قیمت روز مواد پلاستیک


گروه پلیمری

گرید

کاربرد

تولید کننده

قیمت (تومان)

توضیحات

تاریخ بروز رسانی
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 5620 تزریقی پتروشیمی اراک 1397/09/15
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 52518 تزریقی پتروشیمی جم 11,960 1397/09/14
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX5 فیلم پتروشیمی مارون 11,090 1397/09/15
پلی اتیلن سنگین (HDPE) I3 UV تزریقی 1397/09/15
پلی اتیلن سنگین (HDPE) I4 UV تزریقی 1397/09/15
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX2 اکستروژن 1397/09/15
پلی اتیلن سنگین (HDPE) F7000 فیلم پتروشیمی مهر 11,180 1397/09/15
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 2200 پتروشیمی ایلام 1397/09/15
پلی اتیلن سنگین (HDPE) BL3 بادی پتروشیمی باختر-کرمانشاه 10,620 1397/09/15
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 0035 بادی پتروشیمی بندرامام 10,930 1397/09/15
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 3840 دورانی پتروشیمی تبریز 10,050 1397/09/15
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX3(PE-80 پایپ پتروشیمی امیرکبیر 11,350 1397/09/15
پلی اتیلن سنگین (HDPE) HI500 تزریقی پتروشیمی بندرامام 11,650 1397/09/14
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX3(PE-80) لوله پتروشیمی شازند اراک 11,400 1397/09/15
پلی اتیلن سنگین (HDPE) BL3 بادی پتروشیمی جم 10,650 1397/09/15
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 5030SA تزریقی پتروشیمی تبریز 17,100 1397/08/20
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 60507 جم 10,730 1397/07/30
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX5 فیلم پتروشیمی جم 11,090 1397/09/15
پلی اتیلن سنگین (HDPE) HF 5110 فیلم پتروشیمی آریاساسول 11,530 1397/09/15
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 52505 جم 10,150 1397/09/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE) BL4 پتروشیمی باختر 10,650 1397/07/24
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 7000F فیلم پتروشیمی ایلام 11,170 1397/09/15
پلی اتیلن سنگین (HDPE) BL3 بادی پتروشیمی مارون 10,650 1397/09/15
پلی اتیلن سنگین (HDPE) CRP100N جم 11,400 PE-100 1397/09/15
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX3 پایپ پتروشیمی جم 1397/09/15
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX5 فیلم پتروشیمی باختر 11,100 1397/09/15
پلی اتیلن سنگین (HDPE) PE100 پایپ پتروشیمی مارون 11,400 1397/09/11
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 6006 سابیک-Sabic PE-100 1397/09/15
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 5218 پتروشیمی تبریز 1397/09/15
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 52502 پتروشیمی جم 1397/09/15
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 52511 1397/09/15
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 5001 1397/09/15
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 60505 1397/09/15
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 5030SA 1397/09/15
پلی اتیلن سنگین (HPDE) 6040 تزریقی پتروشیمی جم 1397/09/15
پلی اتیلن سنگین (HPDE) 6070 1397/09/15
پلی اتیلن سنگین (HPDE) 54B04 پتروشیمی لرستان 1397/09/15
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 3490 پایپ – PE100 بروج خود رنگ مشکی 1397/09/15
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX3 پایپ ایلام 1397/09/15
پلی اتیلن سنگین (HDPE) PE 100 پایپ اراک 1397/09/15
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 62N07 تزریقی پتروشیمی مهاباد 11,685 1397/09/11
پلی اتیلن سنگین (HDPE) S5000 9,750 1397/09/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 3840 دورانی پتروشیمی اراک 10,000 1397/09/15
پلی اتیلن سبک (LDPE) 020 فیلم پتروشیمی بندرامام 10,550 1397/09/15
پلی اتیلن سبک (LDPE) 0075 فیلم پتروشیمی بندرامام 10,630 1397/09/15
پلی اتیلن سبک (LDPE) 0190 فیلم پتروشیمی آریاساسول 10,440 1397/09/03
پلی اتیلن سبک (LDPE) 1922 تزریقی پتروشیمی لاله 10,350 1397/08/20
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2100 فیلم پتروشیمی لاله 12,400 1397/07/23
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2102TN فیلم پتروشیمی لاله 10,300 1397/09/12
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2420H پتروشیمی امیرکبیر 10,800 1397/09/15
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2420D پتروشیمی امیرکبیر 11,300 1397/09/11
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2004TC فیلم پتروشیمی لاله 1397/09/15
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2426K 1397/09/15
پلی اتیلن سبک (LDPE) LTM 2125 آریا ساسول 1397/09/15
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2102TX فیلم پتروشیمی لاله 10,300 1397/09/12
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2420K فیلم پتروشیمی امیرکبیر 1397/09/15
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2420H فیلم پتروشیمی کردستان 1397/09/15
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2420E02 11,800 1397/07/23
پلی اتیلن سبک (LDPE) 1922 تزریقی آریاساسول 12,420 1397/07/09
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2420F فيلم اميركبير 12,450 1397/06/14
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 209AA فیلم پتروشیمی امیر کبیر 11,530 1397/09/15
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 22501KJ فیلم پتروشیمی جم 1397/09/15
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) M500026 Sabic 1397/09/15
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 209AA فیلم پتروشیمی اراک 11,250 1397/09/15
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 209KJ فیلم پتروشیمی امیرکبیر 1397/09/15
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 38504 1397/09/15
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 0220AA 1397/09/15
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 0220KJ 1397/09/15
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 22401 پتروشیمی مهاباد 1397/09/15
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE) 22402 فیلم پتروشیمی مهاباد 1397/09/15
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 27402 لرستان 1397/09/15
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 33403 لرستان 1397/09/15
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE) 22501AA فیلم پتروشیمی جم 12,585 1397/07/11
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 22403 لرستان 1397/09/15
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 22B02 تزریقی پتروشیمی مهاباد 10,450 1397/08/21
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) C30S نساجی- تزریقی پتروشیمی مارون 11,690 1397/09/15
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) Z30S نساجی- تزریقی پتروشیمی مارون 1397/09/15
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ZH 510L نساجی- تزریقی پتروشیمی نوید زر شیمی 1397/09/15
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 552R نوید زرشیمی 12,360 1397/09/15
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) V30S تزریقی پتروشیمی مارون 1397/09/15
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 550J نساجی- تزریقی پتروشیمی جم 17,100 1397/07/17
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 1102XK نساجی- تزریقی پتروشیمی رجال 13,250 درب پتروشیمی 1397/07/29
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 510L اراک 1397/09/15
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 552R نساجی- تزریقی پتروشیمی جم 12,360 1397/09/15
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 1102XL نساجی- تزریقی پتروشیمی رجال 12,670 1397/06/06
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 552J اراک 1397/09/15
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) V30G تزریقی پتروشیمی مارون 15,850 1397/07/08
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 500 P پتروشیمی جم 1397/09/15
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ZH 500 M نساجی- تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی 1397/09/15
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) T30S 1397/09/15
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) F30S 1397/09/15
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) PYI-250 نساجی- تزریقی پتروشیمی پلی نار 1397/09/15
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 510L نساجی- تزریقی پتروشیمی جم 11,790 1397/09/12
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) T31S 1397/09/15
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) Z30G تزریقی پتروشیمی مارون 12,340 1397/09/15
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 060 نساجی- تزریقی پتروشیمی پلی نار 13,600 درب پتروشیمی 1397/08/07
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ZH 515MA تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی 12,630 1397/09/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 525J نساجی- تزریقی پتروشیمی مارون 1397/09/15
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 552R نساجی- تزریقی پتروشیمی اراک 12,360 1397/09/15
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 550J اراک 1397/09/15
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 550J نساجی- تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی 1397/09/15
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 500N 1397/09/15
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 552R نساجی- تزریقی پتروشیمی مارون 12,360 1397/09/15
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ZH 422 H 1397/09/15
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) P-SIF-30 1397/09/15
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 080 1397/09/15
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 1102L نساجی- تزریقی پتروشیمی رجال 1397/09/15
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) T30G 1397/09/15
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) C30G تزریقی پتروشیمی مارون 13,600 1397/08/07
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) V30S تزریقی پتروشیمی اراک 1397/09/15
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 1102K رجـال 1397/09/15
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 380 پلی نار 1397/09/15
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 030 پلی نار 1397/09/15
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 500J نساجی- تزریقی پتروشیمی مارون 1397/09/15
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) X30G تزریقی پتروشیمی مارون 1397/09/15
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 525J نساجی- تزریقی پتروشیمی جم 17,750 1397/07/23
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) Z30S تزریقی پتروشیمی شازند اراک 12,400 1397/09/15
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EP 440L تزریقی پتروشیمی جم 12,750 1397/09/15
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) ZB 332L تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی 12,050 1397/08/21
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EP 548R تزریقی پتروشیمی جم 12,950 1397/09/15
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R40 تزریقی پتروشیمی اراک 14,200 1397/09/15
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) 332C اتصالات پتروشیمی نوید زرشیمی 16,350 1397/08/12
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) MR230 C لوله پتروشیمی مارون 13,580 1397/09/12
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) ZR230 C لوله پتروشیمی نوید زرشیمی 13,580 1397/09/12
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) RP340 N 1397/09/15
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) J740 تزریقی هیوسانگ 12,850 1397/09/15
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) M1600 تزریقی ال جی 14,650 1397/09/15
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) RP270 G بادی (PP Blow Molding) پتروشیمی اراک 16,400 شازند اراک 1397/09/15
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R60 اتصالات پتروشیمی اراک 1397/09/15
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R40 تزریقی پتروشیمی مارون 1397/09/15
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EP 440G اتصالات پتروشیمی جم 12,550 1397/09/15
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) J580S 1397/09/15
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) J550S 1397/09/15
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) RP340 R تزریقی پتروشیمی جم 22,000 1397/09/12
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) RP230C 1397/09/15
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) 2X83CE پتروشیمی اراک 1397/09/15
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R2400 پایپ 11,050 1397/04/09
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) 560 PP شفاف 1397/09/15
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R200P پایپ هیوسانگ 15,100 1397/09/15
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EPS 30 R 1397/09/15
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EPX-3130 UV 1397/09/15
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) 548T IML- تزریقی پتروشیمی جم 14,000 1397/09/15
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) ZR340 تزریقی پتروشیمی نوید زر شیمی 14,535 1397/08/28
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) RP345 تزریقی- IML پتروشیمی جم 21,900 1397/07/01
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) تزریق پتروشیمی اراک 1397/09/15
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) تزریق پتروشیمی اراک 1397/09/15
پلی استایرن معمولی (GPPS) 1540 تبريز 11,950 کریستال 1397/09/15
پلی استایرن معمولی (GPPS) کریستال طه 1397/09/15
پلی استایرن معمولی (GPPS) G144 کره 1397/09/15
پلی استایرن معمولی (GPPS) 861 کره 1397/09/15
پلی استایرن معمولی (GPPS) 336 1397/09/15
پلی استایرن معمولی (GPPS) 5250 تایوان 1397/09/15
پلی استایرن معمولی (GPPS) 1551 11,800 کریستال تخت جمشید 1397/09/15
پلی استایرن معمولی (GPPS) 1160 تبريز 1397/09/15
پلی استایرن معمولی (GPPS) 1460 تبريز 1397/09/15
پلی استایرن معمولی (GPPS) N32 11,550 1397/07/17
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 7240 تبريز 12,300 هایمپک 1397/09/15
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 350 تایوان 1397/09/15
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 9450 تایوان 8,450 1397/02/09
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 425 کـره 1397/09/15
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 724 کـره 13,150 1397/08/19
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 850 1397/09/15
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 5157 1397/09/15
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 616 تایوان 1397/09/15
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) SD 0150 تبريز 14,800 1397/09/15
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10415 گلپایگان-قائد بصیر 19,350 1397/09/15
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N50 گلپایگان-قائد بصیر 16,900 1397/09/15
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10417 گلپایگان-قائد بصیر 19,350 1397/09/15
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N70 گلپایگان-قائد بصیر 18,430 1397/08/05
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N80 گلپایگان-قائد بصیر 1397/09/15
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10715 گلپایگان-قائد بصیر 1397/09/15
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10720 گلپایگان-قائد بصیر 19,800 1397/09/15
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10733 گلپایگان-قائد بصیر 21,300 1397/09/15
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10730 10,950 1397/04/03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 90913 گلپایگان-قائدبصیر 20,200 1397/08/05
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) HI 121 High Heat 1397/09/15
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N10 1397/09/15
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N40 1397/09/15
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10620 1397/09/15
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10442 1397/09/15
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10210 1397/09/15
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) HR2340 مقاوم به حرارت 1397/09/15
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) W157 1397/09/15
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N 75 1397/09/15
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 777C High Heat Chimei-taiwan 1397/09/15
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) DH500 High Heat گلپایگان 1397/09/15
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 2330 High Heat تبریز 1397/09/15
اکریلونیتریل بوتادین استایرن /پلی
کربنات(PC/ABS)
265N گلپایگان 1397/09/15
پلی اتیلن ترفتالات (PET) TG641 1397/09/15
پلی اتیلن ترفتالات (PET) BG821 Lottechem کو آپ 1397/09/15
پلى اتيلن ترفتالات (PET) Super Bright 1397/09/15
پلى اتيلن ترفتالات (PET) BG781 پتروشیمی تندگویان 14,200 1397/09/15
پلى اتيلن ترفتالات (PET) BG785 پتروشیمی تندگویان 24,150 1397/07/15
پلى اتيلن ترفتالات (PET) BG825 پتروشیمی تندگویان 24,800 1397/07/15
پلی اتیلن ترفتالات (PET) BG 821 تندگویان درب پتروشیمی 1397/09/15
پلی اتیلن ترفتالات (PET) 761 1397/09/15
پلى اتيلن ترفتالات (PET) 821 بطري TK Chemical 15,000 TEX PET 1397/09/15
پلی اتیلن ترفتالات (PET) TG645 تندگویان 17,100 1397/08/12
پلی وینیل کلراید (PVC) S65 سوسپانسیون بندر امام 1397/09/15
پلی وینیل کلراید (PVC) S60 سوسپانسیون بندر امام 11,700 1397/06/07
پلی وینیل کلراید (PVC) S70 سوسپانسیون آبادان 15,050 1397/08/19
پلی وینیل کلراید (PVC) 741 1397/09/15
پلی وینیل کلراید (PVC) 701 1397/09/15
پلی وینیل کلراید (PVC) 703 1397/09/15
پلی وینیل کلراید (PVC) EM2070 هانوا امولسیونی (emulsion) 1397/09/15
پلی وینیل کلراید (PVC) EM 3090 هانوا امولسیونی (emulsion) 1397/09/15
پلی وینیل کلراید (PVC) PB 1202 LG امولسیونی (emulsion) 1397/09/15
پلی وینیل کلراید (PVC) PB 1302 LG امولسیونی (emulsion) 1397/09/15
پلی وینیل کلراید (PVC) S57 LG 1397/09/15
پلی وینیل کلراید (PVC) S65 سوسپانسیون اروند 8,300 1397/09/12
پلی وینیل کلراید (PVC) S65 سوسپانسیون غدیر 8,340 1397/09/12
پلی وینیل کلراید (PVC) S57 سوسپانسیون آبادان 5,300 1397/02/27
پلی وینیل کلراید (PVC) S57 سوسپانسیون پتروشیمی غدیر 1397/09/15
پلی وینیل کلراید (PVC) S65 آبادان 13,900 درب پتروشیمی 1397/07/15
پلی وینیل کلراید (PVC) 80 1397/09/15
پلی وینیل کلراید (PVC) 100 1397/09/15
پلی وینیل کلراید (PVC) 102 1397/09/15
پلی وینیل کلراید (PVC) 104 1397/09/15
پلی وینیل کلراید (PVC) 106 1397/09/15
پلی وینیل کلراید (PVC) 108 1397/09/15
پلی وینیل کلراید (PVC) 110 1397/09/15
پلی وینیل کلراید (PVC) 115 1397/09/15
پلی وینیل کلراید (PVC) 120 1397/09/15
پلی وینیل کلراید (PVC) 129 1397/09/15
پلی وینیل کلراید (PVC) OP 415 1397/09/15
پلی وینیل کلراید (PVC) OP 515 1397/09/15
پلی وینیل کلراید (PVC) Op 415 russian 1397/09/15
پلی وینیل کلراید (PVC) A-1 1397/09/15
پلی وینیل کلراید (PVC) ST 1 1397/09/15
پلی وینیل کلراید (PVC) ST 5 1397/09/15
پلی وینیل کلراید (PVC) ST 10 1397/09/15
پلی وینیل کلراید (PVC) A 1397/09/15
پلی وینیل کلراید (PVC) C 1397/09/15
پلی وینیل کلراید (PVC) C-1 1397/09/15
پلی وینیل کلراید (PVC) D 1397/09/15
پلی وینیل کلراید (PVC) E 1397/09/15
پلی وینیل کلراید (PVC) Welding cable sheathing 1397/09/15
پلی وینیل کلراید (PVC) S65 بندر امام 8,300 درب پتروشیمی 1397/09/12
پلی وینیل کلراید (PVC) S65 سوسپانسیون اروند درب پتروشیمی 1397/09/15
پلی وینیل کلراید (PVC) S65 سوسپانسیون غدیر درب پتروشیمی 1397/09/15

قیمت ارز

قیمت طلا و سکه

سوخت و انرژی

[table id=1 /]

قیمت ارز

قیمت روز مواد پلاستیک


گروه پلیمری

گرید

کاربرد

تولید کننده

قیمت (تومان)

توضیحات

تاریخ بروز رسانی
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 5620 تزریقی پتروشیمی اراک 1397/09/15
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 52518 تزریقی پتروشیمی جم 11,960 1397/09/14
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX5 فیلم پتروشیمی مارون 11,090 1397/09/15
پلی اتیلن سنگین (HDPE) I3 UV تزریقی 1397/09/15
پلی اتیلن سنگین (HDPE) I4 UV تزریقی 1397/09/15
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX2 اکستروژن 1397/09/15
پلی اتیلن سنگین (HDPE) F7000 فیلم پتروشیمی مهر 11,180 1397/09/15
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 2200 پتروشیمی ایلام 1397/09/15
پلی اتیلن سنگین (HDPE) BL3 بادی پتروشیمی باختر-کرمانشاه 10,620 1397/09/15
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 0035 بادی پتروشیمی بندرامام 10,930 1397/09/15
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 3840 دورانی پتروشیمی تبریز 10,050 1397/09/15
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX3(PE-80 پایپ پتروشیمی امیرکبیر 11,350 1397/09/15
پلی اتیلن سنگین (HDPE) HI500 تزریقی پتروشیمی بندرامام 11,650 1397/09/14
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX3(PE-80) لوله پتروشیمی شازند اراک 11,400 1397/09/15
پلی اتیلن سنگین (HDPE) BL3 بادی پتروشیمی جم 10,650 1397/09/15
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 5030SA تزریقی پتروشیمی تبریز 17,100 1397/08/20
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 60507 جم 10,730 1397/07/30
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX5 فیلم پتروشیمی جم 11,090 1397/09/15
پلی اتیلن سنگین (HDPE) HF 5110 فیلم پتروشیمی آریاساسول 11,530 1397/09/15
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 52505 جم 10,150 1397/09/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE) BL4 پتروشیمی باختر 10,650 1397/07/24
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 7000F فیلم پتروشیمی ایلام 11,170 1397/09/15
پلی اتیلن سنگین (HDPE) BL3 بادی پتروشیمی مارون 10,650 1397/09/15
پلی اتیلن سنگین (HDPE) CRP100N جم 11,400 PE-100 1397/09/15
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX3 پایپ پتروشیمی جم 1397/09/15
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX5 فیلم پتروشیمی باختر 11,100 1397/09/15
پلی اتیلن سنگین (HDPE) PE100 پایپ پتروشیمی مارون 11,400 1397/09/11
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 6006 سابیک-Sabic PE-100 1397/09/15
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 5218 پتروشیمی تبریز 1397/09/15
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 52502 پتروشیمی جم 1397/09/15
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 52511 1397/09/15
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 5001 1397/09/15
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 60505 1397/09/15
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 5030SA 1397/09/15
پلی اتیلن سنگین (HPDE) 6040 تزریقی پتروشیمی جم 1397/09/15
پلی اتیلن سنگین (HPDE) 6070 1397/09/15
پلی اتیلن سنگین (HPDE) 54B04 پتروشیمی لرستان 1397/09/15
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 3490 پایپ – PE100 بروج خود رنگ مشکی 1397/09/15
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX3 پایپ ایلام 1397/09/15
پلی اتیلن سنگین (HDPE) PE 100 پایپ اراک 1397/09/15
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 62N07 تزریقی پتروشیمی مهاباد 11,685 1397/09/11
پلی اتیلن سنگین (HDPE) S5000 9,750 1397/09/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 3840 دورانی پتروشیمی اراک 10,000 1397/09/15
پلی اتیلن سبک (LDPE) 020 فیلم پتروشیمی بندرامام 10,550 1397/09/15
پلی اتیلن سبک (LDPE) 0075 فیلم پتروشیمی بندرامام 10,630 1397/09/15
پلی اتیلن سبک (LDPE) 0190 فیلم پتروشیمی آریاساسول 10,440 1397/09/03
پلی اتیلن سبک (LDPE) 1922 تزریقی پتروشیمی لاله 10,350 1397/08/20
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2100 فیلم پتروشیمی لاله 12,400 1397/07/23
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2102TN فیلم پتروشیمی لاله 10,300 1397/09/12
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2420H پتروشیمی امیرکبیر 10,800 1397/09/15
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2420D پتروشیمی امیرکبیر 11,300 1397/09/11
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2004TC فیلم پتروشیمی لاله 1397/09/15
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2426K 1397/09/15
پلی اتیلن سبک (LDPE) LTM 2125 آریا ساسول 1397/09/15
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2102TX فیلم پتروشیمی لاله 10,300 1397/09/12
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2420K فیلم پتروشیمی امیرکبیر 1397/09/15
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2420H فیلم پتروشیمی کردستان 1397/09/15
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2420E02 11,800 1397/07/23
پلی اتیلن سبک (LDPE) 1922 تزریقی آریاساسول 12,420 1397/07/09
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2420F فيلم اميركبير 12,450 1397/06/14
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 209AA فیلم پتروشیمی امیر کبیر 11,530 1397/09/15
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 22501KJ فیلم پتروشیمی جم 1397/09/15
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) M500026 Sabic 1397/09/15
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 209AA فیلم پتروشیمی اراک 11,250 1397/09/15
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 209KJ فیلم پتروشیمی امیرکبیر 1397/09/15
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 38504 1397/09/15
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 0220AA 1397/09/15
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 0220KJ 1397/09/15
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 22401 پتروشیمی مهاباد 1397/09/15
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE) 22402 فیلم پتروشیمی مهاباد 1397/09/15
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 27402 لرستان 1397/09/15
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 33403 لرستان 1397/09/15
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE) 22501AA فیلم پتروشیمی جم 12,585 1397/07/11
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 22403 لرستان 1397/09/15
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 22B02 تزریقی پتروشیمی مهاباد 10,450 1397/08/21
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) C30S نساجی- تزریقی پتروشیمی مارون 11,690 1397/09/15
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) Z30S نساجی- تزریقی پتروشیمی مارون 1397/09/15
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ZH 510L نساجی- تزریقی پتروشیمی نوید زر شیمی 1397/09/15
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 552R نوید زرشیمی 12,360 1397/09/15
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) V30S تزریقی پتروشیمی مارون 1397/09/15
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 550J نساجی- تزریقی پتروشیمی جم 17,100 1397/07/17
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 1102XK نساجی- تزریقی پتروشیمی رجال 13,250 درب پتروشیمی 1397/07/29
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 510L اراک 1397/09/15
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 552R نساجی- تزریقی پتروشیمی جم 12,360 1397/09/15
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 1102XL نساجی- تزریقی پتروشیمی رجال 12,670 1397/06/06
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 552J اراک 1397/09/15
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) V30G تزریقی پتروشیمی مارون 15,850 1397/07/08
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 500 P پتروشیمی جم 1397/09/15
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ZH 500 M نساجی- تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی 1397/09/15
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) T30S 1397/09/15
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) F30S 1397/09/15
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) PYI-250 نساجی- تزریقی پتروشیمی پلی نار 1397/09/15
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 510L نساجی- تزریقی پتروشیمی جم 11,790 1397/09/12
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) T31S 1397/09/15
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) Z30G تزریقی پتروشیمی مارون 12,340 1397/09/15
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 060 نساجی- تزریقی پتروشیمی پلی نار 13,600 درب پتروشیمی 1397/08/07
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ZH 515MA تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی 12,630 1397/09/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 525J نساجی- تزریقی پتروشیمی مارون 1397/09/15
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 552R نساجی- تزریقی پتروشیمی اراک 12,360 1397/09/15
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 550J اراک 1397/09/15
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 550J نساجی- تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی 1397/09/15
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 500N 1397/09/15
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 552R نساجی- تزریقی پتروشیمی مارون 12,360 1397/09/15
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ZH 422 H 1397/09/15
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) P-SIF-30 1397/09/15
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 080 1397/09/15
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 1102L نساجی- تزریقی پتروشیمی رجال 1397/09/15
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) T30G 1397/09/15
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) C30G تزریقی پتروشیمی مارون 13,600 1397/08/07
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) V30S تزریقی پتروشیمی اراک 1397/09/15
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 1102K رجـال 1397/09/15
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 380 پلی نار 1397/09/15
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 030 پلی نار 1397/09/15
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 500J نساجی- تزریقی پتروشیمی مارون 1397/09/15
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) X30G تزریقی پتروشیمی مارون 1397/09/15
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 525J نساجی- تزریقی پتروشیمی جم 17,750 1397/07/23
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) Z30S تزریقی پتروشیمی شازند اراک 12,400 1397/09/15
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EP 440L تزریقی پتروشیمی جم 12,750 1397/09/15
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) ZB 332L تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی 12,050 1397/08/21
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EP 548R تزریقی پتروشیمی جم 12,950 1397/09/15
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R40 تزریقی پتروشیمی اراک 14,200 1397/09/15
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) 332C اتصالات پتروشیمی نوید زرشیمی 16,350 1397/08/12
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) MR230 C لوله پتروشیمی مارون 13,580 1397/09/12
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) ZR230 C لوله پتروشیمی نوید زرشیمی 13,580 1397/09/12
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) RP340 N 1397/09/15
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) J740 تزریقی هیوسانگ 12,850 1397/09/15
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) M1600 تزریقی ال جی 14,650 1397/09/15
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) RP270 G بادی (PP Blow Molding) پتروشیمی اراک 16,400 شازند اراک 1397/09/15
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R60 اتصالات پتروشیمی اراک 1397/09/15
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R40 تزریقی پتروشیمی مارون 1397/09/15
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EP 440G اتصالات پتروشیمی جم 12,550 1397/09/15
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) J580S 1397/09/15
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) J550S 1397/09/15
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) RP340 R تزریقی پتروشیمی جم 22,000 1397/09/12
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) RP230C 1397/09/15
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) 2X83CE پتروشیمی اراک 1397/09/15
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R2400 پایپ 11,050 1397/04/09
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) 560 PP شفاف 1397/09/15
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R200P پایپ هیوسانگ 15,100 1397/09/15
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EPS 30 R 1397/09/15
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EPX-3130 UV 1397/09/15
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) 548T IML- تزریقی پتروشیمی جم 14,000 1397/09/15
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) ZR340 تزریقی پتروشیمی نوید زر شیمی 14,535 1397/08/28
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) RP345 تزریقی- IML پتروشیمی جم 21,900 1397/07/01
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) تزریق پتروشیمی اراک 1397/09/15
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) تزریق پتروشیمی اراک 1397/09/15
پلی استایرن معمولی (GPPS) 1540 تبريز 11,950 کریستال 1397/09/15
پلی استایرن معمولی (GPPS) کریستال طه 1397/09/15
پلی استایرن معمولی (GPPS) G144 کره 1397/09/15
پلی استایرن معمولی (GPPS) 861 کره 1397/09/15
پلی استایرن معمولی (GPPS) 336 1397/09/15
پلی استایرن معمولی (GPPS) 5250 تایوان 1397/09/15
پلی استایرن معمولی (GPPS) 1551 11,800 کریستال تخت جمشید 1397/09/15
پلی استایرن معمولی (GPPS) 1160 تبريز 1397/09/15
پلی استایرن معمولی (GPPS) 1460 تبريز 1397/09/15
پلی استایرن معمولی (GPPS) N32 11,550 1397/07/17
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 7240 تبريز 12,300 هایمپک 1397/09/15
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 350 تایوان 1397/09/15
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 9450 تایوان 8,450 1397/02/09
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 425 کـره 1397/09/15
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 724 کـره 13,150 1397/08/19
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 850 1397/09/15
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 5157 1397/09/15
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 616 تایوان 1397/09/15
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) SD 0150 تبريز 14,800 1397/09/15
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10415 گلپایگان-قائد بصیر 19,350 1397/09/15
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N50 گلپایگان-قائد بصیر 16,900 1397/09/15
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10417 گلپایگان-قائد بصیر 19,350 1397/09/15
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N70 گلپایگان-قائد بصیر 18,430 1397/08/05
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N80 گلپایگان-قائد بصیر 1397/09/15
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10715 گلپایگان-قائد بصیر 1397/09/15
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10720 گلپایگان-قائد بصیر 19,800 1397/09/15
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10733 گلپایگان-قائد بصیر 21,300 1397/09/15
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10730 10,950 1397/04/03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 90913 گلپایگان-قائدبصیر 20,200 1397/08/05
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) HI 121 High Heat 1397/09/15
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N10 1397/09/15
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N40 1397/09/15
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10620 1397/09/15
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10442 1397/09/15
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10210 1397/09/15
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) HR2340 مقاوم به حرارت 1397/09/15
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) W157 1397/09/15
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N 75 1397/09/15
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 777C High Heat Chimei-taiwan 1397/09/15
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) DH500 High Heat گلپایگان 1397/09/15
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 2330 High Heat تبریز 1397/09/15
اکریلونیتریل بوتادین استایرن /پلی
کربنات(PC/ABS)
265N گلپایگان 1397/09/15
پلی اتیلن ترفتالات (PET) TG641 1397/09/15
پلی اتیلن ترفتالات (PET) BG821 Lottechem کو آپ 1397/09/15
پلى اتيلن ترفتالات (PET) Super Bright 1397/09/15
پلى اتيلن ترفتالات (PET) BG781 پتروشیمی تندگویان 14,200 1397/09/15
پلى اتيلن ترفتالات (PET) BG785 پتروشیمی تندگویان 24,150 1397/07/15
پلى اتيلن ترفتالات (PET) BG825 پتروشیمی تندگویان 24,800 1397/07/15
پلی اتیلن ترفتالات (PET) BG 821 تندگویان درب پتروشیمی 1397/09/15
پلی اتیلن ترفتالات (PET) 761 1397/09/15
پلى اتيلن ترفتالات (PET) 821 بطري TK Chemical 15,000 TEX PET 1397/09/15
پلی اتیلن ترفتالات (PET) TG645 تندگویان 17,100 1397/08/12
پلی وینیل کلراید (PVC) S65 سوسپانسیون بندر امام 1397/09/15
پلی وینیل کلراید (PVC) S60 سوسپانسیون بندر امام 11,700 1397/06/07
پلی وینیل کلراید (PVC) S70 سوسپانسیون آبادان 15,050 1397/08/19
پلی وینیل کلراید (PVC) 741 1397/09/15
پلی وینیل کلراید (PVC) 701 1397/09/15
پلی وینیل کلراید (PVC) 703 1397/09/15
پلی وینیل کلراید (PVC) EM2070 هانوا امولسیونی (emulsion) 1397/09/15
پلی وینیل کلراید (PVC) EM 3090 هانوا امولسیونی (emulsion) 1397/09/15
پلی وینیل کلراید (PVC) PB 1202 LG امولسیونی (emulsion) 1397/09/15
پلی وینیل کلراید (PVC) PB 1302 LG امولسیونی (emulsion) 1397/09/15
پلی وینیل کلراید (PVC) S57 LG 1397/09/15
پلی وینیل کلراید (PVC) S65 سوسپانسیون اروند 8,300 1397/09/12
پلی وینیل کلراید (PVC) S65 سوسپانسیون غدیر 8,340 1397/09/12
پلی وینیل کلراید (PVC) S57 سوسپانسیون آبادان 5,300 1397/02/27
پلی وینیل کلراید (PVC) S57 سوسپانسیون پتروشیمی غدیر 1397/09/15
پلی وینیل کلراید (PVC) S65 آبادان 13,900 درب پتروشیمی 1397/07/15
پلی وینیل کلراید (PVC) 80 1397/09/15
پلی وینیل کلراید (PVC) 100 1397/09/15
پلی وینیل کلراید (PVC) 102 1397/09/15
پلی وینیل کلراید (PVC) 104 1397/09/15
پلی وینیل کلراید (PVC) 106 1397/09/15
پلی وینیل کلراید (PVC) 108 1397/09/15
پلی وینیل کلراید (PVC) 110 1397/09/15
پلی وینیل کلراید (PVC) 115 1397/09/15
پلی وینیل کلراید (PVC) 120 1397/09/15
پلی وینیل کلراید (PVC) 129 1397/09/15
پلی وینیل کلراید (PVC) OP 415 1397/09/15
پلی وینیل کلراید (PVC) OP 515 1397/09/15
پلی وینیل کلراید (PVC) Op 415 russian 1397/09/15
پلی وینیل کلراید (PVC) A-1 1397/09/15
پلی وینیل کلراید (PVC) ST 1 1397/09/15
پلی وینیل کلراید (PVC) ST 5 1397/09/15
پلی وینیل کلراید (PVC) ST 10 1397/09/15
پلی وینیل کلراید (PVC) A 1397/09/15
پلی وینیل کلراید (PVC) C 1397/09/15
پلی وینیل کلراید (PVC) C-1 1397/09/15
پلی وینیل کلراید (PVC) D 1397/09/15
پلی وینیل کلراید (PVC) E 1397/09/15
پلی وینیل کلراید (PVC) Welding cable sheathing 1397/09/15
پلی وینیل کلراید (PVC) S65 بندر امام 8,300 درب پتروشیمی 1397/09/12
پلی وینیل کلراید (PVC) S65 سوسپانسیون اروند درب پتروشیمی 1397/09/15
پلی وینیل کلراید (PVC) S65 سوسپانسیون غدیر درب پتروشیمی 1397/09/15

قیمت لاستیک خام

قیمت طلا و سکه

سوخت و انرژی