 هانوا امولسیونی (emulsion) 1396/09/21
پلی وینیل کلراید (PVC) EM 3090 هانوا امولسیونی (emulsion) 1396/09/21
پلی وینیل کلراید (PVC) PB 1202 LG امولسیونی (emulsion) 1396/09/21
پلی وینیل کلراید (PVC) PB 1302 LG امولسیونی (emulsion) 1396/09/21
پلی وینیل کلراید (PVC) S57 LG 1396/09/21
پلی وینیل کلراید (PVC) S65 سوسپانسیون اروند درب پتروشیمی 1396/09/21
پلی وینیل کلراید (PVC) S65 سوسپانسیون غدیر درب پتروشیمی 1396/09/21
پلی وینیل کلراید (PVC) S57 سوسپانسیون آبادان 1396/09/21
پلی وینیل کلراید (PVC) S57 سوسپانسیون پتروشیمی غدیر 1396/09/21
پلی وینیل کلراید (PVC) S65 آبادان درب پتروشیمی 1396/09/21
پلی وینیل کلراید (PVC) 80 1396/09/21
پلی وینیل کلراید (PVC) 100 1396/09/21
پلی وینیل کلراید (PVC) 102 1396/09/21
پلی وینیل کلراید (PVC) 104 1396/09/21
پلی وینیل کلراید (PVC) 106 1396/09/21
پلی وینیل کلراید (PVC) 108 1396/09/21
پلی وینیل کلراید (PVC) 110 1396/09/21
پلی وینیل کلراید (PVC) 115 1396/09/21
پلی وینیل کلراید (PVC) 120 1396/09/21
پلی وینیل کلراید (PVC) 129 1396/09/21
پلی وینیل کلراید (PVC) OP 415 1396/09/21
پلی وینیل کلراید (PVC) OP 515 1396/09/21
پلی وینیل کلراید (PVC) Op 415 russian 1396/09/21
پلی وینیل کلراید (PVC) A-1 1396/09/21
پلی وینیل کلراید (PVC) ST 1 1396/09/21
پلی وینیل کلراید (PVC) ST 5 1396/09/21
پلی وینیل کلراید (PVC) ST 10 1396/09/21
پلی وینیل کلراید (PVC) A 1396/09/21
پلی وینیل کلراید (PVC) C 1396/09/21
پلی وینیل کلراید (PVC) C-1 1396/09/21
پلی وینیل کلراید (PVC) D 1396/09/21
پلی وینیل کلراید (PVC) E 1396/09/21
پلی وینیل کلراید (PVC) Welding cable sheathing 1396/09/21

قیمت لاستیک خام

قیمت طلا و سکه

سوخت و انرژی