قیمت روز مواد پلاستیک


گروه پلیمری

گرید

کاربرد

تولید کننده

قیمت (تومان)

توضیحات

تاریخ بروز رسانی
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 5620 تزریقی پتروشیمی اراک 1396/03/23
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 52518 تزریقی پتروشیمی جم 3,870 1396/03/23
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX5 فیلم پتروشیمی مارون 4,090 1396/03/23
پلی اتیلن سنگین (HDPE) I3 UV تزریقی 1396/03/23
پلی اتیلن سنگین (HDPE) I4 UV تزریقی 1396/03/23
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX2 اکستروژن 1396/03/23
پلی اتیلن سنگین (HDPE) F7000 فیلم پتروشیمی مهر 4,340 1396/03/23
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 2200 1396/03/23
پلی اتیلن سنگین (HDPE) BL3 بادی پتروشیمی باختر-کرمانشاه 4,110 1396/03/23
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 0035 بادی پتروشیمی بندرامام 3,950 1396/03/23
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 3840 دورانی پتروشیمی تبریز 4,275 1396/03/23
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX3(PE-80 پایپ پتروشیمی امیرکبیر 4,750 1396/03/23
پلی اتیلن سنگین (HDPE) HI500 تزریقی پتروشیمی بندرامام 4,840 1396/03/23
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX3(PE-80) لوله پتروشیمی شازند اراک 4,720 1396/03/23
پلی اتیلن سنگین (HDPE) BL3 بادی پتروشیمی جم 4,160 1396/03/23
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 5030SA تزریقی پتروشیمی تبریز 5,650 1396/03/23
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 60507 جم 1396/03/23
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX5 فیلم پتروشیمی جم 4,150 1396/03/23
پلی اتیلن سنگین (HDPE) HF 5110 فیلم پتروشیمی آریاساسول 4,260 1396/03/23
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 52505 جم 1396/03/23
پلی اتیلن سنگین (HDPE) BL4 1396/03/23
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 7000F فیلم پتروشیمی ایلام 4,300 1396/03/23
پلی اتیلن سنگین (HDPE) BL3 بادی پتروشیمی مارون 4,165 1396/03/23
پلی اتیلن سنگین (HDPE) CRP100N جم PE-100 1396/03/23
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX3 پایپ پتروشیمی جم درب پتروشیمی 1396/03/23
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX5 فیلم پتروشیمی باختر 4,140 1396/03/23
پلی اتیلن سنگین (HDPE) PE 100 پایپ 5,040 1396/03/23
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 6006 سابیک-Sabic PE-100 1396/03/23
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 5218 پتروشیمی تبریز 1396/03/23
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 52502 1396/03/23
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 52511 1396/03/23
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 5001 1396/03/23
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 60505 1396/03/23
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 5030SA 1396/03/23
پلی اتیلن سنگین (HPDE) 6040 تزریقی پتروشیمی جم 3,900 1396/03/23
پلی اتیلن سنگین (HPDE) 6070 1396/03/23
پلی اتیلن سنگین (HPDE) 54B04 پتروشیمی لرستان 1396/03/23
پلی اتیلن سبک (LDPE) 020 فیلم پتروشیمی بندرامام 4,420 1396/03/23
پلی اتیلن سبک (LDPE) 0075 فیلم پتروشیمی بندرامام 4,970 1396/03/23
پلی اتیلن سبک (LDPE) 0190 فیلم پتروشیمی آریاساسول 4,470 1396/03/23
پلی اتیلن سبک (LDPE) 1922 تزریقی پتروشیمی لاله 6,200 1396/03/23
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2100 فیلم پتروشیمی لاله 4,990 درب پتروشیمی 1396/03/23
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2102TN فیلم پتروشیمی لاله 4,390 1396/03/23
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2420H پتروشیمی امیرکبیر 4,730 1396/03/21
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2420D 1396/03/23
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2004TC فیلم پتروشیمی امیرکبیر 5,100 1396/03/23
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2426K 1396/03/23
پلی اتیلن سبک (LDPE) LTM 2125 آریا ساسول 1396/03/23
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2102TX فیلم پتروشیمی لاله 4,410 1396/03/23
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2420K فیلم پتروشیمی امیرکبیر 4,800 1396/03/23
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2420H فیلم پتروشیمی کردستان 4,400 1396/03/16
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 209AA فیلم پتروشیمی امیر کبیر 4,425 1396/03/23
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 22501KJ فیلم پتروشیمی جم 4,820 1396/03/23
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) M500026 Sabic 1396/03/23
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 209AA فیلم پتروشیمی اراک 4,310 1396/03/23
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 209KJ فیلم پتروشیمی امیرکبیر 1396/03/23
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 38504 1396/03/23
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 0220AA 1396/03/23
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 0220KJ 1396/03/23
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 22401 پتروشیمی مهاباد 1396/03/23
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE) 22402 فیلم پتروشیمی مهاباد 4,430 1396/03/23
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 27402 لرستان 1396/03/23
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 33403 لرستان 1396/03/23
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE) 22501AA فیلم پتروشیمی جم 4,570 1396/03/23
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 22403 لرستان 1396/03/23
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) C30S نساجی- تزریقی پتروشیمی مارون 4,560 1396/03/23
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) Z30S نساجی- تزریقی پتروشیمی مارون 4,880 1396/03/23
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 510L نساجی- تزریقی پتروشیمی زرشیمی 1396/03/23
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 552R 1396/03/23
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) V30S تزریقی پتروشیمی مارون 1396/03/23
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 550J نساجی- تزریقی پتروشیمی جم 4,600 1396/03/23
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 1102XK نساجی- تزریقی پتروشیمی رجال 4,900 1396/03/23
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 510L اراک 1396/03/23
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 552R نساجی- تزریقی پتروشیمی جم 4,780 1396/03/23
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 1102XL نساجی- تزریقی پتروشیمی رجال 4,720 1396/03/23
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 552J اراک 1396/03/23
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) V30G تزریقی پتروشیمی مارون 4,820 1396/03/23
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 500 P 1396/03/23
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ZH 500 M نساجی- تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی 4,620 1396/03/23
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) T30S 1396/03/23
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) F30S 1396/03/23
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) PYI-250 نساجی- تزریقی پتروشیمی پلی نار 4,720 1396/03/23
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 510L نساجی- تزریقی پتروشیمی جم 4,870 1396/03/23
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) T31S 1396/03/23
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) Z30G تزریقی پتروشیمی مارون 4,700 1396/03/23
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 060 نساجی- تزریقی پتروشیمی پلی نار 4,585 1396/03/23
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 525J نساجی- تزریقی پتروشیمی مارون 4,630 1396/03/23
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 552R نساجی- تزریقی پتروشیمی اراک 4,780 1396/03/23
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 550J اراک 1396/03/23
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 550J نساجی- تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی 4,500 1396/03/23
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 500N 1396/03/23
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 552R نساجی- تزریقی پتروشیمی مارون 4,780 1396/03/23
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ZH 422 H 1396/03/23
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) P-SIF-30 1396/03/23
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 080 1396/03/23
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 1102L نساجی- تزریقی پتروشیمی رجال 4,920 1396/03/23
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) T30G 1396/03/23
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) C30G 1396/03/23
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) V30S تزریقی پتروشیمی اراک 4,830 1396/03/23
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 1102K رجـال 1396/03/23
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 380 پلی نار 1396/03/23
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 030 پلی نار 1396/03/23
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 500 j نساجی- تزریقی پتروشیمی مارون 4,550 1396/03/23
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) X30G تزریقی پتروشیمی مارون 4,690 1396/03/23
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EP 440L تزریقی پتروشیمی جم 4,900 1396/03/23
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) ZB 332L تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی 4,940 1396/03/23
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EP 548R تزریقی پتروشیمی جم 4,890 1396/03/23
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R40 تزریقی پتروشیمی اراک 4,850 1396/03/23
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) 332C اتصالات پتروشیمی نوید زرشیمی 6,700 1396/03/23
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) MR230 C لوله پتروشیمی مارون 1396/03/23
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) ZR230 C لوله پتروشیمی نوید زرشیمی 6,685 1396/03/23
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) RP340 N 1396/03/23
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) J740 تزریقی هیوسانگ 5,575 1396/03/23
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) M1600 تزریقی ال جی 5,690 1396/03/23
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) RP270 G بادی (PP Blow Molding) پتروشیمی اراک 4,400 شازند اراک 1396/03/23
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R60 اتصالات پتروشیمی اراک 6,350 1396/03/23
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R40 تزریقی پتروشیمی مارون 1396/03/23
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EP 440G اتصالات پتروشیمی جم 5,210 1396/03/23
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) J580S 1396/03/23
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) J550S 1396/03/23
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ZH 515MA تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی 5,060 1396/03/23
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) RP340 R تزریقی پتروشیمی جم 4,920 1396/03/23
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) RP230C 1396/03/23
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) 2X83CE 1396/03/23
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R2400 پایپ 7,350 1396/03/23
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) 560 PP شفاف 1396/03/23
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R200P پایپ هیوسانگ 7,155 1396/03/23
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EPS 30 R 1396/03/23
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EPX-3130 UV 1396/03/23
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) 548T IML- تزریقی پتروشیمی جم 4,850 1396/03/23
پلی استایرن معمولی (GPPS) 1540 تبريز 5,030 کریستال 1396/03/23
پلی استایرن معمولی (GPPS) کریستال طه 1396/03/23
پلی استایرن معمولی (GPPS) G144 کره 5,465 1396/03/23
پلی استایرن معمولی (GPPS) 861 کره 1396/03/23
پلی استایرن معمولی (GPPS) 336 5,420 1396/02/24
پلی استایرن معمولی (GPPS) 5250 تایوان 5,425 1396/03/23
پلی استایرن معمولی (GPPS) 1551 5,000 کریستال تخت جمشید 1396/03/22
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 7240 تبريز 5,500 هایمپک 1396/03/23
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 350 تایوان 5,460 1396/03/23
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 9450 تایوان 5,570 1396/03/20
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 425 کـره 1396/03/23
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 724 کـره 5,720 1396/03/20
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 850 1396/03/23
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 5157 5,680 1396/03/21
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) SD 0150 تبريز 8,880 1396/03/23
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10415 گلپایگان-قائد بصیر 7,910 1396/03/23
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N50 گلپایگان-قائد بصیر 7,510 1396/03/23
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10417 گلپایگان-قائد بصیر 7,910 1396/03/23
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N70 گلپایگان-قائد بصیر 1396/03/23
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N80 گلپایگان-قائد بصیر 1396/03/23
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10715 گلپایگان-قائد بصیر 1396/03/23
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10720 گلپایگان-قائد بصیر 7,910 1396/03/23
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10733 گلپایگان-قائد بصیر 8,530 1396/03/23
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10730 1396/03/23
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 90913 گلپایگان-قائدبصیر 7,825 1396/03/23
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) HI 121 High Heat 1396/03/23
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N10 1396/03/23
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N40 7,595 1396/03/23
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10620 1396/03/23
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10442 1396/03/23
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10210 1396/03/23
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) HR2340 مقاوم به حرارت 1396/03/23
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) W157 6,920 1396/03/23
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N 75 1396/03/23
پلی اتیلن ترفتالات (PET) TG641 1396/03/23
پلی اتیلن ترفتالات (PET) BG821 Lottechem 4,300 کو آپ 1396/03/16
پلى اتيلن ترفتالات (PET) Super Bright 1396/03/23
پلى اتيلن ترفتالات (PET) BG781 4,165 1396/03/22
پلى اتيلن ترفتالات (PET) BG785 4,050 1396/03/22
پلى اتيلن ترفتالات (PET) BG825 4,230 1396/03/10
پلی اتیلن ترفتالات (PET) BG 821 تندگویان 4,280 درب پتروشیمی 1396/03/10
پلی اتیلن ترفتالات (PET) 761 1396/03/23
پلى اتيلن ترفتالات (PET) 821 بطري TK Chemical 4,300 TEX PET 1396/03/16
پلی وینیل کلراید (PVC) S65 سوسپانسیون بندر امام 3,515 1396/03/08
پلی وینیل کلراید (PVC) S60 سوسپانسیون بندر امام 1396/03/23
پلی وینیل کلراید (PVC) S70 سوسپانسیون آبادان 4,000 1396/02/30
پلی وینیل کلراید (PVC) 741 1396/03/23
پلی وینیل کلراید (PVC) 701 1396/03/23
پلی وینیل کلراید (PVC) 703 1396/03/23
پلی وینیل کلراید (PVC) EM2070 هانوا امولسیونی (emulsion) 1396/03/23
پلی وینیل کلراید (PVC) EM 3090 هانوا امولسیونی (emulsion) 1396/03/23
پلی وینیل کلراید (PVC) PB 1202 LG امولسیونی (emulsion) 1396/03/23
پلی وینیل کلراید (PVC) PB 1302 LG امولسیونی (emulsion) 1396/03/23
پلی وینیل کلراید (PVC) S57 LG 1396/03/23
پلی وینیل کلراید (PVC) S65 سوسپانسیون اروند 3,510 درب پتروشیمی 1396/03/08
پلی وینیل کلراید (PVC) S65 سوسپانسیون غدیر 3,515 1396/03/08
پلی وینیل کلراید (PVC) S57 سوسپانسیون آبادان 3,840 1396/03/06
پلی وینیل کلراید (PVC) S57 سوسپانسیون پتروشیمی غدیر 1396/03/23
پلی وینیل کلراید (PVC) S65 آبادان 1396/03/23
پلی وینیل کلراید (PVC) 80 1396/03/23
پلی وینیل کلراید (PVC) 100 1396/03/23
پلی وینیل کلراید (PVC) 102 1396/03/23
پلی وینیل کلراید (PVC) 104 1396/03/23
پلی وینیل کلراید (PVC) 106 1396/03/23
پلی وینیل کلراید (PVC) 108 1396/03/23
پلی وینیل کلراید (PVC) 110 1396/03/23
پلی وینیل کلراید (PVC) 115 1396/03/23
پلی وینیل کلراید (PVC) 120 1396/03/23
پلی وینیل کلراید (PVC) 129 1396/03/23
پلی وینیل کلراید (PVC) OP 415 1396/03/23
پلی وینیل کلراید (PVC) OP 515 1396/03/23
پلی وینیل کلراید (PVC) Op 415 russian 1396/03/23
پلی وینیل کلراید (PVC) A-1 1396/03/23
پلی وینیل کلراید (PVC) ST 1 1396/03/23
پلی وینیل کلراید (PVC) ST 5 1396/03/23
پلی وینیل کلراید (PVC) ST 10 1396/03/23
پلی وینیل کلراید (PVC) A 1396/03/23
پلی وینیل کلراید (PVC) C 1396/03/23
پلی وینیل کلراید (PVC) C-1 1396/03/23
پلی وینیل کلراید (PVC) D 1396/03/23
پلی وینیل کلراید (PVC) E 1396/03/23
پلی وینیل کلراید (PVC) Welding cable sheathing 1396/03/23

قیمت ارز

قیمت طلا و سکه

سوخت و انرژی

[table id=1 /]

قیمت ارز

قیمت روز مواد پلاستیک


گروه پلیمری

گرید

کاربرد

تولید کننده

قیمت (تومان)

توضیحات

تاریخ بروز رسانی
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 5620 تزریقی پتروشیمی اراک 1396/03/23
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 52518 تزریقی پتروشیمی جم 3,870 1396/03/23
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX5 فیلم پتروشیمی مارون 4,090 1396/03/23
پلی اتیلن سنگین (HDPE) I3 UV تزریقی 1396/03/23
پلی اتیلن سنگین (HDPE) I4 UV تزریقی 1396/03/23
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX2 اکستروژن 1396/03/23
پلی اتیلن سنگین (HDPE) F7000 فیلم پتروشیمی مهر 4,340 1396/03/23
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 2200 1396/03/23
پلی اتیلن سنگین (HDPE) BL3 بادی پتروشیمی باختر-کرمانشاه 4,110 1396/03/23
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 0035 بادی پتروشیمی بندرامام 3,950 1396/03/23
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 3840 دورانی پتروشیمی تبریز 4,275 1396/03/23
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX3(PE-80 پایپ پتروشیمی امیرکبیر 4,750 1396/03/23
پلی اتیلن سنگین (HDPE) HI500 تزریقی پتروشیمی بندرامام 4,840 1396/03/23
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX3(PE-80) لوله پتروشیمی شازند اراک 4,720 1396/03/23
پلی اتیلن سنگین (HDPE) BL3 بادی پتروشیمی جم 4,160 1396/03/23
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 5030SA تزریقی پتروشیمی تبریز 5,650 1396/03/23
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 60507 جم 1396/03/23
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX5 فیلم پتروشیمی جم 4,150 1396/03/23
پلی اتیلن سنگین (HDPE) HF 5110 فیلم پتروشیمی آریاساسول 4,260 1396/03/23
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 52505 جم 1396/03/23
پلی اتیلن سنگین (HDPE) BL4 1396/03/23
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 7000F فیلم پتروشیمی ایلام 4,300 1396/03/23
پلی اتیلن سنگین (HDPE) BL3 بادی پتروشیمی مارون 4,165 1396/03/23
پلی اتیلن سنگین (HDPE) CRP100N جم PE-100 1396/03/23
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX3 پایپ پتروشیمی جم درب پتروشیمی 1396/03/23
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX5 فیلم پتروشیمی باختر 4,140 1396/03/23
پلی اتیلن سنگین (HDPE) PE 100 پایپ 5,040 1396/03/23
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 6006 سابیک-Sabic PE-100 1396/03/23
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 5218 پتروشیمی تبریز 1396/03/23
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 52502 1396/03/23
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 52511 1396/03/23
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 5001 1396/03/23
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 60505 1396/03/23
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 5030SA 1396/03/23
پلی اتیلن سنگین (HPDE) 6040 تزریقی پتروشیمی جم 3,900 1396/03/23
پلی اتیلن سنگین (HPDE) 6070 1396/03/23
پلی اتیلن سنگین (HPDE) 54B04 پتروشیمی لرستان 1396/03/23
پلی اتیلن سبک (LDPE) 020 فیلم پتروشیمی بندرامام 4,420 1396/03/23
پلی اتیلن سبک (LDPE) 0075 فیلم پتروشیمی بندرامام 4,970 1396/03/23
پلی اتیلن سبک (LDPE) 0190 فیلم پتروشیمی آریاساسول 4,470 1396/03/23
پلی اتیلن سبک (LDPE) 1922 تزریقی پتروشیمی لاله 6,200 1396/03/23
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2100 فیلم پتروشیمی لاله 4,990 درب پتروشیمی 1396/03/23
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2102TN فیلم پتروشیمی لاله 4,390 1396/03/23
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2420H پتروشیمی امیرکبیر 4,730 1396/03/21
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2420D 1396/03/23
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2004TC فیلم پتروشیمی امیرکبیر 5,100 1396/03/23
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2426K 1396/03/23
پلی اتیلن سبک (LDPE) LTM 2125 آریا ساسول 1396/03/23
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2102TX فیلم پتروشیمی لاله 4,410 1396/03/23
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2420K فیلم پتروشیمی امیرکبیر 4,800 1396/03/23
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2420H فیلم پتروشیمی کردستان 4,400 1396/03/16
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 209AA فیلم پتروشیمی امیر کبیر 4,425 1396/03/23
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 22501KJ فیلم پتروشیمی جم 4,820 1396/03/23
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) M500026 Sabic 1396/03/23
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 209AA فیلم پتروشیمی اراک 4,310 1396/03/23
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 209KJ فیلم پتروشیمی امیرکبیر 1396/03/23
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 38504 1396/03/23
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 0220AA 1396/03/23
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 0220KJ 1396/03/23
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 22401 پتروشیمی مهاباد 1396/03/23
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE) 22402 فیلم پتروشیمی مهاباد 4,430 1396/03/23
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 27402 لرستان 1396/03/23
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 33403 لرستان 1396/03/23
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE) 22501AA فیلم پتروشیمی جم 4,570 1396/03/23
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 22403 لرستان 1396/03/23
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) C30S نساجی- تزریقی پتروشیمی مارون 4,560 1396/03/23
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) Z30S نساجی- تزریقی پتروشیمی مارون 4,880 1396/03/23
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 510L نساجی- تزریقی پتروشیمی زرشیمی 1396/03/23
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 552R 1396/03/23
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) V30S تزریقی پتروشیمی مارون 1396/03/23
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 550J نساجی- تزریقی پتروشیمی جم 4,600 1396/03/23
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 1102XK نساجی- تزریقی پتروشیمی رجال 4,900 1396/03/23
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 510L اراک 1396/03/23
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 552R نساجی- تزریقی پتروشیمی جم 4,780 1396/03/23
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 1102XL نساجی- تزریقی پتروشیمی رجال 4,720 1396/03/23
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 552J اراک 1396/03/23
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) V30G تزریقی پتروشیمی مارون 4,820 1396/03/23
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 500 P 1396/03/23
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ZH 500 M نساجی- تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی 4,620 1396/03/23
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) T30S 1396/03/23
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) F30S 1396/03/23
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) PYI-250 نساجی- تزریقی پتروشیمی پلی نار 4,720 1396/03/23
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 510L نساجی- تزریقی پتروشیمی جم 4,870 1396/03/23
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) T31S 1396/03/23
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) Z30G تزریقی پتروشیمی مارون 4,700 1396/03/23
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 060 نساجی- تزریقی پتروشیمی پلی نار 4,585 1396/03/23
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 525J نساجی- تزریقی پتروشیمی مارون 4,630 1396/03/23
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 552R نساجی- تزریقی پتروشیمی اراک 4,780 1396/03/23
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 550J اراک 1396/03/23
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 550J نساجی- تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی 4,500 1396/03/23
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 500N 1396/03/23
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 552R نساجی- تزریقی پتروشیمی مارون 4,780 1396/03/23
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ZH 422 H 1396/03/23
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) P-SIF-30 1396/03/23
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 080 1396/03/23
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 1102L نساجی- تزریقی پتروشیمی رجال 4,920 1396/03/23
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) T30G 1396/03/23
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) C30G 1396/03/23
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) V30S تزریقی پتروشیمی اراک 4,830 1396/03/23
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 1102K رجـال 1396/03/23
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 380 پلی نار 1396/03/23
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 030 پلی نار 1396/03/23
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 500 j نساجی- تزریقی پتروشیمی مارون 4,550 1396/03/23
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) X30G تزریقی پتروشیمی مارون 4,690 1396/03/23
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EP 440L تزریقی پتروشیمی جم 4,900 1396/03/23
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) ZB 332L تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی 4,940 1396/03/23
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EP 548R تزریقی پتروشیمی جم 4,890 1396/03/23
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R40 تزریقی پتروشیمی اراک 4,850 1396/03/23
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) 332C اتصالات پتروشیمی نوید زرشیمی 6,700 1396/03/23
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) MR230 C لوله پتروشیمی مارون 1396/03/23
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) ZR230 C لوله پتروشیمی نوید زرشیمی 6,685 1396/03/23
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) RP340 N 1396/03/23
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) J740 تزریقی هیوسانگ 5,575 1396/03/23
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) M1600 تزریقی ال جی 5,690 1396/03/23
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) RP270 G بادی (PP Blow Molding) پتروشیمی اراک 4,400 شازند اراک 1396/03/23
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R60 اتصالات پتروشیمی اراک 6,350 1396/03/23
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R40 تزریقی پتروشیمی مارون 1396/03/23
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EP 440G اتصالات پتروشیمی جم 5,210 1396/03/23
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) J580S 1396/03/23
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) J550S 1396/03/23
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ZH 515MA تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی 5,060 1396/03/23
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) RP340 R تزریقی پتروشیمی جم 4,920 1396/03/23
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) RP230C 1396/03/23
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) 2X83CE 1396/03/23
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R2400 پایپ 7,350 1396/03/23
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) 560 PP شفاف 1396/03/23
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R200P پایپ هیوسانگ 7,155 1396/03/23
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EPS 30 R 1396/03/23
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EPX-3130 UV 1396/03/23
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) 548T IML- تزریقی پتروشیمی جم 4,850 1396/03/23
پلی استایرن معمولی (GPPS) 1540 تبريز 5,030 کریستال 1396/03/23
پلی استایرن معمولی (GPPS) کریستال طه 1396/03/23
پلی استایرن معمولی (GPPS) G144 کره 5,465 1396/03/23
پلی استایرن معمولی (GPPS) 861 کره 1396/03/23
پلی استایرن معمولی (GPPS) 336 5,420 1396/02/24
پلی استایرن معمولی (GPPS) 5250 تایوان 5,425 1396/03/23
پلی استایرن معمولی (GPPS) 1551 5,000 کریستال تخت جمشید 1396/03/22
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 7240 تبريز 5,500 هایمپک 1396/03/23
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 350 تایوان 5,460 1396/03/23
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 9450 تایوان 5,570 1396/03/20
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 425 کـره 1396/03/23
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 724 کـره 5,720 1396/03/20
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 850 1396/03/23
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 5157 5,680 1396/03/21
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) SD 0150 تبريز 8,880 1396/03/23
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10415 گلپایگان-قائد بصیر 7,910 1396/03/23
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N50 گلپایگان-قائد بصیر 7,510 1396/03/23
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10417 گلپایگان-قائد بصیر 7,910 1396/03/23
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N70 گلپایگان-قائد بصیر 1396/03/23
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N80 گلپایگان-قائد بصیر 1396/03/23
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10715 گلپایگان-قائد بصیر 1396/03/23
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10720 گلپایگان-قائد بصیر 7,910 1396/03/23
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10733 گلپایگان-قائد بصیر 8,530 1396/03/23
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10730 1396/03/23
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 90913 گلپایگان-قائدبصیر 7,825 1396/03/23
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) HI 121 High Heat 1396/03/23
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N10 1396/03/23
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N40 7,595 1396/03/23
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10620 1396/03/23
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10442 1396/03/23
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10210 1396/03/23
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) HR2340 مقاوم به حرارت 1396/03/23
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) W157 6,920 1396/03/23
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N 75 1396/03/23
پلی اتیلن ترفتالات (PET) TG641 1396/03/23
پلی اتیلن ترفتالات (PET) BG821 Lottechem 4,300 کو آپ 1396/03/16
پلى اتيلن ترفتالات (PET) Super Bright 1396/03/23
پلى اتيلن ترفتالات (PET) BG781 4,165 1396/03/22
پلى اتيلن ترفتالات (PET) BG785 4,050 1396/03/22
پلى اتيلن ترفتالات (PET) BG825 4,230 1396/03/10
پلی اتیلن ترفتالات (PET) BG 821 تندگویان 4,280 درب پتروشیمی 1396/03/10
پلی اتیلن ترفتالات (PET) 761 1396/03/23
پلى اتيلن ترفتالات (PET) 821 بطري TK Chemical 4,300 TEX PET 1396/03/16
پلی وینیل کلراید (PVC) S65 سوسپانسیون بندر امام 3,515 1396/03/08
پلی وینیل کلراید (PVC) S60 سوسپانسیون بندر امام 1396/03/23
پلی وینیل کلراید (PVC) S70 سوسپانسیون آبادان 4,000 1396/02/30
پلی وینیل کلراید (PVC) 741 1396/03/23
پلی وینیل کلراید (PVC) 701 1396/03/23
پلی وینیل کلراید (PVC) 703 1396/03/23
پلی وینیل کلراید (PVC) EM2070 هانوا امولسیونی (emulsion) 1396/03/23
پلی وینیل کلراید (PVC) EM 3090 هانوا امولسیونی (emulsion) 1396/03/23
پلی وینیل کلراید (PVC) PB 1202 LG امولسیونی (emulsion) 1396/03/23
پلی وینیل کلراید (PVC) PB 1302 LG امولسیونی (emulsion) 1396/03/23
پلی وینیل کلراید (PVC) S57 LG 1396/03/23
پلی وینیل کلراید (PVC) S65 سوسپانسیون اروند 3,510 درب پتروشیمی 1396/03/08
پلی وینیل کلراید (PVC) S65 سوسپانسیون غدیر 3,515 1396/03/08
پلی وینیل کلراید (PVC) S57 سوسپانسیون آبادان 3,840 1396/03/06
پلی وینیل کلراید (PVC) S57 سوسپانسیون پتروشیمی غدیر 1396/03/23
پلی وینیل کلراید (PVC) S65 آبادان 1396/03/23
پلی وینیل کلراید (PVC) 80 1396/03/23
پلی وینیل کلراید (PVC) 100 1396/03/23
پلی وینیل کلراید (PVC) 102 1396/03/23
پلی وینیل کلراید (PVC) 104 1396/03/23
پلی وینیل کلراید (PVC) 106 1396/03/23
پلی وینیل کلراید (PVC) 108 1396/03/23
پلی وینیل کلراید (PVC) 110 1396/03/23
پلی وینیل کلراید (PVC) 115 1396/03/23
پلی وینیل کلراید (PVC) 120 1396/03/23
پلی وینیل کلراید (PVC) 129 1396/03/23
پلی وینیل کلراید (PVC) OP 415 1396/03/23
پلی وینیل کلراید (PVC) OP 515 1396/03/23
پلی وینیل کلراید (PVC) Op 415 russian 1396/03/23
پلی وینیل کلراید (PVC) A-1 1396/03/23
پلی وینیل کلراید (PVC) ST 1 1396/03/23
پلی وینیل کلراید (PVC) ST 5 1396/03/23
پلی وینیل کلراید (PVC) ST 10 1396/03/23
پلی وینیل کلراید (PVC) A 1396/03/23
پلی وینیل کلراید (PVC) C 1396/03/23
پلی وینیل کلراید (PVC) C-1 1396/03/23
پلی وینیل کلراید (PVC) D 1396/03/23
پلی وینیل کلراید (PVC) E 1396/03/23
پلی وینیل کلراید (PVC) Welding cable sheathing 1396/03/23

قیمت لاستیک خام

قیمت طلا و سکه

سوخت و انرژی