تبلیغات

تبلیغات در صفحه اصلی

در نوار کناری سمت چپ
10000 تومان

مدت یک ماه

نوارکناری سمت چپ

سایز : ۳۰۰ * ۱۲۵

تبلیغات درصفحه اصلی و فرعی

تبلیغات در بین مطالب
10000 تومان

مدت یک ماه

دربین مطالب

سایز : ۱۲۵* ۳۰۰

تبلیغات در صفحه اصلی

نوارکناری سمت چپ
5000 تومان

مدت یک ماه

نوارکناری سمت چپ

سایز : ۱۲۵ * ۱۲۵

تبلیغات در پایان مقاله

تبلیغات درپایان صفحه
10000 تومان

مدت یک ماه

تبلیغات در پایان مطلب

سایز : ۱۲۵* ۳۰۰

تبلیغات در صفحه اصلی

نوارکناری سمت راست
15000 تومان

مدت یک ماه

نوارکناری سمت راست

سایز : ۲۵۰ * ۳۰۰

تبلیغات در صفحه پروفایل

نوارکناری سمت چپ
12000 تومان

مدت یک ماه

نوارکناری سمت چپ

سایز : ۱۲۵* ۳۰۰

تبلیغات در صفحه اصلی

نوارکناری سمت راست
12000 تومان

مدت یک ماه

نوارکناری سمت راست

سایز : ۱۲۵ * ۳۰۰

تبلیغات در صفحه پروفایل

نوارکناری سمت راست
15000 تومان

مدت یک ماه

نوارکناری سمت چپ

سایز : ۲۵۰* ۳۰۰

هزینه پروفایل

طرح آبی

طرح یک ماه
10000 تومان

طرح یک ماه

۱۵ روز

تبلیغات در صفحه اول

طرح قرمز

اکانت دو ماه
17000 تومان

طرح دو ماه

 ۱۵ روز

تبلیغات در صفحه اول

طرح سبز

اکانت شش ماه
30000 تومان

طرح ۶ ماه

۱۵ روز

تبلیغات در صفحه اول

طرح بنفش

طرح یک ساله
58000 تومان

طرح یک ساله

 ۴۵ روز اضافه

تبلیغات در صفحه اول

طرح نقره ای

طرح سه ساله
170000 تومان

طرح سه ساله

۶۵ روز

تبلیغات در صفحه اول

طرح طلایی

طرح بنج ساله
285000 تومان

طرح ۵ ساله

 ۷۵ روز

تبلیغات در صفحه اول