قیمت روز مواد پلاستیک


گروه پلیمری

گرید

کاربرد

تولید کننده

قیمت (تومان)

توضیحات

تاریخ بروز رسانی
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 5620 تزریقی       1395/11/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 52518 تزریقی   4,530   1395/11/25
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX5 فیلم مارون 4,480   1395/11/20
پلی اتیلن سنگین (HDPE) I3 UV تزریقی       1395/11/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE) I4 UV تزریقی       1395/11/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX2 اکستروژن       1395/11/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE) F7000 فیلم مهر 4,550   1395/11/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 2200         1395/11/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE) BL3 بادی باختر-کرمانشاه 4,470   1395/11/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 0035 بادی   4,860   1395/11/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 3840 دورانی   4,740   1395/11/25
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX3(PE-80 پایپ امیرکبیر 5,390   1395/11/25
پلی اتیلن سنگین (HDPE) HI500 تزریقی   4,540   1395/11/25
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX3(PE-80) لوله شازند اراک 5,320   1395/11/25
پلی اتیلن سنگین (HDPE) BL3 بادی جم 4,470 1395/11/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 5030SA     5,730   1395/10/12
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 60507   جم 4,540   1395/11/12
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX5 فیلم جم 4,500   1395/11/25
پلی اتیلن سنگین (HDPE) HF 5110     4,570   1395/11/25
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 52505   جم     1395/11/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE) BL4         1395/11/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 7000F فیلم ایلام 4,520   1395/11/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE) BL3 بادی مارون 4,490   1395/11/25
پلی اتیلن سنگین (HDPE) CRP100N   جم 4,780 PE-100 1395/11/12
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX3   جم     1395/11/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX5   باختر 4,480   1395/11/25
پلی اتیلن سنگین (HDPE) PE 100   مارون 4,830   1395/11/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 6006   سابیک-Sabic   PE-100 1395/11/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 5218   پتروشیمی تبریز     1395/11/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 52502         1395/11/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 52511         1395/11/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 5001         1395/11/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 60505         1395/11/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 5030SA         1395/11/26
پلی اتیلن سنگین (HPDE) 6040     4,640   1395/10/12
پلی اتیلن سنگین (HPDE) 6070     4,640   1395/10/12
پلی اتیلن سنگین (HPDE) 54B04   پتروشیمی لرستان 4,495   1395/11/12
پلی اتیلن سبک (LDPE) 020 فیلم   5,300   1395/11/26
پلی اتیلن سبک (LDPE) 0075 فیلم   5,300   1395/11/26
پلی اتیلن سبک (LDPE) 0190 فیلم   5,135   1395/11/25
پلی اتیلن سبک (LDPE) 1922     5,030   1395/11/26
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2100 فیلم   5,390   1395/11/25
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2102TN فیلم   5,140   1395/11/20
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2420H     5,085   1395/11/25
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2420D     5,520   1395/11/19
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2004 فیلم   5,030   1395/11/26
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2426K         1395/11/26
پلی اتیلن سبک (LDPE) LTM 2125   آریا ساسول     1395/11/26
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2102TX     5,140   1395/11/20
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2420k     4,990   1395/11/18
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 209AA   امیر کبیر 4,870   1395/11/26
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 22501KJ   امیرکبیر     1395/11/26
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) M500026   Sabic     1395/11/26
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 209AA   اراک 4,825   1395/11/26
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 209KJ   امیرکبیر 4,970   1395/11/12
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 38504         1395/11/26
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 0220AA         1395/11/26
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 0220KJ         1395/11/26
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 22401   پتروشیمی مهاباد     1395/11/26
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE) 22402   پتروشیمی مهاباد 4,470   1395/11/25
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 27402   لرستان     1395/11/26
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 33403   لرستان     1395/11/26
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE) 22501AA     4,575   1395/11/25
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 22403   لرستان     1395/11/26
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) C30S نساجی   5,370   1395/11/25
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) Z30S نساجی – تزریقی   5,155 مارون 1395/11/26
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 510L   زرشیمی 5,185   1395/11/18
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 552R   زرشیمی 5,210   1395/11/25
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) V30S   مارون 5,275   1395/11/24
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 550J   جم 5,340   1395/11/25
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 1102XK     5,130   1395/11/19
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 510L   اراک 5,200   1395/11/24
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 552R   جم 5,220   1395/11/25
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 1102XL     4,725   1395/10/14
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 552J   اراک     1395/11/26
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) V30G         1395/11/26
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 500 P         1395/11/26
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ZH 500 M     4,870   1395/11/12
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) T30S         1395/11/26
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) F30S         1395/11/26
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) PYI-250         1395/11/26
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 510L   جم 5,230   1395/11/19
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) T31S         1395/11/26
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) Z30G نساجی – تزریقی   5,145   1395/11/26
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 060         1395/11/26
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ZH 515MA     5,100   1395/11/18
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 525J     4,250   1395/11/25
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 552R   اراک 5,210   1395/11/25
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 550J   اراک 4,920   1395/11/12
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 550J   نوید زرشیمی     1395/11/26
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 500N         1395/11/26
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 552R   مارون 5,210   1395/11/25
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ZH 422 H         1395/11/26
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) P-SIF-30         1395/11/26
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 080         1395/11/26
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 1102L         1395/11/26
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) T30G         1395/11/26
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) C30G     4,975   1395/11/16
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) V30S   اراک     1395/11/26
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 1102K   رجـال     1395/11/26
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EP 440L     5,020   1395/11/26
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) ZB 332L     4,730   1395/11/25
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EP 548R     5,140   1395/11/25
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R40   اراک 5,040   1395/11/25
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) 332C     6,050 1395/11/25
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) MR230 C     5,295   1395/11/25
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) ZR230 C     5,295   1395/11/25
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) RP340 N     5,020   1395/11/24
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) J740     6,530   1395/11/25
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) M1600     6,935   1395/11/20
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) RP270 G پلی پروپیلن بادی (PP Blow Molding)   5,295 شازند اراک 1395/11/25
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R60     5,045   1395/11/25
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R40   مارون 5,040   1395/11/25
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EP 440G     4,900   1395/11/23
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) J580S         1395/11/26
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) J550S         1395/11/26
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) RP340 R     5,075   1395/11/23
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) RP230C         1395/11/26
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) 2X83CE         1395/11/26
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R2400         1395/11/26
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) 560       PP شفاف 1395/11/26
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R200P     6,245   1395/11/23
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EPS 30 R         1395/11/26
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EPX-3130 UV         1395/11/26
پلی استایرن معمولی (GPPS) 1540   تبريز 6,120 کریستال 1395/11/26
پلی استایرن معمولی (GPPS) کریستال طه         1395/11/26
پلی استایرن معمولی (GPPS) G144   کره 6,120   1395/11/23
پلی استایرن معمولی (GPPS) 861   کره     1395/11/26
پلی استایرن معمولی (GPPS) 336     5,920   1395/11/23
پلی استایرن معمولی (GPPS) 5250   تایوان 6,120   1395/11/23
پلی استایرن معمولی (GPPS) 1551     5,870 کریستال تخت جمشید 1395/11/23
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 7240   تبريز 6,330 هایمپک 1395/11/26
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 350   تایوان 5,720   1395/11/06
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 9450   تایوان 5,820   1395/11/06
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 425   کـره     1395/11/26
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 724   کـره 6,180   1395/11/25
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 850         1395/11/26
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 5157     7,530   1395/10/06
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) SD 0150   تبريز 9,320   1395/11/25
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10415   گلپایگان-قائد بصیر 9,320   1395/11/20
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N50   گلپایگان-قائد بصیر 9,320   1395/11/25
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10417   گلپایگان-قائد بصیر 8,650   1395/11/10
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N70   گلپایگان-قائد بصیر 8,420   1395/11/12
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N80   گلپایگان-قائد بصیر     1395/11/26
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10715   گلپایگان-قائد بصیر     1395/11/26
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10720   گلپایگان-قائد بصیر 9,000   1395/11/05
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10733   گلپایگان-قائد بصیر 8,730   1395/11/10
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10730         1395/11/26
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 90913   گلپایگان-قائدبصیر 9,520   1395/11/20
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) HI 121 High Heat       1395/11/26
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N10         1395/11/26
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N 40     8,420   1395/11/12
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10620         1395/11/26
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10442         1395/11/26
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10210         1395/11/26
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) HR2340       مقاوم به حرارت 1395/11/26
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) W157     9,230   1395/11/25
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N 75         1395/11/26
پلی اتیلن ترفتالات (PET) TG641         1395/11/26
پلی اتیلن ترفتالات (PET) BG821   Lottechem 4,580 کو آپ 1395/11/19
پلى اتيلن ترفتالات (PET) Super Bright         1395/11/26
پلى اتيلن ترفتالات (PET) BG781     4,470   1395/11/25
پلى اتيلن ترفتالات (PET) BG785         1395/11/26
پلى اتيلن ترفتالات (PET) BG825     4,470   1395/11/25
پلی اتیلن ترفتالات (PET) BG 821   تندگویان     1395/11/26
پلی اتیلن ترفتالات (PET) 761         1395/11/26
پلی وینیل کلراید (PVC) S65 سوسپانسیون بندر امام     1395/11/26
پلی وینیل کلراید (PVC) S60 سوسپانسیون بندر امام   1395/11/26
پلی وینیل کلراید (PVC) S70 سوسپانسیون بندر امام     1395/11/26
پلی وینیل کلراید (PVC) 741         1395/11/26
پلی وینیل کلراید (PVC) 701         1395/11/26
پلی وینیل کلراید (PVC) 703         1395/11/26
پلی وینیل کلراید (PVC) EM2070   هانوا   امولسیونی (emulsion) 1395/11/26
پلی وینیل کلراید (PVC) EM 3090   هانوا   امولسیونی (emulsion) 1395/11/26
پلی وینیل کلراید (PVC) PB 1202   LG   امولسیونی (emulsion) 1395/11/26
پلی وینیل کلراید (PVC) PB 1302   LG   امولسیونی (emulsion) 1395/11/26
پلی وینیل کلراید (PVC) S57   LG     1395/11/26
پلی وینیل کلراید (PVC) S65 سوسپانسیون اروند     1395/11/26
پلی وینیل کلراید (PVC) S65 سوسپانسیون غدیر     1395/11/26
پلی وینیل کلراید (PVC) S57 سوسپانسیون آبادان   1395/11/26
پلی وینیل کلراید (PVC) S57 سوسپانسیون پتروشیمی غدیر   1395/11/26
پلی وینیل کلراید (PVC) S65   آبادان     1395/11/26
پلی وینیل کلراید (PVC) 80         1395/11/26
پلی وینیل کلراید (PVC) 100         1395/11/26
پلی وینیل کلراید (PVC) 102         1395/11/26
پلی وینیل کلراید (PVC) 104         1395/11/26
پلی وینیل کلراید (PVC) 106         1395/11/26
پلی وینیل کلراید (PVC) 108         1395/11/26
پلی وینیل کلراید (PVC) 110         1395/11/26
پلی وینیل کلراید (PVC) 115         1395/11/26
پلی وینیل کلراید (PVC) 120         1395/11/26
پلی وینیل کلراید (PVC) 129         1395/11/26
پلی وینیل کلراید (PVC) OP 415         1395/11/26
پلی وینیل کلراید (PVC) OP 515         1395/11/26
پلی وینیل کلراید (PVC) Op 415 russian         1395/11/26
پلی وینیل کلراید (PVC) A-1         1395/11/26
پلی وینیل کلراید (PVC) ST 1         1395/11/26
پلی وینیل کلراید (PVC) ST 5         1395/11/26
پلی وینیل کلراید (PVC) ST 10         1395/11/26
پلی وینیل کلراید (PVC) A         1395/11/26
پلی وینیل کلراید (PVC) C         1395/11/26
پلی وینیل کلراید (PVC) C-1         1395/11/26
پلی وینیل کلراید (PVC) D         1395/11/26
پلی وینیل کلراید (PVC) E         1395/11/26
پلی وینیل کلراید (PVC) Welding cable sheathing         1395/11/26

قیمت ارز

قیمت طلا و سکه

سوخت و انرژی

[table id=1 /]

قیمت ارز

قیمت روز مواد پلاستیک


گروه پلیمری

گرید

کاربرد

تولید کننده

قیمت (تومان)

توضیحات

تاریخ بروز رسانی
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 5620 تزریقی       1395/11/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 52518 تزریقی   4,530   1395/11/25
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX5 فیلم مارون 4,480   1395/11/20
پلی اتیلن سنگین (HDPE) I3 UV تزریقی       1395/11/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE) I4 UV تزریقی       1395/11/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX2 اکستروژن       1395/11/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE) F7000 فیلم مهر 4,550   1395/11/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 2200         1395/11/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE) BL3 بادی باختر-کرمانشاه 4,470   1395/11/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 0035 بادی   4,860   1395/11/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 3840 دورانی   4,740   1395/11/25
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX3(PE-80 پایپ امیرکبیر 5,390   1395/11/25
پلی اتیلن سنگین (HDPE) HI500 تزریقی   4,540   1395/11/25
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX3(PE-80) لوله شازند اراک 5,320   1395/11/25
پلی اتیلن سنگین (HDPE) BL3 بادی جم 4,470 1395/11/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 5030SA     5,730   1395/10/12
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 60507   جم 4,540   1395/11/12
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX5 فیلم جم 4,500   1395/11/25
پلی اتیلن سنگین (HDPE) HF 5110     4,570   1395/11/25
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 52505   جم     1395/11/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE) BL4         1395/11/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 7000F فیلم ایلام 4,520   1395/11/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE) BL3 بادی مارون 4,490   1395/11/25
پلی اتیلن سنگین (HDPE) CRP100N   جم 4,780 PE-100 1395/11/12
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX3   جم     1395/11/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX5   باختر 4,480   1395/11/25
پلی اتیلن سنگین (HDPE) PE 100   مارون 4,830   1395/11/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 6006   سابیک-Sabic   PE-100 1395/11/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 5218   پتروشیمی تبریز     1395/11/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 52502         1395/11/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 52511         1395/11/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 5001         1395/11/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 60505         1395/11/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 5030SA         1395/11/26
پلی اتیلن سنگین (HPDE) 6040     4,640   1395/10/12
پلی اتیلن سنگین (HPDE) 6070     4,640   1395/10/12
پلی اتیلن سنگین (HPDE) 54B04   پتروشیمی لرستان 4,495   1395/11/12
پلی اتیلن سبک (LDPE) 020 فیلم   5,300   1395/11/26
پلی اتیلن سبک (LDPE) 0075 فیلم   5,300   1395/11/26
پلی اتیلن سبک (LDPE) 0190 فیلم   5,135   1395/11/25
پلی اتیلن سبک (LDPE) 1922     5,030   1395/11/26
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2100 فیلم   5,390   1395/11/25
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2102TN فیلم   5,140   1395/11/20
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2420H     5,085   1395/11/25
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2420D     5,520   1395/11/19
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2004 فیلم   5,030   1395/11/26
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2426K         1395/11/26
پلی اتیلن سبک (LDPE) LTM 2125   آریا ساسول     1395/11/26
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2102TX     5,140   1395/11/20
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2420k     4,990   1395/11/18
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 209AA   امیر کبیر 4,870   1395/11/26
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 22501KJ   امیرکبیر     1395/11/26
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) M500026   Sabic     1395/11/26
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 209AA   اراک 4,825   1395/11/26
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 209KJ   امیرکبیر 4,970   1395/11/12
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 38504         1395/11/26
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 0220AA         1395/11/26
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 0220KJ         1395/11/26
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 22401   پتروشیمی مهاباد     1395/11/26
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE) 22402   پتروشیمی مهاباد 4,470   1395/11/25
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 27402   لرستان     1395/11/26
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 33403   لرستان     1395/11/26
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE) 22501AA     4,575   1395/11/25
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 22403   لرستان     1395/11/26
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) C30S نساجی   5,370   1395/11/25
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) Z30S نساجی – تزریقی   5,155 مارون 1395/11/26
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 510L   زرشیمی 5,185   1395/11/18
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 552R   زرشیمی 5,210   1395/11/25
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) V30S   مارون 5,275   1395/11/24
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 550J   جم 5,340   1395/11/25
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 1102XK     5,130   1395/11/19
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 510L   اراک 5,200   1395/11/24
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 552R   جم 5,220   1395/11/25
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 1102XL     4,725   1395/10/14
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 552J   اراک     1395/11/26
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) V30G         1395/11/26
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 500 P         1395/11/26
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ZH 500 M     4,870   1395/11/12
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) T30S         1395/11/26
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) F30S         1395/11/26
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) PYI-250         1395/11/26
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 510L   جم 5,230   1395/11/19
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) T31S         1395/11/26
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) Z30G نساجی – تزریقی   5,145   1395/11/26
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 060         1395/11/26
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ZH 515MA     5,100   1395/11/18
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 525J     4,250   1395/11/25
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 552R   اراک 5,210   1395/11/25
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 550J   اراک 4,920   1395/11/12
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 550J   نوید زرشیمی     1395/11/26
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 500N         1395/11/26
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 552R   مارون 5,210   1395/11/25
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ZH 422 H         1395/11/26
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) P-SIF-30         1395/11/26
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 080         1395/11/26
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 1102L         1395/11/26
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) T30G         1395/11/26
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) C30G     4,975   1395/11/16
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) V30S   اراک     1395/11/26
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 1102K   رجـال     1395/11/26
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EP 440L     5,020   1395/11/26
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) ZB 332L     4,730   1395/11/25
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EP 548R     5,140   1395/11/25
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R40   اراک 5,040   1395/11/25
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) 332C     6,050 1395/11/25
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) MR230 C     5,295   1395/11/25
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) ZR230 C     5,295   1395/11/25
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) RP340 N     5,020   1395/11/24
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) J740     6,530   1395/11/25
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) M1600     6,935   1395/11/20
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) RP270 G پلی پروپیلن بادی (PP Blow Molding)   5,295 شازند اراک 1395/11/25
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R60     5,045   1395/11/25
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R40   مارون 5,040   1395/11/25
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EP 440G     4,900   1395/11/23
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) J580S         1395/11/26
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) J550S         1395/11/26
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) RP340 R     5,075   1395/11/23
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) RP230C         1395/11/26
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) 2X83CE         1395/11/26
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R2400         1395/11/26
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) 560       PP شفاف 1395/11/26
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R200P     6,245   1395/11/23
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EPS 30 R         1395/11/26
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EPX-3130 UV         1395/11/26
پلی استایرن معمولی (GPPS) 1540   تبريز 6,120 کریستال 1395/11/26
پلی استایرن معمولی (GPPS) کریستال طه         1395/11/26
پلی استایرن معمولی (GPPS) G144   کره 6,120   1395/11/23
پلی استایرن معمولی (GPPS) 861   کره     1395/11/26
پلی استایرن معمولی (GPPS) 336     5,920   1395/11/23
پلی استایرن معمولی (GPPS) 5250   تایوان 6,120   1395/11/23
پلی استایرن معمولی (GPPS) 1551     5,870 کریستال تخت جمشید 1395/11/23
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 7240   تبريز 6,330 هایمپک 1395/11/26
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 350   تایوان 5,720   1395/11/06
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 9450   تایوان 5,820   1395/11/06
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 425   کـره     1395/11/26
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 724   کـره 6,180   1395/11/25
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 850         1395/11/26
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 5157     7,530   1395/10/06
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) SD 0150   تبريز 9,320   1395/11/25
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10415   گلپایگان-قائد بصیر 9,320   1395/11/20
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N50   گلپایگان-قائد بصیر 9,320   1395/11/25
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10417   گلپایگان-قائد بصیر 8,650   1395/11/10
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N70   گلپایگان-قائد بصیر 8,420   1395/11/12
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N80   گلپایگان-قائد بصیر     1395/11/26
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10715   گلپایگان-قائد بصیر     1395/11/26
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10720   گلپایگان-قائد بصیر 9,000   1395/11/05
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10733   گلپایگان-قائد بصیر 8,730   1395/11/10
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10730         1395/11/26
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 90913   گلپایگان-قائدبصیر 9,520   1395/11/20
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) HI 121 High Heat       1395/11/26
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N10         1395/11/26
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N 40     8,420   1395/11/12
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10620         1395/11/26
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10442         1395/11/26
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10210         1395/11/26
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) HR2340       مقاوم به حرارت 1395/11/26
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) W157     9,230   1395/11/25
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N 75         1395/11/26
پلی اتیلن ترفتالات (PET) TG641         1395/11/26
پلی اتیلن ترفتالات (PET) BG821   Lottechem 4,580 کو آپ 1395/11/19
پلى اتيلن ترفتالات (PET) Super Bright         1395/11/26
پلى اتيلن ترفتالات (PET) BG781     4,470   1395/11/25
پلى اتيلن ترفتالات (PET) BG785         1395/11/26
پلى اتيلن ترفتالات (PET) BG825     4,470   1395/11/25
پلی اتیلن ترفتالات (PET) BG 821   تندگویان     1395/11/26
پلی اتیلن ترفتالات (PET) 761         1395/11/26
پلی وینیل کلراید (PVC) S65 سوسپانسیون بندر امام     1395/11/26
پلی وینیل کلراید (PVC) S60 سوسپانسیون بندر امام   1395/11/26
پلی وینیل کلراید (PVC) S70 سوسپانسیون بندر امام     1395/11/26
پلی وینیل کلراید (PVC) 741         1395/11/26
پلی وینیل کلراید (PVC) 701         1395/11/26
پلی وینیل کلراید (PVC) 703         1395/11/26
پلی وینیل کلراید (PVC) EM2070   هانوا   امولسیونی (emulsion) 1395/11/26
پلی وینیل کلراید (PVC) EM 3090   هانوا   امولسیونی (emulsion) 1395/11/26
پلی وینیل کلراید (PVC) PB 1202   LG   امولسیونی (emulsion) 1395/11/26
پلی وینیل کلراید (PVC) PB 1302   LG   امولسیونی (emulsion) 1395/11/26
پلی وینیل کلراید (PVC) S57   LG     1395/11/26
پلی وینیل کلراید (PVC) S65 سوسپانسیون اروند     1395/11/26
پلی وینیل کلراید (PVC) S65 سوسپانسیون غدیر     1395/11/26
پلی وینیل کلراید (PVC) S57 سوسپانسیون آبادان   1395/11/26
پلی وینیل کلراید (PVC) S57 سوسپانسیون پتروشیمی غدیر   1395/11/26
پلی وینیل کلراید (PVC) S65   آبادان     1395/11/26
پلی وینیل کلراید (PVC) 80         1395/11/26
پلی وینیل کلراید (PVC) 100         1395/11/26
پلی وینیل کلراید (PVC) 102         1395/11/26
پلی وینیل کلراید (PVC) 104         1395/11/26
پلی وینیل کلراید (PVC) 106         1395/11/26
پلی وینیل کلراید (PVC) 108         1395/11/26
پلی وینیل کلراید (PVC) 110         1395/11/26
پلی وینیل کلراید (PVC) 115         1395/11/26
پلی وینیل کلراید (PVC) 120         1395/11/26
پلی وینیل کلراید (PVC) 129         1395/11/26
پلی وینیل کلراید (PVC) OP 415         1395/11/26
پلی وینیل کلراید (PVC) OP 515         1395/11/26
پلی وینیل کلراید (PVC) Op 415 russian         1395/11/26
پلی وینیل کلراید (PVC) A-1         1395/11/26
پلی وینیل کلراید (PVC) ST 1         1395/11/26
پلی وینیل کلراید (PVC) ST 5         1395/11/26
پلی وینیل کلراید (PVC) ST 10         1395/11/26
پلی وینیل کلراید (PVC) A         1395/11/26
پلی وینیل کلراید (PVC) C         1395/11/26
پلی وینیل کلراید (PVC) C-1         1395/11/26
پلی وینیل کلراید (PVC) D         1395/11/26
پلی وینیل کلراید (PVC) E         1395/11/26
پلی وینیل کلراید (PVC) Welding cable sheathing         1395/11/26

قیمت لاستیک خام

قیمت طلا و سکه

سوخت و انرژی